Mind Cymru, Charity of the year

27 April 2015

Aelodau’r Principality yn codi £20,000 i Mind Cymru

Mae aelodau cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru wedi codi £20,000 i’r elusen iechyd meddwl, Mind Cymru, Elusen y Flwyddyn y Principality.

Cafodd gwaith codi arian y gymdeithas adeiladu hwb enfawr yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol eleni, sef cyfarfod sydd wedi’i gynnal bob blwyddyn ers 155 o flynyddoedd, lle pleidleisiodd 26,000 o Aelodau drwy’r post neu ar-lein. Am bob pleidlais a dderbyniwyd, gwnaeth y Gymdeithas gyfraniad i Mind Cymru, gan ddod i gyfanswm o £20,000.

Daeth 260 o Aelodau, cynilwyr a chwsmeriaid morgeisi'r Principality i’r cyfarfod yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd, a chael cyfle i gyfarfod Bwrdd y Principality yn ogystal â staff a rheolwyr, clywed am gyraeddiadau’r Gymdeithas dros y flwyddyn ddiwethaf a chael gwybod am y cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Meddai Cadeirydd Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Laurie Adams: “Mae’n galonogol i weld bod ein Haelodau yn parhau i’n cefnogi ni ac rydym yn falch o fod yn gallu ychwanegu swm mor fawr i’r cyfanswm yr ydym wedi’i godi hyd yn hyn i Mind Cymru.

“Fel cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, nid oes gennym unrhyw randdeiliaid i’w bodloni, ac felly mae popeth rydym yn ei wneud ar gyfer ein Haelodau. Eleni, rydym wedi datblygu ein hegwyddorion craidd o ddarparu cartref diogel i gynilion ein cwsmeriaid a chynorthwyo pobl i brynu eu cartrefi, gan barhau i ddarparu gwasanaeth cryf i’n cwsmeriaid. Rwy’n falch o ddweud bod hyn wedi arwain at enwi’r Gymdeithas yn ddarparwr cynilion a argymhellir fwyaf yng Nghymru* am yr ail flwyddyn yn olynol.”

Bob blwyddyn, mae’r Principality yn codi arian i wahanol Elusen y Flwyddyn. Aelod o staff y Gymdeithas sy’n enwebu’r elusen ac yna caiff ei chynnwys ar restr fer gyda phump arall, cyn cael ei hethol yn elusen swyddogol gan staff prif swyddfa’r Principality yng Nghaerdydd, 53 o ganghennau a 18 o asiantaethau ym mhob rhan o Gymru a’r gororau.

Bydd yr holl arian sy’n cael ei godi yn 2015 yn cael ei roi i Mind Cymru, er mwyn cefnogi’r elusen sy’n rhoi cyngor a chymorth i unrhyw un sy’n dioddef o broblem iechyd meddwl. Mae’n ymgyrchu i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a sicrhau bod yr un o bob pedwar ohonom sy’n dioddef problemau iechyd meddwl bob blwyddyn yn cael cymorth a pharch.

Un o’i blaenoriaethau yw cefnogi’r rhwydwaith o 20 o grwpiau Mind lleol i ddarparu gwasanaethau mewn cymunedau ym mhob cwr o Gymru. Mae grwpiau Mind lleol yn cynnig cymorth uniongyrchol i bobl â phroblemau iechyd meddwl, gan gynnwys canolfannau galw heibio, gwasanaethau cynghori a phrosiectau cymunedol.

Meddai Cyfarwyddwr Dros Dro Mind Cymru, Janet Pardue-Wood: “Rydym wrth ein bodd o gael ein henwebu gan weithwyr y Principality ac rydym yn falch o fod yn Elusen y Flwyddyn. Bydd eu cymorth sylweddol, o ddigwyddiadau fel y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, yn ein helpu i barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol fel Infoline a chymorth i’r 20 o grwpiau Mind lleol ym mhob rhan o Gymru. Drwy hyn, gallwn wneud yn siŵr nad yw unrhyw un yng Nghymru yn gorfod wynebu problem iechyd meddwl ar ei ben ei hun.”

Yn 2014, cododd y Principality fwy o arian nag erioed o’r blaen ar gyfer Elusen y Flwyddyn 2014, MS Society Cymru, sef dros £86,000. Drwy gydol y flwyddyn, cymerodd staff y Principality ran mewn amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys cystadlaethau triathlon hynod o anodd, eistedd mewn bath o ffa pob ac eillio eu pennau i godi’r cyfanswm terfynol, £86,156.

Mae mwy o wybodaeth am eich Mind lleol ar gael yn www.mind.org.uk.

Published: 27/04/2015