Annual Results

10 February 2016

Strategaeth twf y Principality yn parhau i gyflawni

Heddiw, mae Cymdeithas Adeiladu'r Principality wedi cyhoeddi lefelau uwch nag erioed o fenthyca i berchnogion tai a pherfformiad cryf a ysgogir gan bwyslais clir ar ei strategaeth twf.

Yn 2015, cynyddodd cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru ei hasedau, ei benthyca a'i helw gwaelodol, i gefnogi ei rhaglen fuddsoddi newydd i ddiogelu'r busnes ar gyfer y dyfodol i'w haelodau, ei chynilwyr a'i benthycwyr.

Meddai Graeme Yorston, Prif Weithredwr Grŵp Cymdeithas Adeiladu'r Principality: “Mae'n bleser gennyf ddweud bod ein model cydfuddiannol sy'n canolbwyntio ar yr aelodau yn dal i fod yn llwyddiannus a'n bod wedi cael 12 mis cryf arall. Ers inni lansio ein strategaeth twf yn 2012, rydym wedi gweld perfformiad da parhaus gyda thwf net o £1.6 biliwn mewn morgeisi adwerthol. Mae gennym fantolen gadarn gyda chyfanswm asedau o £7.6 biliwn, ac mae'r elw gwaelodol wedi cynyddu i £57.8 miliwn (2014: £51.9 miliwn). Roedd yr elw statudol cyn trethi ar gyfer y flwyddyn yn £49.0 miliwn (2014: £53.5 miliwn).

“Am y tro cyntaf yn ein hanes, mae benthyciadau morgeisi i berchnogion tai wedi tyfu i dros £5 biliwn ac rydym wedi cynyddu ein cymorth i rai sy'n prynu am y tro cyntaf, gan helpu 3,500 o bobl i roi troed ar yr ysgol eiddo yn 2015.”

Uchafbwyntiau Perfformiad Allweddol

  • Sgoriau boddhad cwsmeriaid uwch nag erioed sef 86.9% (2014: 86.8%) 
  • Cefnogi 3,500 o brynwyr tro cyntaf i fynd ar ris cyntaf yr ysgol eiddo
  • Elw sylfaenol o £57.8 miliwm (2014: £51.9 miliwn)
  • Balansau morgais adwerthol o £5.2 biliwn (2014: £4.8 biliwn)
  • Cymarebau cyfalaf cadarn gyda chymhareb Ecwiti Cyffredin Haen 1 o 20.97% (2014: 18.20%)
  • Elw llog net o 1.81% (2014: 1.87%)
  • Lansio partneriaeth ddeng mlynedd gydag Undeb Rygbi Cymru i fuddsoddi mewn rygbi ar bob lefel, a fydd hefyd yn golygu newid enw stadiwm cenedlaethol Cymru i Stadiwm Principality
  • Codi swm uwch nag erioed o £90,000 ar ran Mind Cymru, Elusen y Flwyddyn 2015
  • Noddi dros 100 o ddigwyddiadau drwy'r canghennau lleol

Meddai Graeme: “Mae ein proffidioldeb cryf wedi cryfhau ein sefyllfa cyfalaf ymhellach ac mae ein mantolen yn dal mewn sefyllfa gref. Mae'r elw hwn yn ein galluogi i osod sylfeini cadarn i gynyddu buddsoddiad yn ein pobl, ein prosesau a'n technoleg er mwyn inni allu bodloni anghenion ein haelodau nawr ac yn y dyfodol a darparu gwasanaeth ardderchog i'n cwsmeriaid pryd bynnag a sut bynnag y maent yn dymuno ei gael.” 

Yr angen am newid 

Yn ystod 2015 mae'r Principality wedi cyflwyno nifer o gamau i gefnogi anghenion ei haelodau, gan gynnwys cyflwyno cyfweliadau morgais drwy Skype™ a threfnu apwyntiadau ar-lein. Mae'r Gymdeithas yn ymwybodol bod cyflymder datblygiadau technolegol a’r galw gan ddefnyddwyr yn cynyddu ac mae'r Principality wedi lansio rhaglen fuddsoddi uchelgeisiol i sicrhau bod y busnes yn bodloni anghenion ei haelodau yn y dyfodol.

Meddai Graeme: “Rydym yng nghanol cyfnod o newid sy'n digwydd yn gyflymach nag y gallai unrhyw un fod wedi ei ragweld, gyda gwasanaethau a chynigion cynhyrchion newydd ac arloesol yn ymddangos yn barhaus yn y farchnad. Mae diogelu ein busnes ar gyfer y dyfodol yn hanfodol ar gyfer sicrhau ei sefydlogrwydd dros y tymor hir ac mae'n rhaid inni fuddsoddi mwy eto i sicrhau parhad llwyddiant y busnes hwn i'n haelodau presennol ac i’n haelodau yn y dyfodol.

“Bydd hyn yn cynnwys buddsoddi mewn amrywiaeth ehangach o gynhyrchion a fydd yn bodloni anghenion ein haelodau, mewn diweddaru canghennau a swyddfeydd, marchnata ein brand a buddsoddi mewn technoleg newydd.

“Ni fydd y newidiadau hyn yn newid gwerthoedd craidd ein busnes. Rydym yn gwybod bod gennym sylfaen cryf i ddatblygu arno a chredaf y bydd ein model busnes yn ein galluogi i wynebu heriau'r byd newydd a sicrhau bod y dyfodol yr un mor llwyddiannus â'r gorffennol.”

Busnesau y Grŵp

Mae gan Grŵp y Principality dri busnes: Cymdeithas Adeiladu'r Principality, Principality Masnachol, ei fusnes benthyca masnachol a Chyllid Personol Nemo, darparwr benthyciadau gwarantedig. 

Soniodd Graeme am eu perfformiad: “Ar ôl rhai blynyddoedd heriol yn y sector masnachol, mae'r farchnad bellach yn fwy bywiog ac mae nifer o sefydliadau mwy wedi dechrau dod yn ôl i'r marchnadoedd hyn. Mae'r positifrwydd hwn yn rhywbeth sy'n bendant wedi ei adlewyrchu ym mherfformiad Principality Masnachol, sydd wedi gweld ei fantolen yn cryfhau a gwelliannau yn ansawdd ei asedau a phroffidioldeb, gydag elw o £6.2 miliwn yn 2015 (2014: £1.2 miliwn). Mae'r tîm wedi bod yn gweithio ar rai prosiectau cyffrous eleni, ac mae gwaith ym Melin Trelái wedi dechrau; mae hwn yn brosiect gwych a fydd yn gweld cartrefi fforddiadwy yn cael eu codi yng Nghaerdydd i ateb y galw cynyddol o ganlyniad i dwf parhaus y Brifddinas. Mae Principality Masnachol yn parhau i gefnogi ein hethos a'n nodau o helpu pobl i gael cartref sy'n iawn iddynt hwy ac rwyf yn hynod falch o berfformiad y busnes hwn yn 2015.”

Cyhoeddodd y Principality hefyd y bydd yn ailffurfio ei busnes Nemo o 2016 ymlaen er mwyn cefnogi nodau'r Gymdeithas ar gyfer y dyfodol. 

“I sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwerth i'n haelodau, rydym yn adolygu ein model gweithredu yn rheolaidd a dros y 12 mis diwethaf gwnaed adolygiad strategol manwl o'n his-gwmni benthyciadau gwarantedig, Nemo. Mae Nemo wedi cael blwyddyn gadarnhaol iawn gydag elw o £14.0 miliwn (2014: £13.9 miliwn) a mantolen gref a adlewyrchir yn y lefelau is o leihad yn y gwerth. Mae cystadleuaeth yn y farchnad wedi aros yn uchel. Amddiffynnodd Nemo ei gyfran o'r farchnad yn dda gan ganolbwyntio ar gynnig gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog a rhoi canlyniadau i gwsmeriaid wrth wraidd ei fusnes.

“Fodd bynnag, mae'r farchnad fenthyciadau gwarantedig yn parhau i ddatblygu ac ehangu oddi wrth ei sylfaen traddodiadol. Rydym wedi rheoli'r busnes hwn yn ofalus ond, o ganlyniad i'r datblygiadau hyn, nid ydym yn dymuno cynyddu ein rhan o'r farchnad hon.

“Mae'r Bwrdd felly wedi penderfynu na fydd Nemo yn cynnig unrhyw fenthyciadau newydd a chanolbwyntio buddsoddiad y Grŵp ar y Gymdeithas Adeiladu graidd a'r busnesau masnachol.  Bydd Nemo yn parhau i gyfrannu'n ystyrlon i'n Grŵp fel busnes gyda phwyslais newydd a fydd yn parhau i ddarparu gwasanaeth ardderchog i'w gwsmeriaid,” meddai Graeme.

Cefnogi ein cymunedau 

Mae'r Principality wedi chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gefnogi ei gymunedau lleol erioed a gwelwyd hyn yn parhau yn 2015. Enillodd y busnes wobr Busnes Mawr Cyfrifol Cymru 2015 yng ngwobrau Busnes yn y Gymuned Cymru am ei waith mewn cymunedau ledled Cymru a'r gororau.

Cododd y Gymdeithas swm uwch nag erioed, sef £90,000 ar ran Elusen y Flwyddyn, Mind Cymru, cyflwynodd bolisi cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol er mwyn canolbwyntio ar feysydd pwysicaf dinasyddiaeth a noddwyd 121 o ddigwyddiadau drwy ein canghennau lleol.  

Yn 2015 hefyd, lansiodd y Principality bartneriaeth 10 mlynedd hanesyddol gydag Undeb Rygbi Cymru i ddatblygu, meithrin ac annog rygbi ar bob lefel yng Nghymru, sydd hefyd yn golygu newid enw stadiwm cenedlaethol Cymru i Stadiwm Principality.

Meddai Graeme: “Mae llawer o sefydliadau yn buddsoddi arian mawr i hysbysebu ar y teledu neu yn y cyfryngau torfol eraill. Yn hytrach na gwneud hynny, rydym ni wedi datblygu ein partneriaeth gydag Undeb Rygbi Cymru i fuddsoddi mewn cytundeb deng mlynedd er mwyn annog, datblygu a meithrin rygbi ar bob lefel yng Nghymru. Mae hwn yn benderfyniad strategol a fydd yr un mor fanteisiol i'r ddwy ochr. Bydd yn gymorth inni wella gwerth i aelodau, a chynnig amrywiaeth o gynigion arbennig, gostyngiadau a chystadlaethau sydd ar gael i aelodau'n unig ar gyfer y lleoliad amlddefnydd hwn, gan roi ein brand ar lwyfan byd-eang ar yr un pryd.”

Rhagolwg

Wrth sôn am y flwyddyn i ddod, meddai Graeme: “Mae'r twf cadarnhaol yn economi'r DU wedi parhau yn 2015, er gwaethaf y ffaith y bu'r twf ar lefelau ychydig yn is nag a ddisgwyliwyd yn wreiddiol. Fodd bynnag, ceir nifer o rwystrau economaidd ar ddechrau 2016 gan gynnwys twf Tsieina yn arafu, prisiau olew yn gostwng a marchnadoedd ecwiti anwadal dros y byd, yn ogystal â phwysau parhaus ar wariant cyhoeddus domestig. Mae'r ffactorau hyn yn awgrymu nad yw cyfradd sylfaenol Banc Lloegr yn debygol o godi tan 2017 ac nad yw'n debygol o fod yn godiad sylweddol pan fydd yn digwydd.” 

Ychwanegodd Graeme: “Rydym ni'n effro i rwystrau'r dyfodol yn sgil mwy o gystadleuaeth, a fydd yn dod â'r risg o wasgu elw, gan ostwng proffidioldeb ar adeg pan ein bod yn ceisio buddsoddi yn ein busnes. Fodd bynnag, bydd ein safle cryf o ran ein mantolen a'n cymarebau cyfalaf yn sicrhau bod modd inni ymateb i'r pwysau hwn.

“Byddwn yn parhau i fod yn effro i'r ffactorau economaidd ond yn parhau i ganolbwyntio ar yr hyn sydd orau i'n busnes ni fel ein bod yn parhau i dyfu a buddsoddi yn y Gymdeithas i sicrhau ei llwyddiant hirdymor. Byddwn yn buddsoddi yn ein cynhyrchion, ein gwasanaethau, ein pobl a'n systemau er mwyn sicrhau bod modd inni gadw a denu aelodau am flynyddoedd lawer i ddod a sicrhau busnes llwyddiannus sy'n destun balchder i'n haelodau a'n cydweithwyr.”

Cliciwch yma am ein infographic

Cliciwch yma am ein Datganiad incwm cyfunol

Published: 10/02/2016