13 May 2015

Penodi Julie-Ann Haines yn gadeirydd newydd CML Cymru

Mae Julie-Ann Haines, cyfarwyddwr cwsmeriaid Cymdeithas Adeiladu’r Principality, wedi ei phenodi’n gadeirydd CML Cymru, sy’n cynrychioli benthycwyr morgeisi ac yn hybu cyllid tai cynaliadwy yng Nghymru.

Bydd yn olynu Peter Hughes, rheolwr-gyfarwyddwr Principality Masnachol, sydd wedi bod yn gadeirydd Cymru ers 2009.

Ymunodd Julie-Ann â’r Principality, cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru, yn 2007, gan adeiladu a datblygu ei busnes e-fasnach ac ar ddiwedd 2012 cafodd ei dyrchafu yn gyfarwyddwr cwsmeriaid. Mae hi’n gyfrifol am farchnata, dosbarthu a gweithrediadau ar hyn o bryd gyda phwyslais ar ddarparu gwasanaeth cryf i gwsmeriaid ym mhob sianel gyfathrebu. Cyn dod i'r Principality, roedd gan Julie-Ann fwy na 15 mlynedd o brofiad o weithio mewn busnesau manwerthu arweiniol sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid, gan fod mewn swyddi allweddol ym maes gwerthiant, marchnata a thechnoleg mewn busnesau megis Sainsbury’s a HBOS.

Meddai Julie-Ann ar adeg ei phenodi:
"Hoffwn ddiolch i Peter Hughes am ei ymroddiad fel cadeirydd ac am ddarparu llais cryf i’r diwydiant dros y saith mlynedd diwethaf. Mae’n gyffrous i fod y fenyw gyntaf i fod yn gadeirydd CML Cymru ac rwyf yn edrych ymlaen at barhau â gwaith caled Peter, a chynrychioli llais benthycwyr morgeisi yng Nghymru.

"Mae’n amser pwysig i’r diwydiant gyda hyder cwsmeriaid yn cynyddu a mwy o bobl wedi prynu cartrefi yng Nghymru y llynedd nag ar unrhyw adeg ers 2007. Mae’r ffaith bod amodau ariannol yn gwella, gyda chymorth cynlluniau llywodraeth megis Cymorth i Brynu, yn golygu bod prynwyr tro cyntaf yn sbardun allweddol i’r twf hwn, ac mae hynny i’w groesawu’n fawr. Byddwn yn ceisio meithrin y twf hwn ac yn parhau i weithio’n galed i helpu pobl wireddu eu dyheadau o fod yn berchen ar gartref sy’n addas ar eu cyfer nhw."

Mae penodiad Julie-Ann yn cyd-daro â chinio blynyddol CML Cymru yng Nghaerdydd lle y gwrandawodd 120 o aelodau o’r farchnad morgeisi yng Nghymru ar gyfarwyddwr cyffredinol CML, Paul Smee, y siaradwr gwadd, yn amlygu’r berthynas gynhyrchiol gref a fu yn y diwydiant wrth weithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru, a’i obeithion ar gyfer dyfodol y farchnad dan lywodraeth newydd y DU.

Meddai Paul Smee, cyfarwyddwr cyffredinol CML:
"Mae Cymru wedi bod yn enghraifft berffaith o sut y mae ymgysylltiad cadarnhaol a gweithio gyda’n gilydd yn gallu bod o fudd i’n diwydiant. Mae'r rhai sy'n rhoi benthyg, ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru, wedi gweithio’n galed i wella amodau i'r rhai sy'n benthyca oddi wrthynt, a gan fod fforddiadwyedd yn well na chyfartaledd y DU, dylem fod yn ffyddiog y byddwn yn gweld mwy o dwf yn 2015, ac edrychaf ymlaen at weithio gyda Julie-Ann i fynd i’r afael â’r heriau sydd o’n blaenau”.

Published: 13/05/2015