Annual Results 2014

11 February 2015

Cyhoeddi Canlyniadau Blynyddol Grŵp y Principality ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2014

Heddiw, mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi cyhoeddi perfformiad cryf ar gyfer 2014, gan roi’r Grŵp mewn sefyllfa gref i gyflawni’r targedau a osodwyd yn ei strategaeth pum mlynedd ar gyfer twf.

Mae cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru wedi cynyddu ei hasedau i £7.3 biliwn (2013: £7.1 biliwn) a’i balansau morgeisi manwerthu net i £4.8 biliwn (2013: £4.5 biliwn), yn ogystal â rhoi hwb i’w phresenoldeb ar y stryd fawr trwy agor ei 71ain safle.

Meddai Graeme Yorston, Prif Weithredwr Grŵp y Principality: “Yn 2014, rydym wedi adeiladu ar ein hegwyddorion craidd o ddarparu cartref diogel i gynilion ein cwsmeriaid a helpu pobl i brynu eu cartrefi, a pharhau i gyflawni gwasanaeth cryf i gwsmeriaid. O ganlyniad i hyn, cafodd y Gymdeithas ei henwi’r darparwr cynilion a argymhellwyd fwyaf yng Nghymru* am yr ail flwyddyn yn olynol.

“Twf cryf fu hanes y Gymdeithas dros y 12 mis diwethaf, ac rydym wedi cadw ein strategaeth ar y llwybr cywir a chadw’r Aelodau wrth galon y busnes bob amser er mwyn sicrhau buddiannau hirdymor ar eu cyfer nhw a’r cymunedau lle’r ydym yn byw a gweithio.”

Uchafbwyntiau Allweddol

 • Y darparwr cynilion a argymhellwyd fwyaf yng Nghymru*
 • Cynyddu ein hasedau i £7.3 biliwn (2013: £7.1 biliwn)
 • Balansau o £4.8 biliwn ar gyfer morgeisi manwerthu net (2013: £4.5 biliwn)
 • Agor ein 71ain safle yng Nghymru a’r gororau 
 • Cael ein huwchraddio a dyfarnu rhagolygon cadarnhaol inni gan Moody’s Investors Service
 • Elw cyn talu trethi ar weithrediadau sy’n parhau yn cynyddu i £53.5 miliwn (2013: £28.2 miliwn)**
 • Yn ogystal, sicrhawyd £10.5 miliwn o elw ychwanegol trwy werth Peter Alan

Ychwanegodd Graeme: “Rydym hefyd wedi cofnodi mwy o elw nag erioed cyn talu trethi ar ein gweithrediadau sy’n parhau ar gyfer y flwyddyn, sef £53.5 miliwn (2013: £28.2 miliwn). Bydd hyn yn ein helpu i fodloni’r gofynion cynyddol am gyfalaf gan reoleiddwyr yn y DU ac yn Ewrop.  A ninnau’n gymdeithas adeiladu gydfuddiannol, rhaid inni gael cydbwysedd rhwng anghenion ein cynilwyr a’n benthycwyr, a’r angen i wneud elw i’r busnes.  Ar hyn o bryd, elw yw’r unig ffordd y gall y Gymdeithas greu cyllid i’w fuddsoddi yn y tymor hir a darparu’r cyfalaf sydd ei angen i ddiogelu’r busnes a’n Haelodau yn y dyfodol.”

Cliciwch yma am ein infographic

Cliciwch yma am ein fideo

Cliciwch yma am ein Datganiad incwm cyfunol

Darparu gwerth i’r Aelodau teyrngar 

Uchafbwyntiau allweddol: 

 • Twf o £218 miliwn yn y balansau cynilion yng Nghymru yn 2014. 
 • Cyfraddau llog cynilion o 1.63% yng Nghymru ar gyfartaledd, o’i chymharu â chyfartaledd y farchnad o 1.37%.*** 
 • Er i’r cyfraddau llog ar gyfer cynilion ostwng yn y farchnad, gydol 2014 mae Aelodau â Chyfrif Cynilo Addewid wedi elwa ar gyfradd o hyd at 2.00% AER, un o’r cyfraddau gorau ar y stryd fawr ar gyfer y math hwn o gynnyrch. Mae Aelodau ag ISA Addewid wedi elwa ar gyfradd ddi-dreth o hyd at 2.30% AER.
 • Yn 2014 cyfeiriwyd at y Principality 465 o weithiau mewn Tablau Cynhyrchion Gorau ar gyfer cynilion a morgeisi. 
 • Rydym wedi helpu mwy na 2,300 o bobl i brynu eu cartref eu hunain am y tro cyntaf (2013: 1,800). 
 • Yn 2014 llwyddwyd i gwblhau ein hail ddyroddiad o Warannau a Gefnogir gan Forgeisi Preswyl (RMBS) i sefydliadau buddsoddi, gan ddenu £475 miliwn o gyllid hir dymor a fydd yn ychwanegu at ein hadnoddau cynilo er mwyn helpu i gyflawni ein cynlluniau ar gyfer twf. 

Meddai Graeme: “Mae cyfraddau llog i fenthycwyr wedi cael eu gorfodi’n is oherwydd cystadleuaeth yn y farchnad forgeisi, ac o ganlyniad uniongyrchol i hyn mae’r cyfraddau ar gyfer cyfrifon cynilo hefyd wedi bod yn gostwng. Mae sefydliadau sy’n rhoi benthyciadau, gan gynnwys y Principality, wedi gorfod parhau’n gystadleuol a sicrhau bod eu busnesau’n parhau i wneud elw, a dyma’r rheswm pam mae dwy ochr y fantolen wedi lleihau.

“Rydym yn cydnabod pa mor anodd yw hi i gynilwyr mewn amgylchedd lle mae cyfraddau llog yn parhau’n isel, ac rydym wedi rhoi nifer o fentrau ar waith i helpu i liniaru hyn, gan gynnwys cynnal cyfradd ein Cyfrif Cynilo Addewid gydol 2014, er i gyfraddau fod yn gostwng ar draws y farchnad. Mae ein cynilwyr yn hollbwysig i’r Principality, a ganddyn nhw y daw 91.4 y cant o’r arian yr ydym yn ei roi mewn benthyciadau. Ond ni allwn weithredu ar ein pen ein hunain, nac yn groes i dueddiadau’r farchnad gan fod angen inni sicrhau bod ein busnes morgeisi’n gystadleuol yn ogystal â’n busnes cynilion.”

Ychwanegodd Graeme: “Yn 2014, rydym wedi parhau i fuddsoddi yn y stryd fawr, gan ddathlu hanner canmlwyddiant ein canghennau yn Amwythig a Henffordd yn ogystal ag agor ein 18fed asiantaeth (71ain safle) yng Nghas-gwent, ar adeg pan fo sefydliadau eraill yn gadael y stryd fawr. Mae nifer y trafodion a wneir mewn canghennau’n lleihau ledled y diwydiant, ac nid ydym ninnau ddim gwahanol, ond rydym yn adnabod budd canghennau ac asiantaethau ochr yn ochr â buddsoddiad parhaus yn holl sianeli’r busnes fel bod cwsmeriaid yn gallu ymdrin â ni ym mha bynnag fodd y dymunant.  Er hynny, rydym yn ymwybodol y bydd yn rhaid gwneud buddsoddiad ychwanegol sylweddol yn ein busnes er mwyn aros yn berthnasol a bodloni anghenion cenedlaethau i ddod. ”

Eleni hefyd, mae’r Principality wedi cynyddu ei hymrwymiad i gymunedau lleol gan roi dros 1,600 o oriau o weithgaredd gwirfoddol gan staff a buddsoddi dros £40,000 trwy nawdd lleol, yn ogystal â chodi mwy nag £86,000 i Elusen y Flwyddyn,  MS Society Cymru, a ddewiswyd gan ein gweithwyr. 

Busnesau’r Grŵp

Meddai Graeme, wrth drafod busnesau Grŵp y Principality,  “Eleni penderfynwyd gwerthu Peter Alan, ein hasiantaeth dai. Penderfynwyd hefyd drefnu contract allanol ar gyfer ein gwaith arolygu gyda’r asiantaeth dai a’r darparwr gwasanaethau eiddo blaenllaw, Connells Group, a chynhyrchodd elw o £10.5 miliwn. Ni wnaed hyn ar chwarae bach, ond roeddem yn teimlo mai dyma’r penderfyniad cywir i’r Grŵp ac i Peter Alan, a fydd yn cael ffynnu dan berchennog sy’n arbenigwr ym maes asiantaethau tai. Mae hyn hefyd yn lleihau cymhlethdodau, gan ganiatáu i reolwyr y Gymdeithas ganolbwyntio ar gyflawni’r strategaeth ar gyfer craidd y gymdeithas adeiladu, a pharhau i gyflawni gwerth i’n Haelodau. 

“Mae busnesau’r Grŵp yn parhau i fod yn rhan bwysig o’n strategaeth a bu hon yn flwyddyn gadarnhaol i’n dau fusnes arall wrth iddynt wynebu heriau newydd yn y farchnad a threfniadau rheoleiddio newydd.

“Mae ein busnes benthyciadau gwarantedig, Nemo Personal Finance, yn parhau i wneud yn dda, gan gyflawni swyddogaeth bwysig o fewn y Grŵp a helpu cwsmeriaid i reoli eu harian yn fwy effeithiol. Yn 2014, gwelwyd cynnydd mewn cystadleuaeth yn y farchnad benthyciadau gwarantedig gan wthio prisiau i lawr, a bydd trefniadau rheoleiddio newydd yn cael eu sefydlu ar gyfer y farchnad dros y 12 i 18 mis nesaf.  Fodd bynnag, mae Nemo mewn sefyllfa dda i wynebu’r heriau hyn ac mae’n parhau i berfformio’n dda, gan wneud elw iach am flwyddyn arall, er i’r cyfanswm ostwng i £13.9 miliwn (2013: £16.4 miliwn).

“Y llynedd, mynegais fy marn ein bod wedi troi cornel o ran y farchnad fasnachol, ac ar ôl rhai blynyddoedd heriol yn y sector hwn roedd yn galonogol gweld bod Principality Masnachol, ein cangen fasnachol, wedi gwneud elw yn 2014. Ynghyd â mwy na £100 miliwn mewn benthyciadau newydd yn y 12 mis diwethaf, hon fu ei blwyddyn fwyaf llwyddiannus ers i’r dirwasgiad ddechrau.“

Paratoi ar gyfer y dyfodol

Meddai  Graeme ynglŷn â’r rhagolygon ar gyfer 2015: “Mae economi’r DU yn dangos arwyddion cynyddol o adferiad cynaliadwy ond mae’r farchnad ehangach yn Ewrop a thu hwnt yn dal i ddangos lefel o ansicrwydd. Wedi dweud hynny, rwyf yn disgwyl y bydd twf yn parhau yn y DU a mwy o bobl mewn gwaith. Mae cyflogau wedi dechrau codi yn gyflymach na phrisiau ac mae cyfraddau llog wedi bod yn 0.5% ers dros bum mlynedd, gan roi amser i’r economi ddod ati ei hun a thyfu. 

“Wedi nifer o flynyddoedd anodd, bydd cynilwyr yn gobeithio y bydd cyfraddau llog yn dechrau gwella yn 2015. Ond â’r arwyddion diweddaraf yn dangos bod chwyddiant yn gostwng, mae’n annhebyg y bydd llywodraethwr Banc Lloegr yn codi’r cyfraddau tan o leiaf drydydd chwarter 2015, neu efallai hyd yn oed 2016.

“Er bod cynilwyr yn credu bod newid yng nghyfraddau llog y banc yn newydd da ac y dylai cystadleuaeth gynyddu wrth i sefydliadau newydd ddod yn rhan o’r farchnad, yn anffodus i gynilwyr, nid wyf yn credu y bydd cyfraddau cyfrifon cynilo yn codi mor gyflym ag y byddent yn ei obeithio. Mae’r berthynas rhwng cyfradd sylfaenol y banc a chyfraddau cyfrifon cynilo wedi ei chwalu ac mae’n rhaid i sefydliadau reoli’r gwahaniaeth rhwng y ddwy gyfradd er mwyn sicrhau eu bod hefyd yn gallu cynnig cyfraddau morgais cystadleuol a bod ganddynt ddigon o gyfalaf i fodloni’r gofynion uwch o ran rheoleiddio. Yn anffodus nid yw’r bwlch yn gynaliadwy, a phan fydd y cyfraddau’n codi mae’n annhebyg y bydd sefydliadau ariannol yn trosglwyddo’r cynnydd yn llawn i’r cwsmeriaid. A dweud y gwir, rydym wedi gweld nifer o sefydliadau ariannol yn gostwng eu cyfraddau llog ar gyfrifon cynilo yn 2014 yn sgil erydiad y gwahaniaeth hwn, ac nid oes modd i ninnau osgoi hyn ychwaith.

“Gobeithiwn y bydd 2015 yn rhoi cyfle pellach i ni yn y Principality dyfu a dangos gwerth ein model cydfuddiannol, gan barhau i fod yn ddarbodus a sicrhau y gallwn fuddsoddi yn ein busnes i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid ac anghenion ein cenedlaethau o gwsmeriaid i ddod.

“Dros 150 mlynedd yn ôl, sefydlwyd ni i helpu pobl i brynu eu cartrefi eu hunain ac i ddiogelu eu cynilion. Dyma ein diben craidd hyd heddiw, a bydd ein sefydlogrwydd ariannol, ein penderfyniad i gyflawni ein strategaeth ar gyfer twf yn y dyfodol, a’n pwyslais ar ein cwsmeriaid  yn sicrhau ein bod yn gallu cefnogi ein cwsmeriaid am flynyddoedd lawer i ddod.”

*Ffynhonnell: Arolwg Ymchwil Ariannol GfK NOP, 12 mis a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2014, sgôr NPS ar gyfer 2,357 o gwsmeriaid cyfrifon cynilo yng Nghymru. Mae’r rhestr o gystadleuwyr yn cynnwys y canlynol: Barclays, Halifax, HSBC, Banc Lloyds, NatWest, Nationwide, NS&I, Santander, TSB

** Mae’r elw gweithredu a’r elw cyn talu trethi o weithrediadau sy’n parhau yn cynnwys credyd untro o £10.1 miliwn mewn cysylltiad â newid yn y dybiaeth ynglŷn â chwyddiant ar gyfer y cynllun pensiwn buddiannau diffiniedig.

***Ffynhonnell: Cronfa Ddata’r Farchnad Cyfrifon Cyfredol a Chynilo CACI (CSDB)

Published: 11/02/2015