19 May 2015

Gweithwyr y Principality’n helpu disgyblion yng Nghasnewydd i ddechrau chwyldro bwyd

Helpodd rhai o weithwyr Cymdeithas Adeiladu’r Principality ddisgyblion i ddechrau chwyldro bwyd go iawn pan aethant i wirfoddoli mewn ysgol yng Nghasnewydd.

Cafodd Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig Sant Mihangel help i goginio gan gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru fel rhan o’r Diwrnod Chwyldro Bwyd, a drefnwyd gan Busnes yn y Gymuned (BITC).

Cymerodd y plant a’r gwirfoddolwyr ran mewn gwers goginio ar-lein gyda’r cogydd Jamie Oliver, â’r nod o gael pobl ifanc i ddysgu mwy am fwyd a bwyta’n iach.

Meddai John Simpson, un o’r gwirfoddolwyr o Gymdeithas Adeiladu’r Principality: “A ninnau’n fusnes sy’n gwerthfawrogi ein cysylltiadau â’r gymuned leol, mae’n wych bod yn rhan o unig ddiwrnod cenedlaethol y DU sy’n annog gweithwyr i wirfoddoli. Mae gadael ein hamgylchedd gwaith arferol a gweithio mewn tîm yn ffordd wych i’n staff ni ddysgu sgiliau newydd, fel cydweithio, cyfathrebu ac arweinyddiaeth, a gallant fynd â’r sgiliau hyn yn ôl i’n gweithle gyda nhw.

“Roedd y Diwrnod Chwyldro Bwyd yn ffordd ragorol o addysgu plant am fwyd mewn ffordd ddifyr a oedd yn dal eu sylw. Roedd y disgyblion yn wych ac fe wnaethon nhw greu brechdanau iach anhygoel y byddai Jamie Oliver yn falch ohonynt, rwy’n siŵr!”

Meddai Jill Manship, Pennaeth Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig Sant Mihangel: “Roeddem wrth ein boddau â’r gefnogaeth a gawsom gan weithwyr y Principality, a wnaeth helpu ein disgyblion i baratoi ar gyfer y wers goginio, a’u cefnogi â phâr ychwanegol o ddwylo yn ystod y wers, a phâr ychwanegol o lygaid i oruchwylio.
“Rydym eisiau sicrhau bod ein disgyblion yn ymwybodol o fanteision bwyta’n iach iddyn nhw a’u teuluoedd, a chyda help y Principality a Busnes yn y Gymuned, fe lwyddon ni i wneud hynny.”

Cyd-darodd Diwrnod Chwyldro Bwyd â Diwrnod Rhoi ac Ennill 2015 Busnes yn y Gymuned, sef unig ddiwrnod cenedlaethol y DU sy’n annog gweithwyr i wirfoddoli. Caiff y diwrnod ei gydgysylltu gan Busnes yn y Gymuned – yr elusen a arweinir gan fusnes sy’n hyrwyddo busnes cyfrifol.

Trwy annog niferoedd digynsail o bobl i wirfoddoli ar un diwrnod, mae Busnes yn y Gymuned Cymru yn helpu busnesau ledled Cymru i hybu dawn, sgìl, egni a brwdfrydedd gweithwyr Cymru a’r rhan y gallant eu chwarae wth helpu eu cymunedau i ffynnu.

Meddai Rosie Sweetman, Cyfarwyddwr Busnes yn y Gymuned Cymru: “Mae Diwrnod Rhoi ac Ennill yn gyfle unigryw i ddod â gweithwyr sy’n gwirfoddoli ynghyd â grwpiau cymunedol i rannu syniadau, cydweithio a dysgu oddi wrth brofiadau a chefndiroedd ei gilydd. Mae profiad o wirfoddoli hefyd yn helpu i feithrin sgiliau a chymhelliant ymhlith gweithwyr, ac mae’r pethau hynny o fudd uniongyrchol i’r busnes.

“Gallwn weld bod budd i’r naill a’r llall wrth galon gweithwyr yn gwirfoddoli - oherwydd pan fydd gwirfoddolwyr yn rhoi, mae busnesau a chymunedau Cymru ar eu hennill.”

Cymerodd Cymdeithas Adeiladu’r Principality hefyd ran mewn amrywiaeth o weithgareddau eraill ledled Cymru a gynhaliwyd i gefnogi Diwrnod Rhoi ac Ennill 2015, gan gynnwys dychwelyd i Fannau Brycheiniog i helpu i atgyweirio llwybrau ar yr ucheldiroedd, cefnogi gŵyl rygbi tag Gleision Caerdydd a thwtio canolfan addysg a gwarchodfa natur Groundwork Gogledd Cymru.

Published: 19/05/2015