Prestatyn Branch

21 September 2015

Wythnos y Stryd Fawr: Prestatyn

Mae Cymdeithas Adeiladu'r Principality wedi bod ar y stryd fawr ers dros 150 mlynedd. Yr wythnos hon rydym ni’n dathlu cyfraniad gwerthfawr ein strydoedd mawr prysur i economi Cymru, yn ogystal â’r rhan hollbwysig y maen nhw’n ei chwarae ym mywyd y gymuned.

Heddiw rydym ni’n canolbwyntio ar ein cangen ym Mhrestatyn. Rydym ni’n falch dros ben o wybod bod cangen Prestatyn wedi’i henwebu ar gyfer Gwobrau Ffefryn y Stryd Fawr ar gyfer gwasanaethau proffesiynol ac ariannol, a chaiff enw'r enillydd ei gyhoeddi ddydd Mawrth 22 Medi.

Deborah Dickin, branch manager at PrestatynEnw: Deborah Dickin

Cangen: Cymdeithas Adeiladu'r Principality: Cangen Prestatyn

Swydd: Rheolwr Cangen

Nifer y staff yn y gangen?
Chwech ar hyn o bryd gan fod un aelod o’r staff ar gyfnod mamolaeth.

Beth sy’n gwneud eich stryd fawr chi’n wahanol?
Mae Prestatyn yn dref bert, sy'n un o gyn-enillwyr y gystadleuaeth Cymru yn ei Blodau. Mae’r siopau’n gyfleus o agos at ei gilydd ac mae’r cludiant lleol yn hwylus yng nghanol y dref. Rwy’n credu bod ein tref ni’n wahanol hefyd am fod gennym nifer o unig fasnachwyr sy’n barod i fod yn rhan o amrywiaeth o ddigwyddiadau yn y dref, fel parti stryd a gynhaliwyd gennym ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi yn ogystal â’n sioe flodau a’n sioe geir flynyddol sy’n tyfu bob blwyddyn.

Beth sy’n gwneud eich stryd fawr chi'n bwysig?
Y stryd fawr yw canolbwynt y dref ac mae’n fan lle mae trigolion lleol yn dod i gyfarfod â’i gilydd a chael sgwrs. Mae’n bwysig i bobl leol, ond mae Prestatyn hefyd yn dref i dwristiaid ac yr un mor bwysig i’r bobl sy’n ymweld â ni.

Sut mae eich cangen chi yn cefnogi eich stryd fawr?
Rydym ni bob amser wedi bod yn weithgar iawn yn y gymuned a chymryd rhan mewn unrhyw beth y gallwn ni. Rydym ni’n cymryd rhan mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys cynnal digwyddiad ‘It’s a knockout’ pan ddaeth yr heddlu, y gwasanaeth tân, y gwasanaeth ambiwlans a busnesau lleol at ei gilydd ar gyfer diwrnod elusen yn ogystal â chefnogi’r sioe ceir clasurol gyda'n “Gwobr Car Clasurol Retro”.

Helpais i i sefydlu Fforwm Busnes a Chymuned Prestatyn a bûm yn gadeirydd arno am y ddwy flynedd gyntaf. Roedd hyn yn golygu bod unig fasnachwyr y dref yn cael gwybod am ddatblygiadau wrth i’r parc siopa newydd gael ei adeiladu a’i integreiddio gyda’r stryd fawr. Mae fy nhîm cyfan yn cefnogi’r gymuned leol ac rydym ni’n rhan o’r rhaglen Stryd Fawr Iach, gan sicrhau bod aelod o’r tîm yn bresennol mewn cyfarfodydd.

Rydym ni’n rhan o’r grŵp gwrth-fwlio “I Spy” hefyd. Fi yw'r trysorydd ac rwyf yn aelod o'r pwyllgor ar gyfer hwnnw. Mae ein cangen ni yn gweithredu fel lle diogel i blant ddod i mewn os oes angen rhywle arnyn nhw i fynd iddo os byddant yn cael eu bwlio ar y ffordd i’r ysgol neu o'r ysgol, ac yn ystod y cyfnod y tu allan i oriau ysgol. Rydym ni’n gwybod bod plant o’r ysgolion lleol yn ymwybodol o hyn ac yn gwybod y gallan nhw ddod atom ni i deimlo’n ddiogel. Mae hwn yn destun balchder i ni ac rydym ni’n mwynhau bod yn rhan o fywyd y dref.

Pa mor arbennig yw hi i chi fod y gangen wedi’i henwebu ar gyfer gwobr Arwr y Stryd Fawr?
Mae hon yn anrhydedd enfawr i ni ac rydym ni’n falch dros ben o gael ein henwebu. Ond rydym ni’n mwynhau ein gwaith ac yn ystyried bod ein gwaith ni yn y gymuned ac ar y stryd fawr yn rhan o’n gwaith bob dydd. Rydym ni wrth ein boddau yn helpu ein cwsmeriaid ym mhopeth a wnawn, ac yn cefnogi trigolion lleol y dref.

Mae’n wych ein bod ni wedi cael ein henwebu ac mae’n dangos i ni fod pobl yn cydnabod ein hymdrechion. Gobeithio bod ein cymhelliant tuag at ein swyddi a’n cymuned yn amlwg trwy ein gwaith.

Cliciwch am ragor o wybodaeth am ymgyrch Welsh Government ‘Support Your High Street’ campaign*

*Trwy glicio ar y dolenni byddwch chi’n gadael gwefan y Principality – nid yw'r Principality yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Published: 21/09/2015