David Rigney and Sally Jones Evans

30 March 2015

Principality yn penodi dau aelod newydd i’r Bwrdd

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi atgyfnerthu ei Bwrdd drwy benodi David Rigney, Cadeirydd BACS Payment Schemes Limited, a Sally Jones-Evans, cyn-Brif Swyddog Gweithredol Adnoddau Dynol y Grŵp yng Nghrŵp Bancio Lloyds.

Mae Sally’n ymuno â chymdeithas adeiladu fwyaf Cymru fel cyfarwyddwr anweithredol ar ôl 30 mlynedd gyda Grŵp Bancio Lloyds, lle’r oedd hi’n fwyaf diweddar yn Brif Swyddog Gweithredol Adnoddau Dynol. Mae ei swyddi blaenorol hefyd yn cynnwys Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Gweithrediadau’r Grŵp, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Credyd a Rheolwr Gyfarwyddwr Bancio Uniongyrchol yn Lloyds.

Ar hyn o bryd, mae Sally yn aelod o Banel Ymgynghori Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol Llywodraeth Cymru, sydd â’r nod o annog mwy o fewnfuddsoddi o ran swyddi gwasanaethau ariannol a phroffesiynol yng Nghymru ac mae hefyd yn gyfarwyddwr anweithredol o Athletau Cymru.

Ganed ac addysgwyd Sally yng Nghaerdydd, a bu’n byw ym Mro Morgannwg tan iddi hi a’i gŵr, Alun, symud i Wiltshire 10 mlynedd yn ôl.

Meddai Sally: “Mae’r Principality mewn sefyllfa ariannol gref, ar ôl tyfu ei hasedau i fwy na £7 biliwn ac agor ei 71ain safle yng Nghymru a’r gororau. Mae ganddi frand y mae pobl yn ymddiried ynddo ac ymrwymiad dihafal i gefnogi bywyd cymdeithasol a chymunedol yng Nghymru. Rwy’n hynod falch o gael ymuno â Bwrdd y Principality ac rwy’n gobeithio y bydd fy mhrofiad a’m sgiliau yn helpu’r busnes hwn i dyfu’n fwy byth.”
Mae David Rigney, sydd ar hyn o bryd yn Gadeirydd BACS Payment Schemes Limited ac sy’n gyn-Gyfarwyddwr Gweithrediadau Grŵp gyda Chymdeithas Adeiladu Nationwide, hefyd yn ymuno â’r Principality fel cyfarwyddwr anweithredol.

Mae ganddo fwy nag 20 mlynedd o brofiad yn y maes ariannol, yn dilyn amrywiaeth o swyddi blaenorol, sy’n cynnwys Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Chyfarwyddwr Canolog Gweithrediadau Manwerthu yn Nationwide.
Mae David yn hanu o Fryste, ac mae hefyd yn brif aelod annibynnol, yn gyfarwyddwr anweithredol ac yn gadeirydd pwyllgor archwilio Bwrdd Elexon, sef un o is-gwmnïau National Grid plc. Mae David hefyd yn gyfarwyddwr anweithredol ar gyfer Sport Resolutions.

Meddai David: “Gan fy mod yn dod o’r Nationwide, cymdeithas adeiladu fwyaf y byd, fe wn am yr heriau sy’n wynebu cymdeithasau adeiladu ond gwn hefyd am y cyfleoedd a fydd yn helpu’r Gymdeithas i dyfu. Gobeithiaf y byddaf yn gallu defnyddio fy mhrofiad i chwarae rhan bwysig yn strategaeth y Gymdeithas a’r gwaith a wna dros ei Haelodau a’r gymuned ehangach.”

Mae Sally a David yn ymuno â’r Bwrdd i lenwi’r bwlch a adawyd ers i Guy Thomas, cyn-Brif Swyddog Gweithredol y Grŵp a’r cyfarwyddwr anweithredol, Langley Davies, ymddeol o’r Bwrdd y llynedd.

Meddai Cadeirydd Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Laurie Adams: “Rwyf wrth fy modd yn gwahodd Sally a David i’n Bwrdd. Fel cymdeithas gydfuddiannol, mae’r cwsmer a’r cymunedau o’n cwmpas wrth galon ein busnes ac mae hyn yn golygu deall, rhagweld a diwallu eu hanghenion. Mae anghenion ein cwsmeriaid a’r farchnad yr ydym yn gweithredu ynddi yn newid yn barhaus, ac mae’n rhaid i ni allu ymateb er mwyn sicrhau ein bod yn cadw teyrngarwch ac yn parhau i gyflawni’r math o wasanaeth y mae ein cwsmeriaid yn ei ddisgwyl gennym.

“Daw Sally a David â chyfoeth o brofiad bancio manwerthu i’r Bwrdd, a fydd yn ein helpu yn y maes hwnnw, ac ar yr un pryd maen nhw’n dod â safbwyntiau newydd sy’n ategu sgiliau aelodau presennol ein Bwrdd.”

Published: 30/03/2015