19 August 2015

Y Principality yn ymuno â Get Safe Online er mwyn creu rhyngrwyd mwy diogel

Cymdeithas Adeiladu’r Principality yw partner diweddaraf Get Safe Online, menter diogelwch y rhyngrwyd genedlaethol ar y cyd rhwng sector preifat/cyhoeddus y DU. Hi yw’r gymdeithas adeiladu gyntaf a’r cwmni cyntaf o Gymru i bartneru â Get Safe Online.

Mae’r Principality yn ymuno â phartneriaid eraill i helpu i godi ymwybyddiaeth am faterion diogelwch ar-lein pwysig ac amddiffyn defnyddwyr a busnesau rhag bygythiadau ar-lein posibl yn yr oes ddigidol hon.

Y Principality yw Cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru, ac mae ganddi dros £7 biliwn o asedau gan ei gwneud y chweched gymdeithas adeiladu fwyaf yn y DU.

Sefydlwyd y Principality fel cymdeithas gydfuddiannol yn 1860 ac mae’n dal i fod yn hynod falch o’i statws cydfuddiannol. Mae hefyd yn ymfalchïo yn ei darpariaeth ardderchog o wasanaethau i gwsmeriaid a’i hegwyddorion craidd o ddarparu cartref gydag arian Aelodau a helpu pobl i gael eu cartrefi eu hunain.

Mae’r Principality a Get Safe Online wedi ymuno â’i gilydd gan fod ganddynt yr un brwdfrydedd i godi ymwybyddiaeth ynglŷn â diogelwch ar-lein. Gyda’i gilydd, maen nhw’n gobeithio y gallant amddiffyn ôl troed digidol eu Haelodau a'r cyhoedd, pan eu bod nhw'n bancio, yn siopa, yn cymryd rhan mewn rhwydweithio cymdeithasol neu ddim ond yn pori’r rhyngrwyd.

Meddai Rhodri Evans, Pennaeth Diogelu Gwybodaeth Grŵp Cymdeithas Adeiladu’r Principality: “Mae anghenion ein cwsmeriaid yn newid gan fod mwy a mwy o bobl yn mynd ar-lein erbyn hyn i gynnal eu busnes gyda ni a sefydliadau eraill.

“Er ein bod ni wedi sefydlu gwiriadau diogelwch llym pan fyddant eisiau cynnal eu busnes gyda ni, yn anffodus, mae amrywiaeth o fygythiadau ar-lein, felly rydym eisiau rhoi i’n Haelodau a’n cwsmeriaid yr holl ddulliau diogelwch sydd eu hangen arnynt i fod yn ddiogel wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd.

I gloi, meddai Rhodri: “Mae partneru â Get Safe Online yn ffordd wych o helpu ein cwsmeriaid i gadw’n ddiogel.”

Trwy fod yn bartner â Get Safe Online, gall Aelodau’r Principality, ei chynilwyr a’i benthycwyr, a’i chydweithwyr fanteisio ar amrywiaeth o awgrymiadau, adnoddau ac offer ar-lein i’w helpu i amddiffyn eu hunain rhag bygythiadau ar-lein tra eu bod ar y rhyngrwyd.

Meddai Tony Neate, Prif Weithredwr Get Safe Online: “Mae’r rhyngrwyd yn lle gwych lle y gall pobl wneud cymaint o bethau - siopa, cymdeithasu gyda’i gilydd, ac wrth gwrs rheoli eu harian! Mae cadw defnyddwyr y rhyngrwyd yn ddiogel yn dasg enfawr ac ni fyddem wedi bod mor llwyddiannus o ran codi ymwybyddiaeth heb ein partneriaid. Rydym yn falch iawn o groesawu’r Principality fel partner er mwyn cefnogi ein hymdrechion a rhannu ei gwybodaeth arbenigol i’n helpu ni i gyrraedd ein hamcanion.”

I gael mwy o wybodaeth a chyngor ar sut i amddiffyn eich hun rhag twyll hunaniaeth ar-lein a throseddau ar-lein eraill, ewch i wefan Get Safe Online www.getsafeonline.org*.

*Trwy glicio ar y dolenni byddwch chi’n gadael gwefan y Principality – nid yw’r Principality yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.


Published: 19/08/2015