FIRST-TIME-TRIER-LOGO

4 September 2015

Ymgeiswyr tro cyntaf yn credu bod prynu pethau moethus yn bwysicach na phrynu cartref

Mae ymchwil gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality a ddatgelwyd heddiw yn dangos y gwirionedd brawychus am yr hyn y mae prynwyr tro cyntaf yn ei ystyried yn bethau moethus na allant fod hebddynt tra eu bod yn ceisio camu ar yr ysgol eiddo.

Yn ôl arolwg a holodd 1,000 o bobl ledled Cymru a Lloegr sy’n cynilo o ddifrif i brynu eu cartref cyntaf – gelwir nhw'n ymgeiswyr tro cyntaf gan gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru – mae paned o goffi mewn caffi cadwyn a chael ffôn clyfar yn bwysicach na chynilo arian ychwanegol ar gyfer prynu eu cartref cyntaf.

£169,414 yw’r pris gofyn cyfartalog ar gyfer cartref i brynwyr tro cyntaf yn y DU, ac felly byddai blaendal o 5% yn £8470.70. Gellid cyrraedd y targed hwn mewn 12 mis pe byddai cwpl yn cynilo £353 yr un bob mis.
Efallai ei bod yn ymddangos y byddai’r swm hwn yn anodd ei gynilo ond trwy wneud rhai newidiadau bach, mae’r Principality wedi gweld y gallech wireddu eich breuddwyd o fod yn berchen ar eich cartref eich hun cyn bo hir.

Yn ôl yr arolwg, mae pobl eisoes yn cynilo £286.51 y mis ar gyfer blaendal i brynu tŷ, ond maent yn dal i wario ar bethau y maent yn eu hystyried yn ‘hanfodol’ wrth iddynt aros yn ofer i fod yn berchen ar eu cartref eu hunain.

Yn ôl yr ymatebwyr, ffonau clyfar, triniaethau harddwch a theledu lloeren yw’r pethau moethus mwyaf anodd i fyw hebddynt, a daeth tripiau rheolaidd i gaffi coffi cadwyn yn ail agos (roedd 55 y cant o’r ymatebwyr nad oeddent yn dymuno rhoi’r gorau i wneud hyn).

Byddai bron i ddwy ran o dair (59 y cant) o bobl yn rhoi’r gorau’n syth i fwyd o siopau prydau parod er mwyn cymryd y cam cyntaf ar y daith i fod yn berchnogion tŷ, yn ogystal â rhoi’r gorau i ddefnyddio tacsis a mynd allan i dai bwyta. Pe byddai ymatebwyr yn rhoi’r gorau i’r tri pheth hyn, yn ôl yr ymchwil, gallent gynilo £62.41 yn ychwanegol bob mis.

Mae hedfan ar wyliau rheolaidd hefyd yn rhywbeth sy'n uchel ar y rhestr o bethau nad ydynt yn gallu byw hebddynt. Mae dros hanner yr ymatebwyr (56 y cant) yn honni na fyddent fyth yn rhoi’r gorau i fynd ar wyliau er mwyn gallu ymsefydlu yn eu cartref eu hunain yn llawer cynharach.

Meddai Julie-Ann Haines, cyfarwyddwr cwsmeriaid y Principality: “Rydym yn gwybod y gall cynilo ar gyfer blaendal ymddangos yn faich mawr na all llawer o brynwyr tro cyntaf ei fforddio. Ond trwy wneud rhai newidiadau bach i’w harferion gwario, gallent wireddu eu breuddwyd o fod yn berchen ar eu cartref eu hunain yn fuan iawn.

“Trwy wneud newidiadau syml fel gwneud fflasg o goffi gartref yn hytrach na'i brynu o'r caffi bob dydd neu gael llai o wyliau byr i ddinasoedd am flwyddyn, gallai pobl gynilo'r blaendal hwnnw y maent wedi ysu amdano yn gyflym iawn. Gallai cynilo £218.38 y mis wneud gwahaniaeth enfawr wrth i chi geisio casglu digon o arian ar gyfer eich blaendal.”

I helpu’r nifer enfawr o ymgeiswyr tro cyntaf mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi lansio ‘Ymgeisydd Tro Cyntaf’ heddiw, pecyn cymorth i gael gwared ar y rhwystrau a gwneud prynu am y tro cyntaf yn hwyl unwaith eto. Gallwch weld y pecyn cymorth ar ein gwefan www.principality.co.uk/FirstTimeTrier ner ar Twitter @FirstTimeTrier.

Ychwanegodd Julie-Ann: “Rydym yn dymuno rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen ar ymgeiswyr tro cyntaf i gymryd y cam cyntaf ar y daith i fod yn berchenogion tai. Gall hon fod yn un o’r adegau mwyaf gwerthfawr yn eich bywyd, gan roi cartref i chi lle y gallwch gael yr annibyniaeth yr ydych wedi bod yn awyddus i'w chael neu ddechrau magu teulu o’r diwedd.

“Trwy wario llai ar bethau moethus bob dydd am gyfnod byr, bydd modd i chi gynilo mwy o arian yn y tymor hir, ac yn y pen draw byddwch wedi cymryd y cam cyntaf ar y daith i fod yn berchennog tŷ yn gynharach o lawer nag yr oeddech yn ei ddisgwyl.”

Ffynhonnell: http://www.thisismoney.co.uk/money/mortgageshome/article-2995647/Average-UK-house-price-just-30-time-highs-281-753-March-says-Rightmove.html* *Trwy glicio ar y dolenni byddwch chi’n gadael gwefan y Principality - nid yw’r Principality yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Published: 04/09/2015