Bridgend Branch

25 September 2015

Wythnos y Stryd Fawr : Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cymdeithas Adeiladu'r Principality wedi bod yn rhan o’r stryd fawr ers dros 150 o flynyddoedd. Yr wythnos hon rydym ni’n dathlu cyfraniad gwerthfawr ein strydoedd mawr prysur i economi Cymru, yn ogystal â’r swyddogaeth hanfodol y maent yn ei chwarae ym mywyd y gymuned.

Rydym ni heddiw yn edrych ar ein cangen ym Mhen-y-bont ar Ogwr, sy'n cymryd rhan yn arbrawf hyfforddi Iaith Arwyddion Prydain. Sue Parks, rheolwr y gangen, sy'n dweud mwy wrthym.

Branch manager, Sue Parks at Bridgend Branch

Enw: Sue Parks

Cangen: Cymdeithas Adeiladu'r Principality: Cangen Pen-y-bont ar Ogwr

Swydd: Uwch Reolwr Cangen

Sawl aelod o staff sydd yn y gangen: Naw.

Beth sydd yn wahanol am eich stryd fawr chi?
Tref farchnad yw Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n denu llawer o siopwyr. Fel nifer o drefi marchnad eraill, mae hi ar hyn o bryd yn gweithio’n galed i daro’r cydbwysedd cywir rhwng dal gafael ar ei thraddodiadau a bodloni anghenion ei chymuned newidiol er mwyn sicrhau ei bod hi’n parhau yn ardal boblogaidd i ymweld â hi.

Beth sydd yn gwneud eich stryd fawr chi yn bwysig?
Mae canol tref Pen-y-bont ar Ogwr wedi datblygu yn helaeth yn ddiweddar; mae wedi dod yn fan cyfarfod i bobl o bob oed ac mae bwytai newydd a siopau coffi wedi agor yno. Mae'r dref hefyd yn darparu swyddi gwerthfawr ar gyfer yr ardal a mynediad at wasanaethau hanfodol ar gyfer y gymuned.

Sut mae eich cangen chi yn cefnogi’r stryd fawr?
Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod y gangen yn rhan o weithgareddau'r gymuned ac rydym ni wedi datblygu perthynas dda iawn â’r Bridgend Lions a nifer o ysgolion lleol. Ar adeg y Nadolig, gwisgodd aelodau staff y gangen fel helpwyr Siôn Corn gan arwain gorymdaith y Nadolig drwy’r dref, gan hefyd gynorthwyo yng Ngroto Siôn Corn a ddenodd filoedd o bobl i Ben-y-bont ar Ogwr. Roeddem ni hefyd yn rhan o'r arbrawf Iaith Arwyddion Prydain.

Pa weithgareddau sydd ar y gweill gan eich cangen chi?
Rydym ni’n cefnogi diwrnod hwyl lleol sydd â'r nod o gynnal gweithgareddau ar gyfer yr hen a'r ifanc.

Roeddech chi'n rhan o arbrawf hyfforddi Iaith Arwyddion Prydain y Principality, pa mor bwysig yw hyn i’r gangen?
Roeddem ni wrth ein boddau o gael dechrau gweithio gyda’n cymuned fyddar leol ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn rhan o arbrawf y Principality. Trwy ein gwaith gydag Iaith Arwyddion Prydain, mae’r Principality wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau er mwyn galluogi ein staff a’n cwsmeriaid i ddysgu'r iaith arwyddion. Cynhaliwyd bore coffi gennym ar gyfer ein cwsmeriaid byddar, a oedd yn llwyddiant ysgubol ac roedd hi’n wych cael y cyfle i gyfathrebu gan ddefnyddio iaith BSL a chael clywed straeon ein cwsmeriaid.

Cliciwch am ragor o wybodaeth ynglŷn ag ymgyrch Llywodraeth Cymru ‘Cefnogwch Eich Stryd Fawr’*

*trwy glicio ar y dolenni byddwch yn gadael gwefan Y Principality - nid yw’r Principality yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Published: 25/09/2015