Moving home

16 June 2015

Rhesymau dros gamu ar yr ysgol eiddo

Y Cyfarwyddwr Cwsmeriaid Julie-Ann Haines yn trafod ein gwahanol resymau am fod eisiau camu at yr ysgol eiddo, er enghraifft er mwyn cael sicrwydd ariannol, rhyddid a lle i ddechrau teulu.

Mae amgylchiadau pawb yn wahanol ac i rai pobl nid prynu tŷ yw’r opsiwn gorau o bosibl ond i lawer o bobl mae prynu tŷ yn achlysur mawr. Gall prynu tŷ fod yn gam enfawr yn eich bywyd, p’un a ydych yn dod i ddiwedd cyfnod hir o rentu, symud allan o dŷ eich rhieni neu’n dechrau ymrwymiad hirdymor gyda’ch partner.

Gall ymrwymo i fod yn berchen ar gartref godi ofn ar bobl, ac o bosib byddwch yn pendroni’n aml ai prynu tŷ yw’r peth iawn i’w wneud. Mae’n naturiol i fod yn betrusgar, gan mai dyma fydd y peth drutaf i chi ei brynu yn eich bywyd mae’n debyg. Er gwaethaf y pryderon arferol sy’n cyd-fynd â phrynu tŷ, mae llawer o resymau synhwyrol am fod eisiau prynu cartref.

Sefydlogrwydd Ariannol

 • Trwy wneud taliadau morgais yn brydlon byddwch yn cronni ecwiti dros amser.
  (Ecwiti yw’r gwahaniaeth rhwng gwerth eich cartref a swm eich morgais.)
 • Yn ddibynnol ar y farchnad, gallai eich cartref gynyddu mewn gwerth dros amser gan roi mwy fyth o ecwiti i chi.
 • Gallwch arbed £194,000 o gymharu â rhentu yn ôl ymchwil blaenorol gan Barclays.*

Problemau Rhentu

 • Os bydd unrhyw beth yn eich cartref rhent yn torri, er enghraifft, yn aml gallwch fod yn aros i landlord neu gwmni cynnal a chadw atgyweirio’r broblem.
 • Gall amgylchiadau’r landlord newid ac efallai na fydd yn gallu parhau i osod yr eiddo, a gallai hyn olygu y bydd yn rhaid i bobl sy’n rhentu adael.

Ailaddurno

 • Cael annibyniaeth werthfawr i wneud yr hyn rydych chi eisiau, o newidiadau bach fel ail-baentio i waith adnewyddu mawr fel rhoi ystafell yn y to.
 • Mae cael y rhyddid i fynegi eich chwaeth eich hun, newid tŷ i fod yn addas ar eich cyfer chi a bod yn berchennog balch yn elfennau deniadol o fod yn eiddo ar gartref.
 • Ond mae’n bwysig cofio, os byddwch yn gwerthu eich tŷ yn y pen draw, na fydd pawb o reidrwydd yn fodlon ar y ffordd rydych wedi ei addurno.

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol

 • I rai ohonom, mae’r rhesymau am fod eisiau bod yn berchen ar dŷ yn ymwneud â’r dyfodol.
 • Gall dechrau teulu fod yn beth cyffrous ond yn destun pryder hefyd, ond gyda sicrwydd tŷ a morgais y tu ôl i chi, yn aml, nid oes amser gwell.
 • I lawer, mae’r cartref yn sylfaen i adeiladu eich bywyd arno, ac yn aml mae ffactorau eraill i’w hystyried hefyd. Pa mor agos yw’r ysgolion? A oes cyfleusterau lleol? A yw’n ardal ddiogel?
 • Mae symud i dŷ yn ffordd dda o ddod i adnabod cymuned o bobl, ac i lawer mae’n ddechrau ar newidiadau llawer mwy yn eu bywydau.

Mae’r cartref yn ganolbwynt i’ch bywyd teuluol, lle rydych chi’n gwneud penderfyniadau, cynlluniau ac atgofion. Yn aml, gall y trafferthion sy’n ein hwynebu ni yn y broses o brynu tŷ gymylu’r rheswm dros wneud hynny yn y lle cyntaf. Ond yn y pen draw, mae’r balchder a’r sicrwydd o gael eich cartref eich hun yn parhau i fod yn flaenoriaeth i’r rhan fwyaf o bobl a’u teuluoedd yn eu bywydau gyda’i gilydd.

* http://www.thisismoney.co.uk/money/mortgageshome/article-2161147/Rent-vs-buy-Owning-home-194k-cheaper-lifetime.html
Trwy glicio ar y dolenni byddwch yn gadael gwefan y Principality – Nid yw’r Principality yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Published: 16/06/2015