Moving home

19 October 2015

Why it pays off to review your mortgage

Nid yw’n gyfrinach bod y farchnad morgeisi yn gystadleuol iawn. Mae cynhyrchion newydd, cyfraddau newydd a bargeinion gwell yn ymddangos drwy’r amser, sy’n golygu y gallai fod llawer o gyfleoedd ar gael i berchnogion tai ddod o hyd i fargen well yn rhywle arall. Mae adolygu eich morgais yn rheolaidd yn ffordd effeithiol o gadw llygad ar y farchnad bresennol, a gallai hynny arbed cannoedd o bunnoedd i chi yn y pen draw.

Pryd y dylech chi adolygu eich morgais?

Nid yw pob un ohonom yn gallu sicrhau bob wythnos, na hyd yn oed bob mis, bod gennym y wybodaeth ddiweddaraf am y bargeinion gorau a'r cynhyrchion newydd sydd ar gael. Ond mae adolygu eich morgais o leiaf unwaith y flwyddyn yn rhywbeth yr ydym yn ei argymell yn gryf. Gallai fod yn fuddiol iawn i gael golwg ar y farchnad unwaith y flwyddyn neu yn amlach os oes modd, yn enwedig i'r rhai nad ydynt ynghlwm wrth gostau ad-dalu cynnar neu forgais cyfradd sefydlog.

Ar wahân i adolygiad blynyddol, mae’n syniad da i edrych am fargeinion pan fo’r cyfraddau llog yn newid ar y farchnad. Pan fydd hyn yn digwydd, mae’n debygol y bydd gwell bargeinion ar gael ac felly gallai ail-forgeisio fod yn ddewis cost- effeithiol. Hefyd, dylech chi gael golwg ar y farchnad os yw eich cytundeb morgais cyfredol yn dod i ben er mwyn sicrhau eich bod yn cael y fargen fwyaf addas i chi.

Os ydych chi'n credu eich bod yn debygol o anghofio adolygu eich morgais, gallwch greu nodyn i’ch atgoffa yn eich dyddiadur neu yn y calendr ar eich ffôn. Mae'n amser da i ddechrau ymchwilio a dod yn gyfarwydd â’r farchnad rhyw dri mis cyn i’ch cytundeb morgais ddod i ben.

Cofiwch am y costau

Er y gallech chi arbed llawer o arian drwy ail-forgeisio, mae llawer o gostau ychwanegol y dylech chi fod yn ymwybodol ohonynt cyn ymrwymo i unrhyw gytundeb. Cost ychwanegol sy’n codi’n aml yw’r costau ad-dalu cynnar. Bydd yn rhaid talu'r rhain os byddwch chi’n talu eich morgais yn ôl cyn i’ch cytundeb presennol ddod i ben, neu os byddwch chi’n newid eich benthyciwr morgais cyn i’ch cytundeb presennol ddod i ben.

Hefyd, gallai eich benthyciwr newydd godi tâl prisio a ffioedd cyfreithiol arnoch, ond yn amlach na pheidio ni fydd y costau hyn yn cael eu hawlio os yw’r ail-forgeisio yn llwyddiannus. Mae’n dda i drafod y costau hyn yn agored gyda’ch darpar fenthyciwr newydd er mwyn ichi wybod pa wariant y byddwch yn ei wynebu.

Mae costau gweinyddol yn anochel, felly cofiwch gynnwys y rhain hefyd. Gallant gynnwys cost ymadael sy’n daladwy i’ch benthyciwr presennol, yn ogystal â ffioedd bwcio i’ch benthyciwr newydd. Mae rhai benthycwyr yn cynnig bargeinion heb ffioedd, sy’n osgoi’r costau hyn, ond fel arfer byddwch yn gorfod talu cyfradd llog uwch o ganlyniad. Eto, cofiwch ystyried os yw cytundeb heb ffioedd yn gost-effeithiol yn y pen draw.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall pethau Dylech ymgyfarwyddo â'r rheoliadau newydd

Gall newidiadau mawr yn y diwydiant a rheoliadau newydd olygu y bydd y broses o gael cymeradwyo eich morgais yn cymryd yn hirach nag oeddech chi’n ei ddisgwyl. Er enghraifft, mae rheoliadau newydd y Mortgage Market Review (MMR) yn golygu y bydd yn rhaid i chi ddangos tystiolaeth o’ch incwm a’ch gwariant drwy slipiau cyflog a chyfriflenni banc. Mae llawer o fenthycwyr wedi bod yn gwneud hyn ers peth amser er mwyn sicrhau eich bod chi’n gallu fforddio talu eich morgais ar hyn o bryd yn ogystal â phe byddai’r gyfradd llog yn codi. Byddant hefyd yn ystyried sut y byddech chi’n ymdopi â chynnydd mewn cyfraddau llog neu â newidiadau yn eich ffordd o fyw, oherwydd eich bod wedi cael babi neu golli eich swydd, er enghraifft.

Er y byddech efallai’n meddwl bod hyn yn golygu ei bod hi’n anoddach i chi gael eich morgais wedi’i gymeradwyo, peidiwch â gadael i hynny eich atal rhag ystyried ail-forgeisio yn gyffredinol - gellir gwneud arbedion mawr. Dewch yn gyfarwydd â’r rheoliadau newydd cyn i chi feddwl am ail-forgeisio, fel eich bod yn gwybod yr hyn y byddwch yn ei wynebu ac yn osgoi unrhyw sioc annisgwyl.

Cymerwch eich amser i gymharu bargeinion

Mae gwefannau cymharu yn fan cychwyn da iawn pan fyddwch yn dechrau chwilio am fargenion morgais gwell. Cofiwch wneud cymhariaeth rhwng y gwefannau eu hunain, efallai y bydd ganddynt gynigion gwahanol i'w gilydd. Mae’n syniad da gwneud gwaith ymchwil ymlaen llaw am y cynhyrchion eu hunain hefyd, fel y byddwch yn gyfarwydd â'r cynigion diweddaraf ac yn gallu gwneud penderfyniad ystyriol sy’n seiliedig ar eich anghenion chi pan ddaw yr adeg.

Ond os nad ydych chi’n siŵr, mae modd i chi siarad â chynghorwr morgais neu gynghorwr ariannol a fydd yn gallu trafod eich dewisiadau, ond cofiwch fod llawer yn codi tâl am y gwasanaeth hwn.

Mae’n bwysig i dreulio amser ac ystyried y dewisiadau sydd gennych. Yn anad dim, cadwch lygad ar y bargeinion morgais sydd ar gael; gallai hyn dalu'r ffordd yn y pen draw. Gall ail-forgeisio fod yn llesol iawn i’ch balans banc a’ch sicrwydd ariannol - a gallai peidio ag ymateb i gyfraddau llog newidiol, neu adolygu eich morgais yn rheolaidd, olygu y byddwch yn colli'r cyfle i wneud arbedion gwerth cannoedd o bunnoedd yn y pen draw.

Published: 19/10/2015