18 May 2015

Datblygu cyn westy yn rhoi bywyd newydd i ganol Saundersfoot

Mae datblygiad preswyl a masnachol newydd gwerth £5 miliwn yn yr hen Cambrian Hotel wedi rhoi bywyd newydd i ganol Saundersfoot.

Datblygwyd y gwesty, a gaeodd yn 2006, gan DAW (Saundersfoot) LLP, sef partneriaeth cyd-fenter rhwng y cwmni datblygu eiddo Actoris, y cwmni buddsoddi mewn eiddo St Brides Ltd a Waterstone Homes. Ariannwyd y fenter gan Principality Masnachol.

Ceir golygfeydd bendigedig o’r môr o’r datblygiad, a ailenwyd yn Cambrian Quay. Mae’n cynnwys wyth o dai tref, cyfoes a gwerthwyd y cwbl eisoes. Mae pum fflat a dwy uned fasnachol ar y safle hefyd, gan gynnwys bwyty â chwrt. Gosodwyd y bwyty i’r sawl sydd ar hyn o bryd yn rhedeg yr Harbourmaster. Mae wedi ennill gwobrau am ei waith, a bydd y bwyty newydd yn gweithredu dan yr enw'r Boathouse.

Meddai Gary Price o Principality Masnachol, cangen fasnachol Cymdeithas Adeiladu’r Principality: “Mae’r Cambrian Hotel mewn safle perffaith, dau gam a naid oddi wrth y traeth yn Saundersfoot, ond yn anffodus roedd wedi bod yn wag ers blynyddoedd.

"Daw’r datblygiad â chartrefi o ansawdd da i’r ardal i adfywio Saundersfoot fel y gall trigolion ac ymwelwyr ei fwynhau am flynyddoedd i ddod. Mae’n glod i’r tîm datblygu yma eu bod wedi creu cynllun arloesol a cyffrous ar safle sydd wedi bod yn segur ers cyhyd.

“Dyma un o blith nifer o ddatblygiadau a ariannwyd gan y Gymdeithas dros y 12 mis diwethaf, a darparwyd benthyciadau newydd gwerth £100 miliwn – y ffigwr uchaf ar gyfer ceisiadau morgeisi a gwblhawyd ers nifer o flynyddoedd. Mae hyn yn ategu cryfder y farchnad bresennol ac yn dangos ein hawydd am gyfleoedd newydd i fenthyca.”

Meddai Matt Bryant o’r datblygwyr Actoris: “Mae Cambrian Quay wedi gweddnewid canol Saundersfoot ac mae’n rhan o’n buddsoddiad parhaus yn y pentref arfordirol hardd hwn. Cefnogwyd y cynllun gan Principality Masnachol o’r cychwyn ac roeddynt yn rhannu ein gweledigaeth o ran adfywio Saundersfoot.”

Dywedodd Simon Jehu o Waterstone Homes: “Rydym wrth ein boddau bod y tai tref i gyd wedi’u gwerthu. Rydym newydd roi’r fflatiau â golygfeydd o’r môr ar werth a chawsant dderbyniad da dros ben.”

Cwblhawyd y datblygiad wrth i gynlluniau gael eu cyhoeddi ar gyfer cynllun gwerth miliynau o bunnau yn Saundersfoot, a fyddai’n golygu adnewyddu’r harbwr, a adeiladwyd dros 185 mlynedd yn ôl, er mwyn gwella mynediad a sicrhau ei fod yn hyfyw yn yr hir dymor.

Published: 18/05/2015