Moving home

24 September 2015

Sut i Ddringo’r Ysgol Dai: Awgrymiadau ar gyfer Morgeisi a Mwy

Prynu am y tro cyntaf – ble i ddechrau

Llongyfarchiadau! Rydych yn dechrau ar eich ymchwil i brynu eich cartref cyntaf, cam mawr ar yr ysgol dai. Wrth brynu rhywbeth mor ddrud, mae’r ymchwil a’r cam cynllunio yn allweddol er mwyn cael y cartref yr ydych chi’n ei ddymuno a’r morgais a fydd yn eich cynorthwyo i gyflawni hyn.

Mae’n siŵr bod gennych syniad o'r lleoliad a’r math o eiddo y byddech chi’n ei hoffi, felly pan fyddwch wedi gwneud eich symiau a chyllidebu, byddwch yn barod i ddefnyddio ein hofferyn cyfrifwr morgeisi i benderfynu faint o flaendaliad y gallai fod angen i chi ei gynilo, faint y cewch ei fenthyg yn erbyn gwerth eich eiddo delfrydol, a faint y gallai eich ad-daliadau misol fod.

Dewch i ddeall jargon morgeisi gan gynnwys benthyciad i werth, cytundeb mewn egwyddor, yswiriant a chontractau, trwy ddefnyddio ein canllaw i Brynwyr Tro Cyntaf.

Gwyliwch ein fideo ymchwilio morgeisi yma

Darllenwch ein canllaw cyflwyniadol i brynu eich cartref cyntaf yma

Awgrymiadau ar gyfer Cael Morgais i Brynu Tŷ Mwy

Pa un a oes angen mwy o le arnoch neu eich bod yn dymuno cael gardd fwy i'ch teulu sy’n tyfu, symud i gartref mwy gyda lle i dyfu yn aml yw’r cam synhwyrol nesaf ar yr ysgol dai.

Mae’n bwysig ystyried cyllidebau yn ofalus pan eich bod yn gobeithio symud i dŷ mwy, gan y bydd cael morgais mwy yn fwy heriol yn ariannol a bydd angen llawer o ymchwil a chynllunio gofalus. Dyma rai pethau i’w hystyried:

  • A ydych chi wedi gwneud elw ar eich cartref presennol?
  • Faint allwch chi fforddio ei fenthyca yn ychwanegol i'ch ad-daliadau morgais presennol? 
  • A allwch chi fforddio’r ffioedd gwerthu (asiant tai/ffioedd cyfreithiol) yn ogystal â’r ffioedd prynu (ffioedd cyfreithiol/costau morgais/arolwg a Threth Stamp)?
  • A ydych chi wedi cyllidebu ar gyfer y costau symud e.e. llogi fan neu wasanaeth symud?
  • A fydd costau ychwanegol o ganlyniad i fyw mewn cartref mwy, e.e. treth gyngor uwch, biliau ynni/gwresogi a chostau cynnal a chadw?
  • Pa mor gyflym y mae eiddo tebyg yn gwerthu yn eich ardal chi ar hyn o bryd? A ydych wedi ystyried pa un a fyddech yn gallu ymdopi â bod mewn ‘cadwyn’ am gyfnod hir? 

Ar ôl ystyried yr holl ffactorau hyn, byddwch yn barod i gymryd y camau nesaf tuag at gyrraedd eich breuddwyd o fyw mewn cartref mwy.

A oes gennych Forgais â'r Principality eisoes? Darllenwch fwy am ein gwasanaethau yma

Awgrymiadau ar gyfer cael Morgais i Brynu Tŷ Llai

A ydych chi'n ystyried newid eich cartref am rywbeth llai?. Gallai fod llawer o fanteision i brynu tŷ llai gan gynnwys biliau ynni a thanwydd rhatach, a gallai fod llai o waith cynnal a chadw cyffredinol. Efallai eich bod eisiau tŷ llai er mwyn rhyddhau ychydig o incwm ac ecwiti am resymau amrywiol – i ddechrau busnes o bosibl neu efallai o ganlyniad i newid yn eich amgylchiadau.

A oes gennych forgais â'r Principality eisoes? Darllenwch ein canllaw ar gyfer newid eich morgais

Faint gewch chi ei fenthyca ar forgais prynu i osod??

Mewn llawer o ffyrdd, mae morgais Prynu i Osod yn debyg i forgais arferol: bydd y swm y cewch ei fenthyca yn dibynnu ar eich blaendal, eich incwm a’ch gwariant, ac am ba gyfnod yr ydych chi eisiau'r morgais.

Mae ychydig o bethau pwysig i’w hymchwilio a’u hystyried ynglŷn â morgeisi Prynu i Osod:

  • Ystyrir morgais prynu i osod fel trafodyn busnes, bydd y meini prawf benthyg (e.e. swm y blaendal, benthyciad i werth, eich incwm a’r incwm mewn rhent a ragwelir) i gyd yn dylanwadu ar y swm y cewch ei fenthyca.
  • Mae goblygiadau treth i unrhyw incwm y gallech ei ennill o’r buddsoddiad.
  • Cofiwch gael gwybod y gwahaniaeth rhwng morgais llog yn unig prynu i osod a morgeisi ad-dalu prynu i osod i weld pa un a fydd orau ar eich cyfer chi.
  • Os ydych yn dibynnu ar yr incwm rhent hwn yn unig i dalu'r morgais, sut y byddwch chi’n ei dalu os nad oes tenantiaid yn yr eiddo am gyfnod o amser?

Os ydych chi'n dymuno siarad â rhywun ynglŷn â morgeisi Prynu i Osod, ffoniwch ni ar 0330 333 4000 neu trefnwch apwyntiad  mewn cangen.

Defnyddiwch ein cyfrifwr morgeisi i weld beth fyddai’r taliadau misol

Published: 24/09/2015