3 June 2015

Staff y Principality’n mynd ar dramp er budd Mind Cymru

Aeth staff Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn Llandeilo ar daith gerdded i godi arian at elusen.

Derbyniodd y tîm o gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru’r her i gerdded o’r gangen yn Stryd Rhosmaen i Gastell Carreg Cennen i godi £300 i’r elusen iechyd meddwl Mind Cymru, Elusen y Flwyddyn y Principality ar gyfer 2015.

Roedd y swm a godwyd yn cynnwys rhoddion gan gwsmeriaid yn y gangen ynghyd â chasgliad bwced ar y daith gerdded ei hun.

Meddai Helen Rainford, rheolwr cangen Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn Llandeilo: “Mae Mind Cymru yn elusen deilwng dros ben ac roeddem ni eisiau gwneud rhywbeth yn ein cangen ni i helpu i godi rhagor o arian at yr achos haeddiannol hwn.

“Croesodd y tîm Afon Tywi ac anelu am bentref Trap ac yna am Gastell Carreg Cennen, sydd wedi’i ddisgrifio fel un o’r cestyll â’r lleoliadau mwyaf dramatig yng Nghymru. Roedd yn sicr yn fwy anodd nag yr oeddem ni wedi’i dybio ond roedd yn wirioneddol werth ei wneud er mwyn codi £300 at Elusen y Flwyddyn y Principality.

“Hoffem ddiolch o waelod calon i’n holl gwsmeriaid ac i’r aelodau o’r cyhoedd a oedd yn hael dros ben wrth inni eu gweld nhw ar ein taith.”

Bob blwyddyn mae’r Principality yn codi arian dros Elusen y Flwyddyn wahanol. Mae’r elusen yn cael ei henwebu gan aelod o staff y Gymdeithas, ac yna caiff ei rhoi ar restr fer ymhlith pum elusen arall, cyn i’r staff ym mhencadlys y Principality yng Nghaerdydd, ynghyd â staff y 53 cangen ac 18 asiantaeth ledled Cymru a’r gororau, bleidleisio i’w dewis yn elusen swyddogol y flwyddyn.

Bydd yr holl arian a godir yn 2015 yn cael ei roi i Mind Cymru, i gefnogi’r elusen sy’n darparu cyngor a chymorth i unrhyw un sy’n profi problem iechyd meddwl. Mae’n ymgyrchu i wella gwasanaethau, i gynyddu ymwybyddiaeth ac i sicrhau bod yr un o bob pedwar ohonom sy’n cael problemau iechyd meddwl bob blwyddyn yn cael cymorth a pharch.

Un o’i blaenoriaethau yw cefnogi’r rhwydwaith o 20 Mind lleol i ddarparu gwasanaethau mewn cymunedau ledled Cymru. Mae Mind lleol yn cynnig cefnogaeth uniongyrchol i bobl â phroblemau iechyd meddwl, gan gynnwys canolfannau galw heibio, gwasanaethau cwnsela a phrosiectau cymunedol.

Meddai Janet Pardue-Wood, Cyfarwyddwr dros dro Mind Cymru: “Rydym yn ddiolchgar i staff y Principality yn Llandeilo a ledled Cymru am fod mor frwdfrydig a rhagweithiol yn eu gweithgareddau codi arian. Mae digwyddiadau fel y daith gerdded hon yn annog pobl i siarad am iechyd meddwl ac maen nhw’n codi arian a fydd yn ein helpu i barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol fel ein Infoline ac i gefnogi’r 20 Mind lleol ledled Cymru, er mwyn sicrhau nad oes neb yn gorfod wynebu problem iechyd meddwl ar ei ben ei hun.”

Cewch wybod mwy am eich Mind lleol drwy fynd i www.mind.org.uk*.

*Trwy glicio ar y dolenni, byddwch yn gadael gwefan y Principality – nid yw’r Principality yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Published: 03/06/2015