Olivia Huxtable with Graeme Yorston and Laurie Hughes

27 April 2015

Mae angen i gwmnïau agor eu drysau i fyfyrwyr

Olivia Huxtable, 19, myfyriwr profiad gwaith yn y Principality, sy’n trafod pam fod angen i gwmnïau agor eu drysau i fyfyrwyr i gefnogi arweinwyr y dyfodol.

Yn ystod y blynyddoedd diweddar, mae’r system addysg wedi cael ei beirniadu am beidio â rhoi sgiliau bywyd addas i bobl ifanc yn eu harddegau. Mae blwyddyn o brofiad gwaith cyn mynd i’r brifysgol wedi fy nysgu bod llawer mwy i lwyddiant na dysgu testun llyfr ar eich cof, ac yn sgil yr Wythnos Busnes Cyfrifol, rwyf o’r farn y dylai cyflogwyr agor eu drysau i fyfyrwyr o bob oed er mwyn cynnig sgiliau bywyd nad yw ysgolion yn eu haddysgu.

Yn ôl arolwg a gynhaliwyd gan Gomisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau gydag ychydig dros 2,000 o gyflogwyr yng Nghymru, mae 63% yn ystyried profiad gwaith yn ofyniad hanfodol, ond dim ond 31% sy’n cynnig lleoliadau gwaith i bobl ifanc yn eu harddegau sy’n dal mewn addysg. Mae cyflogwyr yn barod i fynnu CV cynhwysfawr ond maent yn osgoi ymgysylltu â chynulleidfa ifanc; gwrthododd ugain o asiantaethau edrych ar fy CV hyd yn oed, gan nad oeddwn wedi graddio o’r brifysgol. Gellir deall pam y mae rhai cyflogwyr yn ystyried profiad gwaith yn ‘faich’ ac mae ofn arnynt na fydd disgybl chweched dosbarth neu fyfyriwr israddedig yn gallu gwneud y tasgau a osodir. Er hyn, os yw rhywun yn ei arddegau wedi cymryd yr amser i wneud cais, a hynny ar draul ei fywyd cymdeithasol prysur a’r rhestr ddiddiwedd o ffilmiau i’w gwylio ar Netflix, mae’n rhaid ei bod yn frwdfrydig ac yn fodlon gwneud ei orau.

Mae cynllunio profiad gwerth chweil yn hanfodol. Nid yw dim ond agor eich drysau i bobl ifanc yn ddigon, os yw’r lleoliad yn gwastraffu eich amser chi a’u hamser nhw. Rwyf o’r farn bod interniaeth yn berthynas ddwy ffordd, ac o barchu amser ac ymdrechion eich gilydd, gall bawb gael llawer o fudd o’r cyfle; gall myfyriwr yn y swyddfa fod yn chwa o awyr iach ac yn don o syniadau newydd.

Y saith wythnos o brofiad gwaith gyda Chymdeithas Adeiladu’r Principality yw cam olaf fy mlwyddyn o interniaethau. Gan adlewyrchu ar brofiadau a gefais mewn cwmnïau blaenorol, dechreuais weld pa mor bwysigrwydd yw arweinydd da, ac mae gan y Principality gyfoeth ohonynt. O’r funud y cyrhaeddais yr adeilad, roeddwn i’n teimlo fy mod yn rhan o’r tîm marchnata ar unwaith. Roeddwn yn deall swyddogaeth pawb (er gwaethaf y trafferthion wrth geisio dysgu enwau pawb) a chefais waith gwerth chweil a roddodd flas realistig i mi o sut beth yw hi i weithio yno. Gall fod yn brofiad anodd i fyfyriwr aberthu rhyddid bywyd y byd academaidd er mwyn ceisio gweld yr hyn sydd gan y byd gwaith i’w gynnig, felly dylai cwmnïau ddefnyddio’r Principality fel enghraifft. Am unwaith, rwy’n teimlo wedi fy ysbrydoli i weithio ac nid wyf yn dymuno bod yn fyfyriwr am byth er mwyn cuddio rhag y byd go iawn.

Os yw cyflogwyr yn rhoi mwy a mwy o bwyslais ar werth profiad gwaith, mae’n gyfrifoldeb arnynt i roi cyfle i fyfyrwyr ddeall beth yw busnes. Mae myfyrwyr yn ymwybodol nad yw gradd yn ddigon i’w gwahaniaethau oddi wrth y myfyrwyr eraill sy’n cystadlu â nhw, ond rydym mewn sefyllfa amhosibl gan mai ychydig iawn o gyflogwyr sy’n fodlon newid y drefn. Er mwyn bod yn ‘gyfrifol’, mae angen i fusnesau roi’r gorau i ymbellhau oddi wrth y genhedlaeth iau, lai cymwys, a dysgu i’w croesawu. Ni all arweinwyr y dyfodol ddysgu sut i arwain os na fydd rhywun yn eu rhoi ar ben eu ffordd.

Dyma’r 5 peth gorau am fy mhrofiad gwaith yn y Principality

  • Amrywiaeth – Roedd gweithio gyda gwahanol aelodau’r tîm yn rhoi cyfle i mi ddeall amrywiol agweddau ar farchnata a’r hyn y buaswn yn hoffi ei wneud yn y dyfodol.
  • Cael fy nghynnwys – Mae’r pethau lleiaf yn gwneud gwahaniaeth, fel cael fy nghynnwys mewn negeseuon e-bost a chyfarfodydd wythnosol y tîm.
  • Y math o dasgau – Rwyf wedi bod yn brysur yn gwneud amrywiaeth o swyddi ac rwy’n credu bod y gwaith yr oeddwn yn ei wneud yn cynorthwyo’r tîm yn hytrach na gwastraffu eu hamser. Mae hyd yn oed gwneud pethau ailadroddus a ‘diflas’ yn well na syllu ar sgrin cyfrifiadur wag!
  • Trefn y dydd – Trefnwyd dyddiadur ymlaen llaw i wneud yn siŵr fy mod yn gallu cymryd rhan mewn cymaint o bethau â phosibl ond gan ei fod yn hyblyg a’r cynlluniau’n newid, roedd yn ei gadw’n ddiddorol.
  • Awyrgylch – Y peth gorau am weithio yma yw bod pawb yn hynod o gyfeillgar ac yn ymddwyn fel un teulu mawr, ac roeddwn yn teimlo’n gyfforddus ar unwaith.

Published: 27/04/2015