27 July 2015

Prosiectau diweddaraf Principality Masnachol

Mae Principality Masnachol wedi bod yn gysylltiedig â nifer o brosiectau datblygu gwych yn ystod y misoedd diwethaf. Dyma ddetholiad o’n prosiectau diweddaraf.

Davies Homes (Merthyr) Limited – datblygiad o ansawdd yn Sweetwater Court

MaePrincipality Masnachol yn falch o fod wedi ffurfio perthynas newydd â Davies Homes (Merthyr) Limited. Mae ansawdd wrth galon busnes y cwmni teuluol hwn, sydd wedi bod yn datblygu yn ne Cymru ers dros 20 mlynedd.

Rydym wedi darparu’r cyllid ar gyfer datblygiad bach o dai â thair, pedair a phum ystafell wely yn Sweetwater Court, Merthyr Tudful.

Mae Davies Homes yn parhau i ddatblygu’r safle, a bydd mwy o unedau’n cael eu datblygu’n fuan iawn. Gwerthwyd tri o’r tai ymlaen llaw ar sail y cynlluniau yn y lleoliad preswyl poblogaidd hwn ac mae pobl eisoes wedi ymgartrefu ynddynt.

Southpoint Capital Limited - chwa o awyr iach

Bydd hen swyddfa’r Heddlu Metropolitan yn ne Llundain, sydd wedi mynd ar ei gwaeth, yn cael ei hailddatblygu’n fuan, diolch i Southpoint Capital Limited a Principality Masnachol.

Mae’r cwmni uchel ei barch hwn wedi ei leoli yn ne Llundain ac wedi bod yn gwsmer i Principality Masnachol ers amser. Rydym wedi cydweithio i sicrhau caniatâd cynllunio i ailddatblygu ac ymestyn yr adeilad presennol er mwyn creu swyddfeydd ar y llawr gwaelod, yn ogystal â chwech fflat o ansawdd uchel yn y rhannau uchaf. Bydd y gwaith hwn yn adfywio adeilad sydd wedi bod yn segur ers sawl blwyddyn.

Rydym yn dymuno pob llwyddiant i’r prosiect wrth i’r gwaith ddechrau yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf.

Hundred Homes Limited - newydd yn lle’r hen

Y tro cyntaf i ni gynorthwyo Hundred Homes oedd ar brosiect yn Hendon, gogledd Llundain, i ddatblygu tŷ sengl â phum ystafell wely. Yn dilyn llwyddiant y prosiect hwnnw, rydym yn falch o fod yn gysylltiedig â phrosiect datblygu arall gyda’r datblygwr hirsefydlog ac achrededig hwn o ogledd Llundain.

Mae Principality Masnachol bellach yn cefnogi Hundred Homes i brynu a datblygu byngalo yn Totteridge, gogledd Llundain. Mae’r eiddo wedi ei leoli mewn ardal breswyl ddymunol ac wedi dirywio dros y blynyddoedd gan na wnaed unrhyw waith i’w adnewyddu ers ei adeiladu yn hwyr yn y 1970au.

Rhoddwyd caniatâd cynllunio i ddymchwel y strwythur er mwyn adeiladu dau fyngalo yn arddull chalet, a fydd yn gwneud defnydd da o’r tir yn ogystal â gwella golwg y cul-de-sac.

Mango Lily Residential Limited - credoau craidd

Mae cynorthwyo’r sector tai yng Nghymru yn un o gredoau craidd y busnes buddsoddi preswyl hwn, ac yn un sy’n cyd-fynd yn dda â gwerthoedd y Gymdeithas ei hun.

Roeddem yn falch o gael y cyfle i ail-gyllido portffolio Mango Lily o 14 o eiddo yng Nghaerdydd.

Mae’r portffolio yn cynnwys ystod o safleoedd yn amrywio o fflatiau i dai â thair ystafell wely wedi eu lleoli ar gyrion y ddinas.

SVPM Limited - cefnogi cymunedau lleol

Principality Commercial has been working for a number of years with SVPM Limited, which owns and manages properties located entirely in South Wales.

Mae’r cwmni’n buddsoddi mewn eiddo ac wedi prynu’r siop Spar yng Nglynrhedynog yn ddiweddar, sy’n ychwanegu at bortffolio o ansawdd da sy’n tyfu. Rydym yn sicr yn edrych ymlaen at weithio gyda’r cwmni eto ar fuddsoddiadau yn y dyfodol.

A & G Countrywide Ltd - cynyddu’r portffolio

Mae Principality Masnachol wedi cefnogi A & G Countrywide â chronfa prynu eiddo ar gyfer datblygiad yn Llundain.

Roeddem wrth ein bodd pan ofynnodd ein cwsmer i ni ei gynorthwyo â’r eiddo hwn yn Totnes, a brynwyd ym mis Chwefror 2015 gyda chyllid a sicrhawyd gan eiddo manwerthu dilyffethair yr oedd eisoes yn berchen arno.

Roedd hyn yn ei alluogi i wneud cynigion yn hyderus, gan wybod bod y cyllid wedi’i sicrhau. Mae ein cwsmer bellach yn edrych ymlaen at brynu mwy o eiddo er mwyn cynyddu ei bortffolio buddsoddi.

Published: 27/07/2015