Grandmother and child

22 September 2015

Aros i mewn yw’r mynd allan newydd

Dyma gyngor Rheolwraig Cynhyrchion Cynilo Cymdeithas Adeiladu'r Principality, Kate Murray, i’r ceiswyr tro cyntaf hynny, sef y rhai sy’n awyddus i brynu eu cartref cyntaf, ac a fydd yn gweld eu cynilion yn cynyddu trwy wneud yn fawr o’r cyfle i aros i mewn dros yr hydref.

Yn ôl y ffigurau diweddaraf, mae'n rhaid cael blaendal gwerth o leiaf pump y cant i brynu eich cartref cyntaf, a phris cyfartalog tŷ yw £169,414*. Felly bydd angen i gynilwyr heddiw ddod o hyd i £8470.70 er mwyn cael eu troed ar yr ysgol dai. Gan fod hwn yn swm sylweddol, mae’n debyg y bydd rhai yn digalonni wrth weld y misoedd yn mynd heibio a heb fod gam yn nes at gael yr allweddi hynny yn eu dwylo.

Peidiwch â phryderu, mae digonedd o ffyrdd i gwtogi ar wariant ychwanegol er mwyn cael gafael ar yr allweddi hynny yn gynharach. Mae’r hydref ar ein gwarthaf a chynifer ohonon ni yn awyddus i aros dan do, ac mae llawer o ddewisiadau i gynyddu ein cynilion.

Ond o ran yr hyn yr ydych chi’n ei wario ar hyn o bryd, fe wnaethom ofyn i 1,000 o geiswyr tro cyntaf tebyg i chi am eich arferion gwario wrth i chi ymdrechu i gael troed ar yr ysgol, a dyma'r hyn a ganfuom:

  • • Ar hyn o bryd rydych chi’n gwario £28.13 y mis ar nosweithiau allan ac yn y dafarn, ond byddai ychydig o dan eich hanner (45%) yn barod i wneud llai o hyn er mwyn cael troed ar yr ysgol dai ymhen 12 mis
  • Er bod tacsis yn costio £9.29 y mis i chi, byddai mwy fyth ohonoch chi’n rhoi’r gorau i'r teithiau tacsi hefyd (48%)
  • • Yn ddiddorol, byddai yr un faint yn union ohonoch yn fodlon dewis bwyta gartref yn hytrach na chael pryd allan er mwyn cael eich blaendal ar gyfer tŷ hefyd, er eich bod chi’n gwario £28.69 ar hyn bob mis
  • O roi popeth at ei gilydd, gallai mân newidiadau yn eich bywyd cymdeithasol trwy gwtogi ar nosweithiau allan, teithiau tacsi a bwyta allan, gan feddwl am y blaendal ar gyfer eich tŷ, arbed £793.32 y flwyddyn i chi.

Felly, gan ein bod yn gwybod bellach y newidiadau syml y mae cynilwyr yn fodlon eu gwneud, sut y gallwn ni roi hyn ar waith a throi’r ceiniogau hynny yn bunnoedd?

Gloywch eich sgiliau Scrabble

Mae gemau bwrdd neu nosweithiau ffilm yn ffordd syml o gael difyrrwch ar noson yn y tŷ, ac yn gyfle hefyd i gymdeithasu â’ch ffrindiau ar yr un pryd. Peidiwch â diystyru’r sbort sydd i’w gael gyda gêm o Pictionary!

Pryd i’w gofio

Er mor braf yw cael rhywun arall i goginio drosoch yn y bwyty i lawr y ffordd, nid yw paratoi pryd hyfryd (ar gyllideb dynn) yn dasg anodd a gallai arbed arian i chi yn y pen draw. Yn enwedig, yn ystod tymor oerach yr hydref, nid yw’r cynhwysion ar gyfer cawl cynnes yn mynd i gostio crocbris a gall bara am ddiwrnodau.

Byddwch yn gall gyda gostyngiadau ar-lein

Mae cannoedd o ostyngiadau ar-lein rhyfeddol ar gael yn rhwydd a allai arbed swm sylweddol i chi. Os byddwch chi eisiau rhywbeth bach arbennig, mae gan safleoedd megis vouchercodes.co.uk a wowcher.co.uk gannoedd o gynigion bob dydd. Ond cofiwch, nid yw’r ffaith fod y pris wedi’i ostwng yn golygu o reidrwydd bod hon yn fargen dda. Peidiwch â gadael i’r gostyngiad eich hudo os nad ydych chi wedi gwneud eich ymchwil ar yr eitem.

Gwnewch arbedion o gwmpas y tŷ hefyd

Does dim pwrpas aros gartref i arbed arian ar gyfer eich blaendal os nad ydych chi’n mynd i ddefnyddio tactegau arbed o gwmpas y tŷ hefyd. Gyda'r hydref ar ein gwarthaf, daw’r temtasiwn i droi’r gwres ymlaen. Mae’n hen chwedl os cadwch chi’r gwres ymlaen yn isel drwy’r dydd, byddwch chi’n arbed arian. Anghywir.

I gael rhagor o wybodaeth cymerwch olwg ar First Time Trier yn www.principality.co.uk/FirstTimeTrier or @FirstTimeTrier.

Nid oes rhaid iddi fod yn anodd rhoi heibio rhai pethau bach er mwyn cynilo ar gyfer eich blaendal i brynu tŷ. Mae cwtogi ar nosweithiau allan a bwytai crand yn lle da i ddechrau a byddwch chi’n dechrau gweld y manteision yn fuan iawn. Gyda’r hydref ar ein gwarthaf, aros i mewn yn sicr yw’r mynd allan newydd.

Ffynhonnell: http://www.thisismoney.co.uk/money/mortgageshome/article-2995647/Average-UK-house-price-just-30-time-highs-281-753-March-says-Rightmove.html*

*Trwy glicio ar y dolenni byddwch chi’n gadael gwefan Principality – nid yw'r Principality yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Published: 22/09/2015