Queen Street Branch

23 September 2015

Wythnos y Stryd Fawr: Heol y Frenhines

Mae Cymdeithas Adeiladu'r Principality wedi bod ar y stryd fawr ers dros 150 mlynedd. Yr wythnos hon rydym ni’n dathlu cyfraniad gwerthfawr strydoedd mawr prysur i economi Cymru, yn ogystal â’r swyddogaeth hollbwysig maent yn ei chwarae ym mywyd y gymuned.

Heddiw rydym ni’n canolbwyntio ar ein cangen yn Heol y Frenhines, yng nghanol dinas Caerdydd. Mae cangen Heol y Frenhines wedi ymestyn ei horiau agor. Gofynnwyd i Andrew Gay, uwch reolwr y gangen, pam mae hyn yn bwysig i’r stryd fawr.

Queen street's branch manager, Andrew Gay

Enw: Andrew Gay

Cangen: Cymdeithas Adeiladu'r Principality: Cangen Heol y Frenhines

Swydd: Uwch Reolwr Cangen

Sawl aelod o staff sydd yn y gangen? Pedwar ar ddeg.

Beth yw oriau agor y gangen?
Rydym ar agor rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac eithrio dydd Mercher pan agorir am 9.30am, a dydd Iau pan ydym ar agor tan 7pm. Ar ddydd Sadwrn mae’r gangen ar agor rhwng 9am a 2pm.

Pam mae ymestyn yr oriau agor ar eich stryd fawr chi yn bwysig?
Trwy ymestyn yr oriau agor, gallwn fod ar gael pan mae ar ein haelodau ein hangen ni. Yng nghanol y ddinas, mae pobl fel arfer yn gweithio rhwng 9am a 5pm, felly mae rhoi cyfle ar ôl 5pm i aelodau drin eu cyfrifon, neu siarad ag arbenigwr yn y gangen, yn fantais fawr. Mae apwyntiadau morgais yn arbennig o boblogaidd yn ystod yr amser hwn.

Beth sy’n gwneud eich stryd fawr chi yn wahanol?
Gan ein bod ni yng nghanol prifddinas Cymru, mae ein stryd fawr ni (Heol y Frenhines) yn wahanol am ei bod hi’n brysur bob awr o’r dydd a’r nos gydag amrywiaeth eang o bobl, o weithwyr canol dinas i dwristiaid. Ar ein stryd fawr ni hefyd mae’r nifer uchaf o gystadleuwyr o’i gymharu â changhennau eraill y Principality, ac yn aml mae pobl yn dod i Heol y Frenhines yn unswydd i drin a thrafod eu materion ariannol.

Beth sy’n gwneud eich stryd fawr chi yn bwysig?
Mae ein stryd fawr ni yn bwysig dros ben. Mae hi’n stryd eiconig ym mhrifddinas Cymru, a gan mai ni yw cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru mae’n hollbwysig fod gennym bresenoldeb ar y stryd. Mae ein prif swyddfa hefyd wedi’i lleoli yn union y tu ôl i’r gangen, ac mae’n lleoliad gwych i weithio ynddo.

Sut mae eich cangen chi yn cefnogi eich stryd fawr?
Mae ein cangen ni yn cefnogi’r stryd fawr trwy fod yn agored am yr oriau estynedig, gan gynnig y cyfle i bobl ar y stryd fawr i gael gafael ar arian parod trwy ein peiriannau cyflenwi, ac yn gyffredinol trwy roi cyfle i bobl drafod eu harian. Mae ein cangen ni hefyd yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau cymunedol.

Cliciwch am ragor o wybodaeth ynglŷn ag ymgyrch Llywodraeth Cymru ‘Cefnogwch Eich Stryd Fawr’*

*trwy glicio ar y dolenni byddwch yn gadael gwefan y Principality - Nid yw’r Principality yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Published: 23/09/2015