Moving home

14 October 2015

Drwy dwll clo y Blogiwr - Pwy sy’n byw mewn tŷ fel hwn?

Drwy dwll clo y Blogiwr - Pwy sy’n byw mewn tŷ fel hwn?

Gwahoddwyd tri o flogwyr cynllunio tai i ysgrifennu am eu hoff ystafell yn eu cartrefi, gan ein tywys ni ar y daith o greu mannau llawn steil a chyfforddus o leoedd a oedd wedi'u hesgeuluso cyn hynny. Cawsom wybod pam maen nhw wrth eu boddau â'u hystafelloedd, a chael awgrymiadau gwych am sut yr adnewyddwyd y mannau yn ogystal â gweld lluniau ysbrydoledig ohonynt, cyn yn ystod ac ar ôl cwblhau’r gwaith.

Maen nhw hefyd yn awyddus i’ch herio i rannu eich lluniau adnewyddu chi, felly mae pob blog yn cynnwys cystadleuaeth i ennill gwerth £100 o dalebau John Lewis - mae telerau ac amodau yn berthnasol a gellir cael manylion ar bob un o’u datganiadau blog. Darllenwch ymlaen i gael gwybod mwy.

*Trwy glicio ar y dolenni byddwch yn gadael gwefan y Principality - nid yw’r Principality yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau allanol.

Adnewyddu Ystafell Fyw y Tŷ Bach ar y Gornel

Little house on the corner's Living room

Do you have a favourite room in your home? Ours is our living room. We love to spend time here curling up in front of the fireplace, relaxing and entertaining friends. The room has such a cool and calm feel, but it wasn’t always this way.”

“A oes gennych chi hoff ystafell yn eich cartref chi? Yr ystafell fyw yw ein hoff ystafell ni. Rydym wrth ein boddau yn treulio amser yma yn gorwedd o flaen y tân, yn ymlacio ac yn croesawu ein ffrindiau. Mae naws llonydd a thawel i'r ystafell, ond nid yw hi wedi bod fel hyn erioed.” Mae Christine a Jan o’r Tŷ Bach ar y Gornel yn disgrifio pam y maen nhw wrth eu boddau â'u hystafell fyw, yn ogystal â thrafod hynt a helynt uwchraddio'r ystafell i'w safon bresennol. Ewch i'w blog i gael gwybod am eu profiadau wrth adnewyddu’r ystafell, yn ogystal â chael rhai o’u hargymhellion ynglŷn â phrynu eich cartref cyntaf.

Darllenwch flog y Tŷ Bach ar y Gornel nawr*

Kezzabeth yn adnewyddu Ystafell Ymolchi

Kezzabeth's Bathroom 

“Rydym ni wedi cynllunio, paratoi, baeddu'n dwylo, a chael ambell ddamwain DIY wrth wthio trwodd i'r ochr arall sy'n golygu bod ein hystafell ymolchi bellach yn rhywle y gallwn ei defnyddio a’i mwynhau. Ni fu hynny'n hawdd mae'n wir ond mae wedi bod werth chweil yn bendant!”

Mae Kerry o Kezzabeth yn adnewyddwr tai profiadol ac mae hi'n trafod hynt a helynt ei gwaith adnewyddu diweddaraf sef ei hystafell ymolchi. Cewch wybod mwy am weddnewidiad anhygoel yr ystafell ymolchi, a gweld lluniau ysbrydoledig ohoni cyn, yn ystod ac ar ôl cwblhau'r gwaith, yn ogystal â barn bersonol Kerry ynglŷn â symud cartref, morgeisi ac adnewyddu tai.

Edrychwch ar flog Kezzabeth Kerry*

Love Chic Living’s Living Room Sanctuary

Noddfa Ystafell Fyw Love Chic Living“Yn sicr, yr ystafell fyw yw fy hoff ystafell i yn y tŷ cyfan. Mae nifer o resymau am hyn, ond yn bennaf am fy mod i wrth fy modd â'r ffordd y mae hi wedi ei haddurno ar hyn o bryd, a'i bod yn fan heb deganau gan amlaf.”

Mae Jen o Love Chic Living yn arbennig o falch o’i hystafell fyw, sydd wedi ei hailaddurno sawl gwaith yn ystod y 13 mlynedd diwethaf. A hithau yng nghanol prosiect anodd yn adnewyddu croglofft ar hyn o bryd, edrychwch ar ei blog i gael gwybod pam y mae hi mor hoff o'r ystafell hon, yn ogystal â’i hargymhellion ymarferol ynglŷn â’r gwaith caled sydd bob amser yn rhan o symud ac adnewyddu tŷ.

Darllenwch fwy ar flog Jen Love Chic Living a gwyliwch ei chyflwyniad fideo *

Whether you are a current Principality customer, you are looking for a mortgage to buy your first home, or you want to remortgage your current one, make sure you have a look at all of the options we offer.

Gallwch bori ein morgeisi yma

Published: 14/10/2015