Moving home

27 May 2015

Gwaredu'r straen o symud tŷ gyda’r Principality

Gall symud tŷ fod yn dipyn o straen, ond 'does dim rhaid i hynny fod yn wir ynglŷn â sicrhau morgais ar gyfer eich tŷ newydd. Dyma Gyfarwyddwr Cwsmeriaid Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Julie Ann Haines yn rhannu ei chyngor â pherchenogion tai sy’n gobeithio symud i dŷ arall.

Yn ôl ymchwil, bydd dinesydd cyffredin o’r DU yn symud tŷ wyth gwaith* yn ystod ei oes. Pa un a yw’n ddewis o ran gyrfa, er mwyn bod yn nes at deulu, neu ddim ond yn awydd am newid, gall symud tŷ achosi straen yn aml.

Er ei bod yn rhwydd suddo at eich clustiau yn holl elfennau symud tŷ, bydd bod yn barod ac yn wybodus yn gwneud y broses yn llawer symlach i chi a’ch teulu – yn enwedig pan ddaw at eich morgais. Os oes gennych forgais ond eich bod eisiau symud tŷ, mae rhai pethau y dylech eu hystyried.

Bydd cynnwys eich benthyciwr morgais o’r dechrau yn golygu y cewch gyngor a gwybodaeth gan gynghorwyr cymwys o’r cychwyn. Mae hefyd yn allweddol eich bod yn darllen digon am y pwnc i sicrhau eich bod yn wybodus am y mater cyn i’r broses ddechrau.

Un o’ch camau cyntaf un ddylai fod gwirio pa fath yn union o forgais sydd gennych, gan y gall hynny gael effaith sylweddol ar eich cam nesaf. Mae’r rhan fwyaf o forgeisi’n ‘symudol’, sy’n golygu y cewch eu trosglwyddo o’r eiddo yr ydych yn berchen arno ar hyn o bryd i’ch cartref newydd. Ond y mae’n syniad da siarad â’ch darparwr morgais i gael gwybod pa un a yw hyn yn wir yn eich achos chi. Efallai y byddwch angen benthyca mwy o arian i gael morgais ar eich cartref newydd, a gall eich benthyciwr eich cynghori ynglŷn â hyn. Mae hefyd yn bwysig cofio efallai y bydd ffi i’w thalu am drosglwyddo eich morgais - ychydig o gannoedd o bunnoedd fel arfer - felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi cyllidebu ar gyfer hyn pe byddai angen.

Pa un a ydych chi mewn sefyllfa i allu trosglwyddo eich morgais o un eiddo i'r llall ai peidio, mae symud tŷ yn gyfle da i chwilio am well bargen. Mae morgeisi’n mynd yn fwy cystadleuol drwy'r amser, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud eich gwaith ymchwil er mwyn gallu cymryd mantais ar y morgeisi sydd ar gael.

Bydd gwefannau cymharu fel Money Supermarket a Money Saving Expert yn gallu rhoi trosolwg o’r morgeisi gorau i chi. Ond cofiwch, mae’n bosibl y bydd taliadau trefnu a ffioedd gan eich benthyciwr yn gwneud newid eich darparwr morgais yn ddrutach. Meddyliwch yn ofalus am hyn a phwyso a mesur y dewisiadau sydd ar gael i chi.

Cyn penderfynu ar ddarparwr morgais newydd, mae’n bwysig gwirio pa un a oes unrhyw gostau ad-dalu’n gynnar yn berthnasol os ydych chi'n newid eich benthyciad cartref presennol. Mae'n debygol y bydd ffioedd a thaliadau llog ychwanegol i’w talu yn enwedig os ydych chi'n parhau i fod mewn cyfnod cychwynnol arbennig o ran eich benthyciad. I’w gwneud yn werth chweil i newid eich darparwr morgais, mae'n rhaid i chi gael gafael ar fargen sydd ddigon yn rhatach er mwyn talu’r cosbau posibl hyn.

Er bod chwilio am well bargen bob amser yn syniad da, mae hefyd yn bwysig ystyried y newidiadau parhaus yn y farchnad. Cofiwch hynny bob amser. Os na chewch chi symud eich morgais rhwng eiddo am ryw reswm penodol - efallai eich bod yn prynu tŷ llawer yn fwy - eich dewisiadau fyddai derbyn unrhyw gosbau am ad-dalu’n gynnar a newid benthyciwr, neu aros ble’r ydych chi. Felly, meddyliwch yn ofalus pryd y byddwch chi efallai’n symud nesaf cyn ymrwymo i forgais arall, hyd yn oed os yw’n ‘symudol’. Mae’n bosibl y bydd yn well i chi fynd am forgais cyfradd sefydlog dros ddwy neu dair blynedd, a fydd yn rhoi'r rhyddid i chi chwilio am fargen pan fyddwch yn penderfynu symud nesaf, yn hytrach na’ch cadw'n gaeth i’r un benthyciwr. Yn anad dim, gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu fforddio eich morgais nawr ac yn y dyfodol pan fydd cyfraddau llog yn codi, er y bydd eich benthyciwr hefyd yn gwneud hyn ar eich rhan pan fydd yn gwneud eich gwiriadau fforddiadwyedd.

Pan eich bod yn symud cartref, y mae peidio â gwybod faint y cewch ei fenthyca neu hyd yn oed pa un a ydych chi'n gymwys i gael morgais ai peidio yn gallu gwneud hwn yn gyfnod ansicr. Bydd gwneud eich gwaith cartref a chael cyngor eich benthyciwr morgais yn sicrhau eich bod yn fwy ymwybodol o’r dewisiadau sydd ar gael i chi fel eich bod yn gallu gwneud y dewis gorau i chi a’ch teulu. Mae'r broses o symud tŷ yn gallu bod yn ddigon o straen heb boeni am y morgais hefyd - bydd gwneud penderfyniadau gwybodus yn eich gadael â’r fargen morgais orau yn y pen draw ac yn golygu bod symud tŷ yn antur gyffrous - fel y dylai fod!

*http://www.zoopla.co.uk/discover/property-news/the-average-brit-will-move-house-8-times-801377088/#M2tdkyCJJBUd3sBv.97

Trwy glicio ar y dolenni, byddwch yn gadael gwefan y Principality – nid yw’r Principality yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Published: 27/05/2015