Moving home

22 September 2015

Manylion y Cyfrifwr Morgeisi: Sut mae’n Gweithio

Darllenwch y canllaw defnyddiol hwn i gael gwybod sut y mae cyfrifwyr morgeisi’n gweithio, a deall cyfrifwr morgeisi y Principality, sy’n syml ac yn gyflym i’w ddefnyddio.

Mae cyfrifwr morgeisi yn ffordd hwylus iawn o gael syniad o’ch cyllideb er mwyn gweithio allan y blaendal fydd yn angenrheidiol ar gyfer eich cartref newydd. Mae’r canllaw byr hwn yn esbonio sut mae cyfrifwyr morgeisi’n gweithio, sut maen nhw’n penderfynu faint y gallwch ei fenthyg, a pham mae cyfrifwr morgeisi Cymdeithas Adeiladu’r Principality mor syml a defnyddiol.

Agor offeryn cyfrifwr morgeisi’r Principality

Beth yw cyfrifwr morgeisi?

Mae ein cyfrifwr morgeisi yn defnyddio cyflog neu incwm yr ymgeisydd, eich ardal, eich gwariant – er enghraifft, ad-dalu benthyciad i fyfyrwyr – a’r cyfnod yr ydych yn dymuno cael morgais ar ei gyfer er mwyn cyfrifo faint y gallwn ei fenthyca i chi.

Caiff y graddau y mae ad-daliad morgais yn fforddiadwy eu hasesu trwy ystyried incwm (net o dreth incwm ac yswiriant gwladol) yn ogystal â gwariant sydd wedi ei ymrwymo, gwariant sylfaenol hanfodol, a chostau byw sylfaenol. Mae ein hasesiad yn cymryd i ystyriaeth effaith debygol unrhyw gynnydd yn y cyfraddau llog yn y dyfodol.

Yn y Principality, bydd ein cyfrifwr morgeisi hefyd yn dweud wrthych faint y bydd yn ei gostio bob mis i fenthyg y swm y mae ei angen arnoch, ac yn dangos yr amrywiaeth o forgeisi a allai fod ar gael ar eich cyfer.


Sut i gyfrifo faint y gallwch ei fenthyg

Mae ein cyfrifwr morgeisi yn gweithio mewn dau gam syml.

Yn gyntaf, cewch wybod faint y gallwch ei fenthyg trwy nodi manylion eich incwm (gall manylion eich gwariant helpu i greu darlun cliriach), a chyfnod eich morgais, rhwng 5 a 40 mlynedd.

Y cam nesaf yw cael gwybod faint y bydd yn ei gostio i fenthyca'r swm yr ydych ei eisiau am y cyfnod yr ydych ei eisiau. Trwy addasu’r dewisiadau, gallwch weld pa wahaniaeth y gall eich blaendal ei wneud i’ch ad-daliadau misol.

Bydd cyfrifwr morgeisi’r Principality hefyd yn cynnig gwahanol gynhyrchion morgeisi fel bod modd i chi weld beth allai fod yn addas ar eich cyfer chi.

Pori ein morgeisi nawr

Cyfrifwr ad-daliadau morgeisi rhwydd ei ddefnyddio y Principality

Rydym am i bopeth fod mor eglur a syml â phosibl i’n cwsmeriaid. Mae cynllun clir iawn i’n cyfrifwr morgeisi, ac mae’n gyflym a rhwydd i’w ddefnyddio. Gallwch gymharu gwahanol symiau i’w benthyca o’u cymharu â phris prynu’r eiddo, cyfrifo costau cyffredinol eich morgais a chymharu cynhyrchion – a’r cyfan heb adael y dudalen.

Parhau â’ch ymchwil gyda’n canllaw i wahanol fathau o forgeisi

Deall Jargon Morgeisi

Weithiau gall dod o hyd i forgais eich drysu, ond yn ffodus mae gennym declyn deall jargon morgeisi i’ch helpu. I ddeall termau fel “benthyciad i werth” (LTV), gwerthwr, cytundeb mewn egwyddor ac ymadroddion eraill, ewch i’n tudalen Ymgeiswyr Tro Cyntaf lle y mae fideo Cyfieithydd Morgeisi, ynghyd â llawer o wybodaeth i’ch helpu i brynu eich cartref cyntaf a dod i ddeall ystyr y termau technegol hynny.

Cliciwch yma i ddarllen ein canllaw ymarferol i brynu eich cartref cyntaf

Y Camau Nesaf – Sut i Drefnu Eich Morgais

Ar ôl defnyddio’r cyfrifwr morgeisi, gobeithiwn y bydd gennych well syniad o’r swm y gallech ei fenthyca. Edrychwch ar ein hamrywiaeth o forgeisi; rydym yn trefnu morgeisi cyfradd sefydlog a chyfradd amrywiol/tracio. Mae’n werth edrych hefyd ar ein morgeisi disgownt, sy’n cynnig bargen arbennig am gyfnod cyfyngedig, neu efallai ein morgeisi Prynu i Osod.

Cliciwch yma i weld ein hamrywiaeth o gynhyrchion morgeisi

Pan fyddwch yn barod i gymryd y camau nesaf i sicrhau eich morgais, siaradwch ag un o’n cynghorwyr morgeisi yn eich cangen leol, neu trwy (rhwng 8am ac 8pm o ddydd llun i ddydd Gwener, heblaw am ddydd Mercher 9.30am i 8pm, a dydd Sadwrn 9am i 1pm).


Published: 22/09/2015