Principality Stadium

8 September 2015

Bydd cartref rygbi Cymru yn cael ei ailenwi'n Stadiwm Principality

Mae Cymdeithas Adeiladu'r Principality ac Undeb Rygbi Cymru wedi cytuno ar bartneriaeth newydd a fydd yn para deng mlynedd ac yn helpu i hybu, datblygu ac ehangu camp genedlaethol Cymru ar bob lefel. Yn arwydd o'r bartneriaeth hon bydd stadiwm cenedlaethol Cymru yn cael enw newydd ym mis Ionawr 2016.

Mae'r bartneriaeth yn tanlinellu ymrwymiad parhaus y Principality i rygbi Cymru a chymunedau ledled Cymru, a bydd yn creu mwy o gyfleoedd i'w 500,000 a mwy o aelodau, cwsmeriaid a gweithwyr, a fydd yn cael cynigion unigryw, cyfle cynnar i brynu tocynnau Undeb Rygbi Cymru a chyfle i gael profiadau amhrisiadwy yng nghartref rygbi Cymru.

Mae gan Undeb Rygbi Cymru hanes hir a balch o gydweithio â'r Principality, sef y gymdeithas adeiladu fwyaf yng Nghymru. Mae'r berthynas rhyngddynt yn ymestyn yn ôl i 1969 pan oedd y bartneriaeth gyntaf rhwng y ddau sefydliad wedi golygu cynnig rhai o seddi debentur cyntaf Undeb Rygbi Cymru i aelodau'r Principality.

Ers 2001 bu'r gymdeithas adeiladu'n noddi prif gystadleuaeth gwpan Undeb Rygbi Cymru, ac wedyn aeth ymlaen i noddi'r Uwch-gynghrair yng Nghymru dros gyfnod o ddeng mlynedd gan roi ei henw i'r gynghrair honno. Mae'r cyhoeddiad heddiw yn cryfhau ymhellach ymrwymiad y Principality i rygbi Cymru ar bob lefel, ac mae'n sicrhau ffyniant hirdymor camp genedlaethol Cymru.

I gydnabod y gefnogaeth hon bydd cartref rygbi Cymru, sydd wedi datblygu'n symbol eiconig i Gymru ledled y byd, yn cael ei ailenwi'n 'Stadiwm Principality' o fis Ionawr 2016.

Felly'r gêm gyntaf i gael ei chwarae ar y maes cenedlaethol dan ei enw newydd fydd ail gêm Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, gartref yn erbyn yr Alban ar 13 Chwefror.

Mae'r ailenwi'n agor pennod newydd yn hanes y lleoliad yng Nghaerdydd, a alwyd yn Stadiwm y Mileniwm ers iddo agor ar 26 Mehefin 1999.

Mae'r stadiwm yn ganolbwynt i'r 300 o glybiau rygbi sydd yng Nghymru, ac mae'n uno clybiau, ysgolion, colegau a chymunedau Cymru. Cynhelir rygbi ar bob lefel yno - o rowndiau terfynol cystadlaethau cwpan i ysgolion a thimau cymunedol a gemau i'r timau ar lawr gwlad a'r rhanbarthau, i gemau'r prif dîm cenedlaethol - ac mae'r adeilad eiconig yn cynrychioli balchder ac angerdd y Cymry.

Yn ogystal â bod yn gartref i rygbi Cymru, mae'r lleoliad amlbwrpas yn chwarae rôl ganolog ym mywyd Cymru. Trwy gefnogi digwyddiadau cymunedol lleol a denu cyngherddau cerddorol mawr a digwyddiadau busnes proffil uchel i'r ardal, mae'r stadiwm yn cynhyrchu dros £130 miliwn i'r economi leol bob blwyddyn.

Mae Undeb Rygbi Cymru a Chymdeithas Adeiladu'r Principality ill dau'n eiddo i'w haelodau ac yn canolbwyntio ar eu haelodau, ac maent yn gweithio'n galed i ddod â gwerth a ffyniant i'w rhanddeiliaid.

Mae'r bartneriaeth newydd hon yn golygu dwyn ynghyd dau o'r sefydliadau uchaf eu parch a mwyaf cadarn yng Nghymru sydd â dros gan mlynedd o hanes i'w huno.

Meddai Cadeirydd Undeb Rygbi Cymru, Gareth Davies: "Mae Cymdeithas Adeiladu'r Principality wedi bod yn frwd ei chefnogaeth i'r gamp ar lefel led-broffesiynol ers 2005, ond bellach bydd ei henw'n golygu rhywbeth newydd i bob cymuned yng Nghymru.

"Mae sicrhau partner newydd, a gwneud hynny gyda sefydliad Cymreig sydd mor bwysig ac uchel ei barch, yn gam mawr ymlaen i ni i gyd. Mae gan Undeb Rygbi Cymru a'r Principality gysylltiad cynhenid â phobl ym mhob cwr o Gymru, a bydd ailenwi'r stadiwm yn Stadiwm y Principality yn pwysleisio'r uniad strategol hwnnw.

"Mae gan y Stadiwm enw da ar hyd a lled y byd ac mae wedi dod yn symbol rhyngwladol ar gyfer ein cenedl, felly mae'n briodol iawn bod gan un o'n prif bartneriaid bellach gysylltiadau cryfach byth â rygbi Cymru drwy'r hawliau hyn i enwi'r stadiwm.

"Rwyf wrth fy modd y bydd cartref rygbi Cymru bellach yn cael ei alw'n Stadiwm y Principality dan y cytundeb newydd a hanesyddol hwn.

"Ac ni ddylem adael i'r achlysur hwn fynd heibio heb gyfleu ein diolch i Gomisiwn y Mileniwm, y cafodd ei gyfraniad at adeiladu ein stadiwm cenedlaethol newydd ar ddiwedd y ganrif ddiwethaf ei gydnabod yn enw gwreiddiol y stadiwm."

Meddai Prif Weithredwr Gr?p Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis: "Mae hwn yn ddiwrnod pwysig yn hanes rygbi Cymru a'n cysylltiad hir â Chymdeithas Adeiladu'r Principality.

"Mae Cymdeithas Adeiladu'r Principality yn fusnes proffil uchel sydd â rôl bwysig yn ein cymdeithas, ac rydym yn falch o gael ffurfio cysylltiad agosach fyth rhyngom.

"Mae rygbi Cymru yn llawer mwy na champ genedlaethol Cymru yn unig, oherwydd mae rygbi wedi dod i ymgorffori ein statws fel cenedl ar lwyfan byd-eang.

"Rwyf am ddiolch i'r tîm yn y Principality ac yn enwedig i Bennaeth Gwerthiant a Marchnata Undeb Rygbi Cymru, Craig Maxwell, a'i gydweithiwr Simon Rowe, sydd wedi gweithio mor galed i sicrhau'r bartneriaeth fasnachol wych hon."

Meddai Prif Weithredwr Gr?p Cymdeithas Adeiladu'r Principality, Graeme Yorston: "Fel busnes sy'n eiddo i'n haelodau, rydym yn ymroddedig i'r cymunedau yr ydym yn gweithredu ynddynt. Mae a wnelo'r bartneriaeth hon â buddsoddi yn natblygiad rygbi ar bob lefel, darparu cyfleoedd i bobl ffynnu drwy chwaraeon, a chreu profiadau cofiadwy a heb eu hail i'n haelodau a'n cymunedau.

"Mae dod yn noddwr swyddogol cartref rygbi Cymru yn ddatganiad pwysig am ein huchelgais.

"Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu'r Gymdeithas Adeiladu a buddsoddi ynddi er mwyn sicrhau ein bod yn parhau'n berthnasol i'n haelodau presennol ac aelodau'r dyfodol, gan aros yn driw i'n gwreiddiau yng Nghymru ar yr un pryd.

"Mae'n hynod o bwysig i ni a'n Bwrdd ein bod yn dod o hyd i'r cyfryngau cywir i hybu brand y Principality yng Nghymru a thu hwnt.

"Mae'r bartneriaeth hon yn adlewyrchu ein huchelgais i'r dim, sef cefnogi'r cymunedau lleol yr ydym yn eu gwasanaethu ac ymgysylltu â chynulleidfa iau gan fynd ati ar yr un pryd i godi ymwybyddiaeth o'n brand yn genedlaethol ac yn fyd-eang drwy sicrhau bod pobl ledled y byd yn gweld ac yn clywed ein henw.

"Mae gennym hanes cadarn o rannu'r un gwerthoedd ag Undeb Rygbi Cymru, ac rydym wrth ein bodd o gael rhoi ein henw i gartref rygbi Cymru - cartref sydd wir yn eiddo i'r genedl ac sydd wrth galon bywyd pobl yng Nghymru."

Mae'r Principality wedi ymrwymo i barhau i gefnogi'r Uwch-gynghrair nes 2016/2017.

Bydd llawer o waith yn mynd rhagddo yn awr i ailfrandio'r lleoliad yn Stadiwm y Principality mewn pryd ar gyfer Pencampwriaeth Chwe Gwlad RBS yn 2016.

Yn fuan bydd y lleoliad yn gartref i wyth o gemau yng Nghwpan Rygbi'r Byd, gan gynnwys dwy gêm gogynderfynol, dan yr enw presennol Stadiwm y Mileniwm cyn iddo gael ei ailenwi'n swyddogol ym mis Ionawr y flwyddyn nesaf.

Bydd Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA yn 2017 yn cael ei chynnal yn y Stadiwm hefyd.

Published: 08/09/2015