Grandmother and child

9 March 2015

Bod yn graff neu fod ar eich colled

Mae Kate Murray, Rheolwr Arweiniol Cynhyrchion Cynilion Cymdeithas Adeiladu'r Principality, yn egluro pwysigrwydd manteisio ar eich ISA cyn diwedd y flwyddyn dreth.

ISAs. Rydym ni'n clywed llawer amdanynt, yn enwedig ar yr adeg hon o'r flwyddyn, ond a oes gennych chi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch er mwyn manteisio i'r eithaf ar fuddion ISAs cyn diwedd y flwyddyn dreth? Ar drothwy yr hyn a elwir yn dymor yr ISA yn y diwydiant - gyda nifer o fanciau a chymdeithasau adeiladu yn lansio eu dewis diweddaraf o gyfrifon cynilion di-dreth - mae hi'n adeg briodol i wneud yn siŵr eich bod chi'n deall sut i fanteisio i'r eithaf ar eich cynhyrchion cynilion.

Yn ei hanfod, mae Cyfrif Cynilon Unigol, neu ISA, yn gadw-mi-gei a all gynnwys amrywiaeth o fuddsoddiadau, yn arian parod a stociau a chyfranddaliadau, sydd wedi’u heithrio rhag treth incwm a threth ar enillion cyfalaf. Fe'u cyflwynwyd yn 1999 er mwyn cynnig ffordd o gynilo heb orfod talu treth ar y llog a enillir.

Roedd ISAs wedi eu cynllunio i fod yn syml ac i ganiatáu i bobl gael gafael ar eu harian yn hawdd, a’r bwriad oedd iddynt fod yn offerynnau cyllidebu pwerus a oedd yn helpu pobl i gadw eu harian ychwanegol yn ddiogel rhag y demtasiwn i’w wario o ddydd i ddydd.

Yr hyn sy'n ganolog i apêl unigryw'r ISA yw'r ffaith ei fod yn ffordd o gynilo arian heb fod angen talu treth ar y llog a enillir. Mae hyn yn synnu llawer o bobl sy'n casglu eu harian dros ben mewn cyfrifon cynilo amgen, heb sylweddoli eu bod yn cael eu trethu ar y llog a dderbynnir. Felly, os ydych chi’n talu trethi, ac na allwch fforddio cael mwy nag un cyfrif cynilo , mae'n sicr yn werth ichi ystyried ISA arian parod.

Bob blwyddyn dreth, mae'r llywodraeth yn gosod y lwfans ISA, gan bennu'r swm uchaf y gellir ei gynilo o fis Ebrill un flwyddyn tan fis Ebrill y flwyddyn ganlynol. Mae'r buddsoddiad blynyddol mwyaf wedi newid yn y blynyddoedd diwethaf ac mae modd ichi gynilo hyd at £15,000 yn 2014/2015 neu £15,240 yn 2015/2016, a hynny naill ai ar ffurf arian parod, stociau a chyfranddaliadau neu gyfuniad o'r ddau.

Os oes gennych chi ISA yn barod, peidiwch ag anghofio manteisio ar y buddsoddiad blynyddol mwyaf cyn diwedd y flwyddyn dreth ar Ebrill 5ed, os gallwch chi fforddio gwneud hynny. Mae'n rhaid i chi gynilo neu fuddsoddi erbyn diwedd y flwyddyn dreth er mwyn iddo gyfrif fel lwfans heb ei ddefnyddio ar gyfer y flwyddyn honno gan nad yw lwfans dros ben yn cael ei drosglwyddo i'r flwyddyn nesaf - felly os nad ydych chi'n ei ddefnyddio, byddwch yn ei golli. Cewch lwfans newydd yn y flwyddyn dreth nesaf. Bydd unrhyw gynilion neu fuddsoddiadau sy'n aros yn yr ISA di-dreth yn parhau i ennill llog a manteisio ar y buddion o ran treth hyd nes y byddwch yn tynnu'r arian o'r cyfrif. Felly os nad ydych chi wedi gwneud hynny'n barod, mae amser i fanteisio i'r eithaf ar y buddsoddiad blynyddol mwyaf ar gyfer 2014/2015.

Yn ogystal â chofio hynny, mae'n syniad da adolygu eich cyfrifon cynilo'n rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn dal i ddiwallu’ch anghenion. Mae hyn yn berthnasol i'ch cyfrifon ISA hefyd. Bydd llawer ohonynt yn cynnig cyfraddau llog cystadleuol, ond gallai'r cyfrifon hynny gynnwys bonws tymor byr sy'n diflannu ar ôl cyfnod penodol o amser.

Dylech edrych ar yr hyn sydd orau i chi, gan fod nifer o wahanol fathau o gyfrifon, a gwahanol gyfraddau llog ar gael. Mae’n rhaid i chi ystyried a oes angen i chi gael gafael ar eich arian yn ystod y flwyddyn, neu a allwch chi fforddio ei gloi i ffwrdd am 12 mis neu fwy. Efallai y byddwch eisiau delio gyda'ch cyfrif yn y gangen neu eich bod chi’n hapus i wneud y cyfan ar-lein. Mae modd trosglwyddo ISAs rhwng darparwyr hefyd, sy'n golygu bod gennych chi’r rheolaeth eithaf dros eich cynilion. Mae’n golygu hefyd y gallwch chi fanteisio ar y cyfrifon newydd sy'n ymddangos ar y farchnad a dewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich amgylchiadau.

Yn y pen draw, mae cynilo effeithiol yn golygu rheoli arian yn ddeallus a mabwysiadu arferion gwario a chynilo da. Pan fyddwch chi wedi meistroli hynny, mae'n golygu gwneud yn siŵr bod yr arian yr ydych chi'n ei gynilo yn gweithio'n galed i chi ac yn ennill incwm ychwanegol ar ffurf llog. Er ei bod yn amlwg bod cyfraddau llog isel wedi effeithio ar apêl cyfrifon cynilo, y gwir yw, oherwydd prysurdeb ein bywydau modern, bod mwy o angen cyfrifon cynilion pwrpasol nag erioed, a gall ISAs fod yn berffaith ar gyfer hynny.

Mae diwedd y flwyddyn ariannol ar y gorwel.,Felly, p’un a oes gennych chi ISA'n barod a'ch bod chi eisiau rhoi mwy o arian ynddo, neu os ydych chi'n meddwl am agor un ar gyfer y flwyddyn dreth newydd, gallwch elwa'n sylweddol yn y dyfodol o sicrhau eich bod yn manteisio i'r eithaf ar fuddion cynilo di-dreth. A chofiwch, mae'n talu ar ei ganfed i wybod eich pethau.

Published: 09/03/2015