Grandmother and child

9 February 2015

Rhoi trefn ar eich materion ariannol

Kate Murray, Prif Reolwr Cynhyrchion Cynilo Cymdeithas Adeiladu’r Principality, sy’n amlinellu’r hyn y gallwch ei wneud i gael y gorau o’r flwyddyn ariannol sydd i ddod.

Wrth i’r gaeaf dynnu at ei derfyn, mae’n siŵr y bydd llawer ohonom ni yn ystyried bod yn iachach. Ond mae angen i lawer ohonom ni archwilio cyflwr ein materion ariannol yn ogystal â chyflwr ein cyrff.

Wrth i flwyddyn dreth arall agosáu, mae’n amser delfrydol i edrych ar yr arian sy’n dod i mewn ac sy’n mynd allan o’ch cyfrifon gyda’r bwriad o roi trefn ar eich materion ariannol er mwyn paratoi ar gyfer y cyfnod sydd o’ch blaen, a chan mai o geiniog i geiniog yr â swllt yn bunt, mae adolygu eich cyfrif cyfredol yn ffordd ddelfrydol o ddechrau.

Yn gyntaf, ewch ati i ddileu unrhyw hen ddebydau uniongyrchol a gorchmynion sefydlog y gallech fod wedi anghofio amdanynt trwy argraffu cyfriflen banc fisol a nodi’r newidiadau angenrheidiol neu bosibl. Gofynnwch i’ch hun pa rai o’r taliadau rheolaidd hyn sydd ar gyfer pethau yr ydych chi’n eu defnyddio bob mis, a pha rai a oedd yn ymddangos yn syniad da ar y pryd, ond mewn gwirionedd, nad ydych chi wedi’u defnyddio rhyw lawer yn ystod y flwyddyn flaenorol.

Sawl gwaith ydych chi wedi defnyddio’r tanysgrifiad ffilmiau ar-lein hwnnw, neu’r gwasanaeth ffrydio cerddoriaeth, yn ystod y 12 mis diwethaf? Os nad ydych wedi’u defnyddio mwy na llond llaw o weithiau, efallai ei bod yn bryd ailystyried a ydynt yn cynnig gwerth am arian i chi.

Mae’n syniad da hefyd i chi groesgyfeirio unrhyw yswiriant yr ydych yn ei dalu ar gyfer eitemau fel eich ffôn symudol neu emwaith gwerthfawr â’r rheiny sydd wedi’u rhestru yn yswiriant cynnwys eich tŷ, er enghraifft. Mae’n hawdd canolbwyntio ar gost gyffredinol premiwm yn hytrach na’r eitemau penodol sydd wedi’u cynnwys wrth gymryd polisi yn y lle cyntaf. Gallai hyn olygu bod llawer ohonom yn talu i yswirio eitemau ddwywaith, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwared ar unrhyw ddyblygiadau, gan y gallai hyn arbed arian i chi.

Yn yr un modd, treuliwch awr yn adolygu eich holl filiau gwasanaethau presennol a defnyddiwch un neu fwy o’r gwefannau cymharu prisiau ar-lein i sicrhau eich bod yn cael y fargen orau, a pheidiwch â bod ofn newid i ddarparwyr eraill pan fo angen. 

Pan fyddwch wedi gostwng eich taliadau, mae’n amser troi eich sylw at eich dyledion ac ystyried sut y gellid gostwng unrhyw orddrafft neu ad-daliadau cerdyn credyd hefyd. Os ydych yn poeni am eich dyledion neu’ch materion ariannol, y peth gorau i’w wneud yw siarad â rhywun. Mae digon o elusennau a sefydliadau sy’n gallu’ch cynorthwyo a’ch helpu i lunio cynllun, a hynny am ddim.

Mae’n syniad da bob amser i geisio talu unrhyw ddyledion sydd gennych cyn dechrau cynilo, ond os ydych mewn sefyllfa i gynilo, mae digon y gallwch ei wneud.

Ymchwiliwch i’r cyfraddau cynilo a’r cynhyrchion sydd ar y farchnad sy’n addas i chi a’ch anghenion. Edrychwch ar yr arian sy’n dod i mewn ac allan a phenderfynwch faint y gallwch ei gynilo. A allwch fforddio swm penodol bob mis neu a fyddai’n well gennych roi un swm sylweddol i’r neilltu ar ddechrau’r flwyddyn; a allwch fforddio gloi eich arian i ffwrdd am ddwy flynedd neu a ydych yn dymuno iddo fod ar gael i chi trwy gydol y flwyddyn? Mae amrywiaeth o gynhyrchion ar gael ac mae’n werth gwneud tipyn o waith ymchwil er mwyn dewis yr un sy’n addas ar gyfer eich amgylchiadau chi.

Yn yr un modd, dylai unrhyw un sydd eisoes ag arian mewn ISA neu gyfrif cynilo tebyg edrych ar eu cyfradd cynilo bresennol fel rhan o’r broses flynyddol o roi trefn ar eu materion ariannol, ac ystyried a yw’r cynnyrch yn iawn ar eu cyfer nhw.

Dim ond rhai o’r pethau y gallwch ei wneud i arbed arian a rhoi trefn ar eich materion ariannol ar gyfer 2015 yw’r rhain. Y prif beth yw dechrau cynllunio a chyllidebu nawr a bydd y ceiniogau’n troi’n bunnoedd mewn dim o dro.

Published: 09/02/2015