Grandmother and child

27 July 2015

Cyllidebu ar gyfer gwyliau’r haf

Gwyliau haf yr ysgol; chwe wythnos o haul (gobeithio) a chyfle i dreulio amser braf gyda’r teulu. Ond mae hynny'n gallu cynnwys diwrnodau allan drud a fydd wedi gwneud twll sylweddol yn ein cynilion pan ddaw mis Medi. Dyma Kate Murray, Rheolwr Cynhyrchion Cynilion Cymdeithas Adeiladu’r Principality, yn trafod ei hawgrymiadau ar gyfer gwyliau haf llawn hwyl nad ydynt yn torri’r banc.

Mae’r amser hwnnw o’r flwyddyn yma eto; gwyliau’r haf. Mae ysgolion wedi cau ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, sy’n golygu chwe wythnos o weithgareddau llawn hwyl o bob math er mwyn diddanu eich plant. Er bod y gwyliau’n digwydd bob blwyddyn, maent weithiau'n gallu bod yn ddrud iawn, gan fod llawer ohonom yn gwario mwy nag yr hoffem ei wneud yn aml wrth i ni geisio diddanu’r plant ddydd ar ôl dydd. Mewn gwirionedd, gall gwyliau’r haf olygu chwe wythnos ddrud i bob un ohonom. Yn ôl arolwg gan Travelodge, mae teulu arferol ym Mhrydain yn gwario £1461.39* ar gyfartaledd dros y chwe wythnos - swm aruthrol i’r rhan fwyaf o bobl. Er bod gwyliau’r haf yn gyfle gwych i dreulio amser arbennig gydag anwyliaid, os na fyddwch yn ofalus, hawdd iawn fydd gwario gormod o’r cynilion yr ydych wedi bod yn gweithio'n galed am fisoedd i’w cynilo, yn enwedig o gofio costau’r pethau y bydd yn rhaid i chi eu prynu wrth i’ch plant fynd yn ôl i’r ysgol cyn bo hir.

Bydd y cynilwyr callaf yn ein plith wedi creu cyllideb wrth i wyliau’r haf agosáu, gan adael lwfans ar gyfer y chwe wythnos i’w wario ar weithgareddau, prydau bwyd allan neu deithiau i ffwrdd. Ond, os nad ydych wedi creu cyllideb ar gyfer eich teulu eto, peidiwch â phoeni. Eisteddwch i lawr nawr i gyfrifo faint y gallwch chi fforddio ei wario yn ystod yr holl wyliau gan y bydd gwario yn unol â hynny yn golygu na fyddwch yn cael sioc annisgwyl pan ddaw mis Medi.

Er mwyn gwario cyn lleied â phosibl, mae nifer o ffyrdd rhwydd o gydbwyso cael hwyl a chyllidebu yn ystod gwyliau’r haf. Rydym wedi ein bendithio yma yng Nghymru â pharciau, amgueddfeydd, cestyll, traethau prydferth a digonedd o leoedd llawn diwylliant, a gallwch fwynhau llawer ohonynt heb orfod talu. Rhosili, Parc Gwledig Margam, Gerddi Dyffryn, ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau - mae’r rhestr yn ddiddiwedd. Ewch i visitwales.com i gael ysbrydoliaeth am ddiwrnodau rhad ac am ddim ledled Cymru yn ogystal ag unrhyw ddigwyddiadau sydd wedi’u trefnu ar gyfer yr haf.

Gallwch fanteisio ar y digwyddiadau rhad ac am ddim hyn yn ystod yr haf, gallwch hefyd leihau costau gweithgareddau drutach mewn gwahanol ffyrdd. Mae pysgotai, parciau thema, tripiau i’r sinema neu brynhawniau yn y ganolfan hamdden i gyd yn weithgareddau gwyliau haf perffaith ond gallant fod yn ddrud. Bydd defnyddio gwefannau gostyngiad pris i brynu tocynnau ar gyfer atyniadau neu fwytai yn helpu’n sylweddol i leihau eich costau. Bydd gan wefannau taleb â chod y cynigion diweddaraf ar gyfer lleoedd amrywiol ledled Cymru ac ymhellach i ffwrdd a fydd yn eich helpu i arbed arian. Yn yr un modd, gall prynu tocynnau ar gyfer diwrnodau allan trwy daliad arian yn ôl eich helpu i arbed ceiniogau gwerthfawr yn ystod y cyfnod drud hwn.

Weithiau, nid gwario gormod yn ystod gwyliau’r haf yw’r broblem o reidrwydd, ond diddanu’r plant am chwe wythnos lawn. Wrth gwrs, nid yw’n ymarferol ymweld ag atyniad neu amgueddfa bob dydd - hyd yn oed os ydynt yn rhad ac am ddim. Mae llawer o fforymau ar-lein sy’n rhoi awgrymiadau gwych a chyngor ar weithgareddau yn y cartref a fydd yn cadw'ch plant yr un mor ddiddan â diwrnodau allan. Edrychwch ar netmums.com er enghraifft, gwefan ganolog gyda digonedd o wybodaeth ddefnyddiol i rieni. Mae’r adran ‘gweithgareddau’ yn llawn awgrymiadau bendigedig fel gemau, crefftau, syniadau coginio ac ati, wedi’u cynllunio i gadw plant yn brysur a chostau’n isel.

Yn ogystal â’r teithiau diwrnod rhad ac am ddim neu weithgareddau yn y cartref, mae digonedd o driciau eraill a all eich helpu i wario’n unol â’ch cyllideb yr haf hwn. Er mai bychan ydynt o ran eu hunain, mae'r arbedion hyn, yn y pen draw, yn gallu dod i gyfanswm sylweddol dros gyfnod o chwe wythnos. Er enghraifft, mae gwneud cinio pecyn ar gyfer diwrnod allan, neu feddwl am brynhawniau crefftau creadigol yn ffordd hawdd o beidio â gwario gormod. Efallai eich bod eisoes yn rhannu lifft â mamau eraill wrth hebrwng eich plant i’r ysgol ac oddi yno, ond beth am wneud hynny yn ystod yr haf hefyd, wrth gynllunio gweithgareddau a diwrnodau allan? Neu'n well fyth, manteisiwch ar y tywydd twym a mynd ar eich beiciau i fwynderau lleol gyda’r plant.

Mae gwyliau’r haf yn un o gyfnodau gorau’r flwyddyn ar gyfer ymlacio a mynd allan gyda’r teulu ac mae sicrhau cydbwysedd wrth drefnu eich gwariant yn hollbwysig. Nid oes rhaid i gyllidebu ar gyfer yr haf roi pen tost i chi a bydd yn eich diogelu rhag unrhyw gostau annisgwyl a allai godi yn ystod y gwyliau - gan helpu yn y pen draw i osgoi straen oherwydd gorwario. Mae gwario call a strategaethau arbed arian yn allweddol ar gyfer gwyliau haf hapus.


Published: 27/07/2015