Half Marathon

18 September 2015

Gweithwyr Principality yn gwisgo’u hesgidiau rhedeg ar gyfer her elusen

Mae dwy ferch sy’n gweithio i Gymdeithas Adeiladu Principality wedi gwisgo’u hesgidiau rhedeg i gwblhau pedair hanner marathon – a’r cyfan at achosion da.

Mae Bethan Evans a Caroline Smart, sy’n gweithio i gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru, yn rhedeg dros 52 milltir i godi arian ar gyfer Mind Cymru, sef Elusen y Flwyddyn Principality.

Mae Bethan a Caroline, y ddwy ohonynt yn 32 oed, eisoes wedi cwblhau hanner marathon yn Abertawe a Dinbych-y-pysgod, a byddan nhw hefyd yn rhedeg dwy ras hanner marathon arall yng Nghaerdydd a Birmingham yn ystod yr wythnosau nesaf.

Meddai Caroline, sy’n dod o Ben-coed: “Rhedodd y ddwy ohonon ni hanner marathon Caerdydd y llynedd ac roedden ni’n awyddus i fynd yr ail filltir, neu’r ail 39 milltir, i’n herio ni’n hunain a chodi llawer o arian, gobeithio, at yr elusen werth chweil hon.

“Rydyn ni eisoes wedi codi £630, diolch i gefnogaeth ein teuluoedd, ein ffrindiau a’n cydweithwyr yn y Principality, ac rydyn ni’n gobeithio cynyddu’r swm hwn erbyn diwedd y rasys.”

Bob blwyddyn, mae’r Principality yn codi arian at wahanol Elusen y Flwyddyn. Aelod o staff y Gymdeithas sy’n enwebu’r elusen, a llunnir rhestr fer o bum elusen er mwyn i’r staff ym mhrif swyddfa’r Principality yng Nghaerdydd, ac mewn 53 cangen a 18 asiantaeth ledled Cymru a’r gororau, bleidleisio i ddewis yr elusen swyddogol.

Bydd yr holl arian a godir yn 2015 yn mynd i Mind Cymru, i gefnogi’r elusen sy’n cynnig cyngor a chymorth i unrhyw un sy’n cael problem iechyd meddwl. Mae’n ymgyrchu i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth, a sicrhau bod yr un o bob pedwar ohonom sy’n cael problemau iechyd meddwl bob blwyddyn yn derbyn cymorth a pharch.

Un o’i blaenoriaethau yw cefnogi’r rhwydwaith o 20 elusen leol Mind i ddarparu gwasanaethau mewn cymunedau ledled Cymru. Mae elusennau lleol Mind yn darparu cymorth uniongyrchol i bobl a chanddynt broblemau iechyd meddwl, gan gynnwys canolfannau galw heibio, gwasanaethau cynghori a phrosiectau cymunedol. Meddai Janet Pardue-Wood, Cyfarwyddwr Interim Mind Cymru: “Diolch o galon i Bethan a Caroline am eu gwaith rhyfeddol wrth godi arian! Mae Mind Cymru yma i sicrhau bod gan unrhyw un sy’n cael problem iechyd meddwl rywun i droi ato am gymorth a chefnogaeth. Byddai’n amhosibl gwneud hynny heb gyfraniadau gan unigolion a sefydliadau. Rydyn ni’n hynod ddiolchgar i’r Principality, ac i’r holl unigolion a’r timau yn y sefydliad sy’n parhau i’n cefnogi ni gyda’r fath frwdfrydedd a’r gweithgareddau codi arian rhyfeddol.”

Y llynedd, cododd Principality ei gyfanswm uchaf erioed, sef dros £86,000, ar gyfer MS Society Cymru, Elusen y Flwyddyn 2014. Drwy gydol y flwyddyn, bu staff y Principality yn gwneud pob math o weithgareddau, gan gynnwys sawl triathlon caled, ymdrochi mewn baddon o ffa pob, ac eillio’u pennau i godi’r cyfanswm terfynol o £86,156.Os hoffech gyfrannu at her Caroline a Bethan, ewch i http://www.justgiving.com/Caroline-Smart1.

*By clicking on the links you will leave the Principality website - Principality is not responsible for the content of external websites.


Published: 18/09/2015