24 February 2015

Mae ein calon ar y stryd fawr o hyd

Mae Graeme Yorston, Prif Weithredwr Grŵp Cymdeithas Adeiladu’r Principality, yn amlinellu sut y mae ymgysylltiad â’r gymuned yn helpu i gadw brand yn gryf yn ariannol.

Rhwng mis Ionawr a mis Medi 2014, caeodd 964 o safleoedd manwerthu yng nghanol trefi - sy’n ddwywaith a hanner y ffigwr a gofnodwyd ar gyfer 2013 yn ei chyfanrwydd, yn ôl astudiaeth gan gwmni cyfrifwyr PwC.* Mae hyn wedi peri i lawer gwestiynu beth y mae defnyddwyr ei eisiau mewn gwirionedd a sut y gall busnesau deilwra eu cynigion i gyd-fynd â hynny.

Ym mhrofiad y Principality, er ei bod yn anorfod bod ein dull o ddarparu gwasanaethau yn parhau i esblygu, er mwyn bodloni anghenion y byd modern sy’n newid mor gyflym, nid yw natur sylfaenol yr hyn y mae ar ddefnyddwyr ei eisiau wedi newid.

Mae ganddynt bob hawl i fynnu safon uchel o wasanaeth oddi wrth frand y gallant uniaethu ag ef, ac y maent yn credu ynddo ac yn ymddiried ynddo yn llwyr. Mae’r hawl i gyfathrebu â chwmni ym mha bynnag fodd y dymunant hefyd yn rhan o hyn, ac ar y sail hon ni ddylid tanbrisio'r pwysigrwydd i ddefnyddwyr o gael cysylltu â phobl.

Mae ein hymrwymiad i’r stryd fawr yn parhau, a ninnau wedi agor ein 71ain safle ar y stryd fawr yng Nghas-gwent yn ddiweddar. Tra bydd ein cwsmeriaid yn mynnu cael cyngor a gwasanaeth ar y stryd fawr, byddwn yn parhau i geisio bodloni’r galw hwnnw, gydag wyneb cyfeillgar yn hytrach na gwasanaeth wedi’i awtomeiddio, neu wasanaeth o bell, gan fod hyn yn parhau i fod wrth wraidd ein cynnig fel cymdeithas adeiladu leol sy’n canolbwyntio ar y gymuned.

Ni yw cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru, ac mae anghenion ariannol ein Haelodau’n aros wrth galon popeth a wnawn, a chredwn nad cyd-ddigwyddiad yw’r ffaith fod ein presenoldeb ar y stryd fawr yn mynd o nerth i nerth - yn hytrach, mae’n adlewyrchu'r grym sydd gan y defnyddiwr o hyd trwy iddo allu dewis, yn syml iawn, i ddod i mewn drwy'r drws neu beidio.

Ategwyd y neges hon yn gynharach y mis hwn yn y cyhoeddiad o ganlyniadau blynyddol y Principality ar gyfer 2014, a ddangosodd ymrwymiad parhaus y Gymdeithas at gadw gafael cryf ar y stryd fawr, ynghyd â’i chefnogaeth fwy eang i achosion cymunedol trwy’r rhwydwaith hwn o ganghennau. Yng nghyd-destun pryder ynglŷn â ffyniant y sector gydfuddiannol ledled y DU, mae’r Principality’n parhau i ffynnu ac i dyfu er budd ein Haelodau. Mae’r canlyniadau hefyd yn dangos ei bod wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus arall yn ariannol. Tyfodd ein hasedau i £7.3 biliwn (2013: £7.1 biliwn) a thyfodd ein balansau morgeisi manwerthu net i £4.8 biliwn (2013: £4.5 biliwn), ac yn yr un cyfnod cawsom ein huwchraddio gan Moody’s Investors Service a ddyfarnodd ragolygon cadarnhaol i ni. Tyfodd ein helw cyn talu trethi ar weithrediadau sy’n parhau hefyd i £53.5 miliwn (2013: £28.2 miliwn), a fydd yn caniatáu i ni fuddsoddi yn y busnes ar gyfer y dyfodol ac o gymorth i ni fodloni’r gofynion cyfalaf gan reoleiddwyr yn y DU ac yn Ewrop.

Ochr yn ochr â’r llwyddiannau hyn, rydym yn parhau i fod yn ymwybodol mai'r gymuned yw’r rheswm am ein bodolaeth. Fel y dywed yr hen air, haws dweud na gwneud, ond gwneud wnaeth y Principality dros y flwyddyn ddiwethaf trwy gyfrannu mwy na 1600 o oriau o waith gwirfoddol gan staff, ynghyd â buddsoddi dros £40,000 mewn cymunedau lleol, a chodi £86,000 dros ein Helusen y Flwyddyn, a ddewiswyd gan ein staff, sef MS Society Cymru, a dyfarnwyd nifer o wobrau cymunedol a gwobrau o fewn y diwydiant inni hefyd.
Yn ystod yr un cyfnod, cynhaliwyd graddfeydd llog uwch na’r cyfartaledd ar gyfer cynilion** a llwyddwyd i gadw’r teitl darparwr cynilion a argymhellwyd amlaf yng Nghymru*** am yr ail flwyddyn yn olynol. Yn ogystal â hyn, rydym hefyd wedi helpu mwy na 2,300 o brynwyr newydd i brynu eu cartrefi cyntaf.

Felly mae ymgysylltu’n barhaus â’n cwsmeriaid mewn cymunedau ledled Cymru a’r gororau wedi golygu bod y Principality wedi parhau i ffynnu’n ariannol drwy gydol 2014.

Gallwn edrych ymlaen felly at y flwyddyn ariannol i ddod gyda diolch a hyder, wrth barhau â’n cenhadaeth o ddiogelu ein hasedau, tyfu ein helw, a chadw ein presenoldeb ar y stryd fawr, er lles yr Aelodau yr ydym mor werthfawrogol ohonynt a’r cymunedau y maent yn eu cynrychioli. 

* http://www.startupdonut.co.uk/news/startup/the-number-of-high-street-stores-falls
   http://www.thebfn.co.uk/blog/2014/november/post/
** Ffynhonnell: Cronfa Ddata’r Farchnad Cyfrifon Cyfredol a Chynilo CACI (CSDB))
***Ffynhonnell: Arolwg Ymchwil Ariannol GfK NOP, 12 mis a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2014, sgôr NPS ar gyfer 2,357 o gwsmeriaid cyfrifon cynilo yng Nghymru. Mae’r rhestr o gystadleuwyr yn cynnwys y canlynol: Barclays, Halifax, HSBC, Banc Lloyds, NatWest, Nationwide, NS&I, Santander, TSB

Published: 24/02/2015