Dragons Den

26 March 2015

Ffau’r Dreigiau III

Trawsnewidiwyd llyfrgell Ysgol Maelor yn Ffau’r Dreigiau wrth i ddisgyblion Blwyddyn 12 gynnig eu syniadau am fusnesau newydd i dîm o Ddreigiau o’r Principality a’n partner dosbarthu, Legal & General..

Dros yr wythnosau diwethaf, bu disgyblion yn gweithio mewn timau i ddatblygu syniadau, cynnal ymchwil marchnata, nodi marchnadoedd i’w targedu, archwilio ffynonellau cyllid, gwneud penderfyniadau ynglŷn â chyhoeddusrwydd a pharatoi eu cyflwyniadau.

Roedd y fenter hon gan Busnes yn y Gymuned yn cefnogi eu hastudiaethau ar gyfer Bagloriaeth Cymru, gyda’r nod o roi prawf ar eu sgiliau busnes. Roedd hefyd yn ceisio atgyfnerthu eu sgiliau cyffredinol, fel gweithio’n rhan o dîm a datrys problemau, sydd yn elfennau hollbwysig ym myd busnes.
Cyflwynwyd amrywiaeth o syniadau am fusnesau newydd gerbron y Dreigiau, gan gynnwys; canolfannau gweithgareddau awyr agored, siopau melysion, gwyliau cerddoriaeth a sinema o’r 80au’n dangos ffilmiau fel Back to the Future.

Roedd y Dreigiau’n wynebu’r dasg anodd o ddewis prosiect buddugol. Wedi trafodaeth hirfaith, daeth disgyblion/sefydlwyr Red Dragon Games i’r brig. Roedd eu syniad am ap Maths World wedi creu argraff fawr ar y Dreigiau. Roedd yr ap wedi’i anelu at Gyfnod Allweddol 2 ac roedd hefyd yn cefnogi pynciau eraill fel Daearyddiaeth a Chymraeg. Yn ogystal â chael syniad ardderchog, roedd y grŵp hefyd wedi gwneud cyflwyniad gwych ac wedi dangos sgiliau eithriadol wrth weithio fel tîm.

Cyflwynwyd tlws i Red Dragon Games, ynghyd â £500 i’w hysgol.

Meddai James Harper, Rheolwr Cefnogi Marchnata Lleol y Principality: “Ar ran y Dreigiau i gyd, hoffwn ddiolch i’r disgyblion a staff yn yr ysgol am eu holl waith caled ac am eu syniadau gwych. Cawsom ddiwrnod i’w gofio, ac roedd yr holl ymdrech a wnaeth y timau gyda’u cyflwyniadau a’r proffesiynoldeb a ddangoswyd ganddynt wedi creu cryn argraff arnom ni i gyd.” 

  • 6 O DDREIGIAU HAPUS
  • 12 O GRWPIAU TALENTOG
  • 50+ O DDISGYBLION YN CYMRYD RHAN

Published: 26/03/2015