Michelle Wade, Head of Retail

9 April 2015

Cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru yn penodi Pennaeth Manwerthu newydd

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi cryfhau ei rhwydwaith o ganghennau trwy benodi Michelle Wade i fod y Pennaeth Manwerthu newydd.

Bydd Michelle yn gyfrifol am 53 o ganghennau ledled Cymru a’r Gororau yn rhinwedd ei swydd gyda chymdeithas adeiladu fwyaf Cymru.

Mae ganddi 26 mlynedd o brofiad gyda RBS, gan gyflawni sawl swydd yno, yn arbennig fel Cyfarwyddwr Rhanbarthol, pryd yr oedd Michelle yn gyfrifol am oddeutu 55 o ganghennau’r RBS yn ne a gorllewin Lloegr am saith mlynedd.

Bu Michelle hefyd yn Rheolwr Rhanbarthol i’r RBS yng ngogledd a gorllewin Lloegr a gweithiodd ym maes Adnoddau Dynol hefyd i ddyfeisio a gweithredu strategaeth Dysgu a Datblygu’r RBS.

Meddai Michelle, sy’n byw yn Quedgeley, Swydd Gaerloyw: “Rwyf wrth fy modd o fod yn ymuno â’r Principality, sydd â’r gymuned wrth galon y sefydliad. Mae’n gymdeithas gydfuddiannol, sy’n golygu nad oes unrhyw gyfranddalwyr i’w bodloni – rydym mewn busnes er budd y cwsmeriaid yn unig.

“A minnau’n dod o gwmni a sbardunwyd gan randdeiliaid, roedd gweithio i fusnes sydd yn canolbwyntio ar weithredu er lles gorau ei gwsmeriaid, ac sy’n dymuno tyfu, yn dymuno llwyddo ac yn cael ei gymeradwyo’n helaeth am ei wasanaeth, yn apelio ataf yn fawr. Dyna a’m hysgogodd i ymuno â’r Principality a dyna’r hyn y byddaf yn parhau i ganolbwyntio arno yn fy swydd.”

Enwyd y Principality fel y darparwr cynilion a argymhellwyd fwyaf yng Nghymru* am yr ail flwyddyn yn olynol yn 2014 ac y mae hyn yn rhywbeth y dymuna Michelle, a fydd wedi ei lleoli o fewn y rhwydwaith manwerthu, ei weld yn parhau.

Ychwanegodd Michelle: “Mae gennym rwydwaith cryf o ganghennau sy’n ymestyn ledled Cymru gyfan a’r gororau. Rwy’n dymuno bod wrth galon y rhwydwaith hwnnw a byddaf wedi fy lleoli yng nghangen Heol y Frenhines yng Nghaerdydd, ein cangen fwyaf blaenllaw a byddaf yn teithio o gwmpas y rhwydwaith yn aml er mwyn cwrdd â chwsmeriaid a gwrando ar eu pryderon ynglŷn â sut y gallwn wella ymhellach.

“Mae anghenion ein cwsmeriaid yn newid yn barhaus ac mae angen i ni sicrhau ein bod yn cynnal teyrngarwch drwy gyflawni’r cynnyrch, y gwasanaeth a’r profiad sy’n gwneud i bobl fod eisiau ein hargymell.”

Meddai Damian Thompson, Cyfarwyddwr Dosbarthu’r Principality: “Rydym yn falch dros ben o groesawu Michelle fel pennaeth ein rhwydwaith o ganghennau. Bydd gwybodaeth ddofn Michelle am y farchnad ehangach, ynghyd â’i phrofiad helaeth, yn ein helpu i dyfu ein cynnig i gwsmeriaid ac i sicrhau bod ein gwasanaethau yn bodloni anghenion ein cwsmeriaid.

“Rwyf yn hyderus y bydd hi'n ein helpu i adeiladu ar ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth ardderchog, wyneb yn wyneb ar gyfer pobl Cymru a’r gororau.”

Mae Michelle, sy’n hanu o Mansfield yn wreiddiol, yn briod ac mae ganddi ddau o lysblant.


*Source: GfK NOP Financial Research Survey (FRS), 12 months ending December 2014, NPS measure of 2,357 Welsh savings account customers. Competitor *Ffynhonnell: Arolwg Ymchwil Ariannol GfK NOP, 12 mis a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2014, sgôr NPS ar gyfer 2,357 o gwsmeriaid cyfrifon cynilo yng Nghymru. Mae’r rhestr o gystadleuwyr yn cynnwys y canlynol: Barclays, Halifax, HSBC, Banc Lloyds, NatWest, Nationwide, NS&I, Santander, TSB

Published: 09/04/2015