Chepstow Agency

22 September 2015

Wythnos y Stryd Fawr: Cas-gwent

Mae Cymdeithas Adeiladu'r Principality wedi bod ar y stryd fawr ers dros 150 mlynedd. Yr wythnos hon rydym ni’n dathlu cyfraniad gwerthfawr ein strydoedd mawr prysur i economi Cymru, yn ogystal â’r swyddogaeth hollbwysig y maent yn ei chwarae ym mywyd y gymuned.

Heddiw, rydyn ni’n canolbwyntio ar Asiantaeth Cas-gwent. Rydym ni’n falch dros ben o gael 18 asiantaeth yng Nghymru ac ardal y gororau, ond sut maen nhw’n wahanol i’r canghennau?

Carrie O'Donnell from Chepstow Agency

Enw: Carrie O'Donnell

Asiantaeth: Cas-gwent

Beth yw asiantaeth?
Mae asiantaeth fancio yn ‘gownter’ sy'n eiddo annibynnol ac sydd ar gael mewn swyddfeydd gwerthwyr tai, cyfreithwyr neu gwmnïau yswiriant. Maen nhw yno i ategu ein prif ganghennau, a chynnig ffordd arall o gyflawni amrywiaeth o drafodion wyneb yn wyneb. Mae gan y Principality 18 o asiantaethau o gwmpas Cymru a’r gororau.

Swydd: Ariannwr

Sawl aelod o staff sydd yn y gangen? Dau.

Beth sy’n gwneud eich stryd fawr chi’n wahanol?
Mae Cas-gwent yn dref hanesyddol, gyda’i chastell a’r tir o’i amgylch, a’r porth sy’n eich arwain i mewn i’r dref. Hon oedd yr unig fynedfa wreiddiol ym mur y porthladd a godwyd ym 1278. Mae hi’n dref hynod yr olwg, gyda’i heolydd o gerrig crwn, glannau’r afon, a chofebion hanesyddol ar y palmentydd y tu allan i rai adeiladau (gan gynnwys ein hadeilad ni) i egluro pwy fu’n byw yno dros y blynyddoedd. Mae Cas-gwent yn dref dwristaidd, a daw llawer o bobl o bedwar ban byd i ymweld â hi.

Beth sy’n gwneud eich stryd fawr chi yn bwysig?
Stryd Fawr Cas-gwent yw prif stryd y dref, ac mae’n cynnwys amrywiaeth o gyfleusterau siopa ar gyfer pobl leol a phobl o drefi cyfagos. Rydym hefyd yn cael llawer o ymwelwyr o ddinasoedd gerllaw, gan gynnwys Bryste, gan fod Cas-gwent ar y ffin.

Sut mae eich asiantaeth chi yn cefnogi eich stryd fawr?
Ers i’n hasiantaeth ni agor flwyddyn yn ôl, mae llawer o bobl wedi dod yma o Fryste a lleoedd eraill. Nid oes gan y Principality unrhyw ganghennau nac asiantaethau yn yr ardal honno, a ni yw’r asiantaeth agosaf atyn nhw. Mae’r ffaith fod y bobl hyn yn ymweld â ni hefyd yn helpu i gynyddu’r niferoedd sy’n ymweld â Chas-gwent, gan roi hwb i economi’r dref. Rydym ni bob amser yn barod iawn i ymuno â’r gymuned leol pan ddaw cyfle, ac rydym wedi cefnogi tîm rygbi Cas-gwent yn ddiweddar.

Cliciwch am ragor o wybodaeth ynglŷn ag ymgyrch Llywodraeth Cymru ‘Cefnogwch Eich Stryd Fawr’*

*trwy glicio ar y dolenni byddwch yn gadael gwefan y Principality - Nid yw’r Principality yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Published: 22/09/2015