Grandmother and child

8 January 2016

Prif awgrymiadau ar gyfer cynllunio ariannol adeiladol yn 2016

Er y bydd nifer ohonom yn teimlo’r esgid yn gwasgu wrth i ni ymdrechu i fantoli’r cyfrifon, mewn gwirionedd, y Flwyddyn Newydd yw’r adeg berffaith i bwyso a mesur ein sefyllfa ariannol yn ei chyfanrwydd a sicrhau newidiadau cadarnhaol ar gyfer y flwyddyn nesaf. Yma, mae Kate Murray, Rheolwr Arweiniol Cynnyrch Cynilion Cymdeithas Adeiladu’r Principality, yn rhannu ei phrif awgrymiadau ar gyfer cynllunio ariannol adeiladol yn 2016.

Erbyn hyn, bydd llawer ohonom ni eisoes wedi gosod ein haddunedau ar gyfer y Flwyddyn Newydd yn 2016 - ymuno â champfa, rhoi’r gorau i ysmygu, teithio i gyrchfan newydd neu, i lawer o bobl, cynilo arian. Pa un a yw’n cynilo i brynu’r cartref o’ch breuddwydion neu ymrwymo i gadw arian wrth gefn yn rheolaidd ar gyfer diwrnod glawog, Ionawr yw’r adeg ddelfrydol i osod cynllun ariannol ar gyfer y flwyddyn nesaf. Er na fydd yn ateb cyflym i'ch cyfrif banc nawr, bydd yn talu ar ei ganfed yn y tymor hir ac yn gosod y cynsail ar gyfer ymarfer ariannol da yn y dyfodol.

Gosod cyllideb fisol

Efallai ei fod yn ymddangos fel gwaith ABC, ond sefydlu cyllideb fisol yw sylfaen cyfrif banc iach. Ffordd effeithiol o wneud hyn yw nodi pob cost ddisgwyliedig o’ch cyfrif, er enghraifft taliadau morgais neu rent, neu eich contract ffôn symudol neu drwydded Deledu. O hyn, gallwch roi o’r neilltu faint o incwm gwario y bydd arnoch ei angen nes bod eich siec gyflog nesaf yn cyrraedd - ac yna darganfod faint fyddech yn gallu ei arbed mewn gwirionedd. Fodd bynnag, byddwch yn barod i fyw gyda llai o incwm gwario os bydd yn rhaid; mae’n amhosibl gwybod pa gostau annisgwyl a allai fod ar y gorwel.

Ymgyfarwyddwch â’ch cyfriflenni banc, a darllenwch hwy pan fyddant yn cyrraedd!

Mae dod yn gyfarwydd â’ch arferion gwario yn allweddol i reoli eich arian, a nodi'r hyn y gallwch ei gwtogi yn ymarferol. Ond pa mor aml a ydych chi’n edrych ar eich cyfriflen banc? Mae’n bwysig i chi flaenoriaethu hyn er mwyn bod ar y blaen o ran eich treuliau, yn enwedig os oes gennych nifer o ddebydau uniongyrchol wedi eu sefydlu. A ydych chi’n cytuno i dalu am rywbeth nad ydych yn dymuno ei dalu bellach? Os ydych, nawr yw’r amser i ddileu’r taliadau hynny ac arbed ychydig o arian i chi’ch hun. Yn yr un modd, bydd edrych ar eich cyfriflenni yn rheolaidd yn golygu eich bod yn gallu nodi unrhyw daliadau anghywir sy’n cael eu tynnu o’ch cyfrif.

Gosod targedau

I ddechrau, mae gosod targed ariannol syml ar gyfer y flwyddyn gyfan yn ffordd wych o sicrhau eich bod yn aros ar y trywydd iawn ac yn cynilo’n rheolaidd. Gall hyn fod am wariant mawr er enghraifft blaendal i brynu tŷ, neu rywbeth llai, fel penwythnos i fwrdd, neu hyd yn oed cadw arian wrth gefn er mwyn adeiladu eich arbedion a’ch rhoi mewn sefyllfa fwy cadarn yn y dyfodol. Nid yw’n bwysig pa mor fawr neu fach yw’r targed, cyhyd â’ch bod yn cadw at y taliadau rheolaidd bob mis. Dechreuwch drwy adolygu eich gwariant misol i ddarganfod faint yr ydych yn gallu fforddio i gadw wrth gefn bob mis, fodd bynnag, gwnewch yn siŵr bod eich targedau yn ymarferol ac na fyddant yn eich gadael heb ddigon o arian cyn eich siec gyflog nesaf.

Ewch i siopa

Mae dechrau’r flwyddyn yn adeg dda i adolygu’r cyfrifon sydd gennych ar hyn o bryd, yn enwedig pan mae’n ymwneud â chyfrifon cynilion. Treuliwch ychydig o amser yn cymharu’r cynnyrch gwahanol ar y farchnad, a’u cyfraddau llog, i weld os ydych yn gallu cael gafael ar gytundeb sy’n well na’ch un presennol. Mae gwefannau cymharu bob amser yn lle da i ddechrau gan eu bod yn eich helpu i gymharu’r cynnyrch sydd ar gael. Os nad oes gennych un yn barod, ystyriwch greu cyfrif ISA fel modd o wneud y gorau o’ch cynilon yn ddi-dreth.

Ac yn olaf….

Nid yw cadw trefn ar eich arian yn gorfod bod yn anodd yn 2016. Yn amlach na pheidio, gosod y strwythurau yn eu lle, megis eich cyllideb fisol, yw’r rhwystrau mwyaf i’w goresgyn. Pan fydd yr arferion da yma wedi eu gosod, byddwch ar ben eich sefyllfa ariannol yn gyflymach nag oeddech yn ei ddisgwyl. Felly pa un a ydych yn gwneud addewid i reoli eich sefyllfa ariannol eleni neu beidio, bydd rheolaeth ragweithiol o’ch cyfrifon banc ar ddechrau 2016 yn eich rhoi mewn sefyllfa dda ar gyfer y flwyddyn lewyrchus nesaf sydd o’ch blaen.

Published: 08/01/2016