Queen Street Branch

19 May 2015

Cyhoeddi Enillydd Gwobr Hyrwyddwr Cymunedau Gwledig Cymru

Mae John Hanks o Fferm Tŷ Canol, Llantriddyd, y Bont-faen, newydd gael ei gyhoeddi’n enillydd Gwobr Hyrwyddwr Cymunedau Gwledig Cymru NFU Cymru / Principality 2015.

Mae’r gystadleuaeth, sydd yn ei chweched flwyddyn, yn cydnabod y gwaith caled y mae ffermwyr yn ei wneud oddi ar y fferm i helpu cymunedau eu trefi neu bentrefi lleol, ac mae enillydd y Wobr yn derbyn y wobr gyntaf o gloc llechen wedi’i grefftio â llaw a £500 a’r ddau yn yr ail safle yn derbyn £100 yr un.

Mae John yn godro 120 o wartheg yn Fferm Tŷ Canol, Llantriddyd, y Bont-faen. Mae ffurflen gais John yn datgan ei fod yn ‘weithgar iawn o ran cadw ysbryd cymunedol pentref Llantriddyd yn fyw’. Mae wedi gwisgo fel Siôn Corn ers pan oedd ei blant ei hun yn fach, ac er eu bod nhw wedi tyfu lan ac yn gweithio erbyn hyn, mae’n dal i fwynhau gwisgo fel Siôn Corn bob blwyddyn ac ymweld â’r plant lleol gyda llond sach o losin iddyn nhw i gyd. John yw’r cyntaf y mae pawb yn troi ato mewn argyfwng, fel ceir mewn ffosydd, llinellau ffôn wedi cwympo ac ati. Mae wedi bod yn ymwneud â sioe amaethyddol y Fro ers 20 mlynedd. Mae’n helpu gyda’r Clwb Ffermwyr Ifanc lleol. Mae John hefyd yn mwynhau rhedeg cystadleuaeth bwgan brain blynyddol ar gyfer holl deuluoedd y pentref. Yn ddiweddar roedd yn rhan o drefnu #Cowsontour, pan aeth 15 o ffermwyr lleol i ymweld â dros 300 o blant yn ysgol gynradd Pakeman, yn Holloway. Dysgodd y plant am y gwaith o gynhyrchu bwyd o’i ddechrau i’w ddiwedd, cawsant gyfle i odro modelau o wartheg ac yna gwneud ysgytlaeth ac i falu ŷd a gwneud toes er mwyn pobi bara.

Meddai Dirprwy Lywydd NFU Cymru John Davies, “Wedi cryn drafod, roedd y beirniaid i gyd yn gytûn bod John Hanks yn enillydd teilwng dros ben eleni. Pan wnaethom ni gyfarfod â John, roeddem yn gallu gweld ei fod yn rhoi ei galon a’i enaid i gadw ysbryd cymunedol ei bentref yn fyw. Nid yw’n meddwl ddwywaith am wahodd newydd-ddyfodiaid i’r ardal i’w fferm i ddangos iddynt o le y daw eu llaeth. Ond nid mater o gynnwys trigolion newydd yn unig yw hi, John sydd yn sicrhau bod digwyddiadau traddodiadol lleol yn parhau, fel cystadleuaeth y bwgan brain mwyaf trwsiadus ac ymweliadau drws i ddrws Siôn Corn.”

Daw’r ddau sydd yn yr ail safle o Wynedd a Sir Fynwy:
Disgrifir Bryn Williams o Dŷ Coch, Cwm Cynfal, Ffestiniog, Gwynedd, fel rhywun sy’n mynd ‘y tu hwnt i’r gofyn i bobl ei gymuned’ yn ei ffurflen gais. Mae ei ymroddiad diflino yn cynnwys rhedeg amryw brosiectau lleol ers degawdau, fel Cyfle Ffestiniog, sy’n trefnu gweithgareddau cerdded, beicio a physgota i bobl leol ac ymwelwyr eu mwynhau. Mae’r fenter wedi gwella’r gymuned yn sylweddol fel lle i fyw ynddo ac i ymweld ag ef. Boed law neu hindda, mae’n dosbarthu papurau newydd yn lleol, gan gynnwys mynd â phapurau bob dydd i’r cartref gofal lleol ar gyfer yr henoed. Bydd y preswylwyr i gyd yn aros yn eiddgar am Bryn, sy’n cymryd yr amser bob dydd i siarad â phob un ohonyn nhw.

Mae John Biggs yn ffermio defaid a chig eidion yn Fferm Pentwyn, Penrhos, Rhaglan, Sir Fynwy. Mae John wedi bod yn gynghorydd cymunedol ers 40 mlynedd. Roedd yn un o’r brif bobl wrth lyw yr ymgyrch i sefydlu canolfan da byw newydd ar gyfer Sir Fynwy. Mae’n un o’r llond dwrn o bobl sydd wedi bod yn gadeirydd ar sioe amaethyddol Sir Fynwy fwy nag unwaith, ac mae hefyd yn un o Gyfarwyddwyr y Sioe. Mae’n aelod oes o Gymdeithas Tir Pori Sir Fynwy, Cymdeithas Ffermwyr Rhaglan ac yn aelod o Fforwm y Fenni.

Meddai Rheolwr Nawdd a Digwyddiadau Cymdeithas Adeiladu Principality, Pat Ashman, “Gwelsom ymgeiswyr gwych yn rownd derfynol y gwobrau eleni ac rwy’n falch y bydd pob un ohonyn nhw’n derbyn gwobr gan eu bod i gyd wedi gweithio’n galed iawn er lles eu cymunedau lleol. Gobeithiaf y bydd ein ffermwyr yng Nghymru yn parhau i ysbrydoli eraill.”

Published: 19/05/2015