Charity

13 April 2016

Tri yw’r rhif hud ar gyfer elusennau’r Principality

Bydd Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn gwneud mwy o waith codi arian nag erioed o’r blaen, drwy gefnogi nid un ond tair elusen.

Bydd aelodau o staff cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru, yn y pencadlys yng nghanol dinas Caerdydd, yn y 53 cangen ac yn y 18 asiantaeth ledled Cymru a’r Gororau, yn cefnogi tair elusen wahanol am dair blynedd. Mae hyn yn rhan o ymdrech gan y Principality i ehangu effaith ei gwaith elusennol a meithrin perthnasoedd cryfach fyth â sefydliadau a chymunedau lleol.

O fis Ebrill ymlaen, bydd Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn cefnogi Llamau, un o brif elusennau digartrefedd ar gyfer y bobl ifanc a’r menywod mwyaf agored i niwed yng Nghymru; Ymchwil Canser Cymru, sy’n dod â datblygiadau o ran dulliau atal canser, ei drin ac iacháu’r bobl sy’n dioddef ohono yn nes at adref; a School of Hard Knocks, elusen newydd sy’n defnyddio chwaraeon i helpu cymunedau difreintiedig i fynd i’r afael â materion sy’n ymwneud â diweithdra, iechyd a throsedd.

Dywedodd Julie-Ann Haines, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid yng Nghymdeithas Adeiladu’r Principality: “Mae staff yma yn y Principality wastad wedi dangos gwir ymroddiad a chreadigrwydd pan ddaw i godi arian ar gyfer ein Helusen y Flwyddyn, a gwn na fydd yn ddim gwahanol nawr fod gennym dair elusen arbennig i’w cefnogi. Rydym yn awyddus i ehangu ein perthnasoedd â sefydliadau lleol a chefnogi cymaint o achosion gwerth chweil ag y gallwn, ac rydym yn edrych ymlaen at greu cysylltiad agosach â’r tair elusen hyn dros y tair blynedd nesaf.”

Yn 2015, cododd Cymdeithas Adeiladu’r Principality y cyfanswm uchaf erioed, sef £90,000, ar gyfer ei Helusen y Flwyddyn, Mind Cymru.

Mewn addewid i barhau i wella eu hymdrechion codi arian, mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality hefyd wedi cyhoeddi y bydd yn rhoi £1 am bob £1 a godir gan gydweithwyr hyd at uchafswm o £150,000, gan ddyblu’r cyfanswm a godir i bob pwrpas.

Mae Llamau, prif elusen ddigartrefedd Cymru yn gweithio’n agos gyda mwy na 5,000 o bobl ifanc a menywod agored i niwed sy’n wynebu digartrefedd ledled Cymru bob blwyddyn. Dywedodd y Prif Weithredwr, Frances Beecher: “Mae’n wych bod Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi dewis cefnogi Llamau dros y tair blynedd nesaf, ac rydym yn hynod gyffrous am y cyfleoedd bendigedig y bydd y bartneriaeth hon yn eu cyflwyno. Eleni rydym yn dathlu 30 mlynedd o gynnig cam i’r cyfeiriad cywir i’r rhai hynny sydd anoddaf i’w cyrraedd, gan ddarparu llety, cymorth iechyd meddwl a chyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a lleoliadau gwaith sy’n helpu pobl i fyw yn annibynnol. Bydd yr arian a godir gan staff y Principality yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol wrth sicrhau bod y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu yn gallu parhau i helpu pobl mewn angen.”

Dywedodd Laura Priddle, Rheolwr Codi Arian ar gyfer Ymchwil Canser Cymru: “Rydym yn hynod falch bod y Principality wedi dewis cefnogi Ymchwil Canser Cymru yn y flwyddyn y mae’r elusen yn nodi ei phen-blwydd yn 50 oed. Mae pob rhodd i Ymchwil Canser Cymru yn mynd yn syth at dimau o wyddonwyr blaenllaw yma yng Nghymru. Mae’n ariannu eu gwaith, gan eu helpu i ddod o hyd i ffyrdd o iacháu pobl sy’n dioddef o ganser; ac i wneud darganfyddiadau sylweddol ym meysydd diagnosis cynnar, gwella triniaethau ac atal canser er budd cleifion sy’n dioddef o ganser ym mhob man. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda thîm y Principality i helpu i wneud gwahaniaeth yn y frwydr yn erbyn canser.”

Mae trydedd elusen Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn canolbwyntio ei hymdrechion ar ymgysylltu â chymunedau difreintiedig. Dywedodd Ken Cowen, Prif Weithredwr School of Hard Knocks: “Bydd cefnogaeth gan y Principality yn ein galluogi i gynyddu’r effaith a gawn mewn cymunedau yng Nghymru, a bydd o gymorth ychwanegol i’n rhaglenni addysgol sy’n helpu’r bobl hynny sy’n delio â diweithdra neu faterion iechyd. Bydd yn hwb enfawr i’n staff sy’n gweithio’n ddiflino i gefnogi’r bobl hynny sydd wedi’u hamgylchynu â throsedd neu dlodi.”

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn ymrwymedig i gefnogi cymunedau yng Nghymru, ac yn darparu nawdd ar gyfer amrywiaeth o sefydliadau ledled y wlad. Y llynedd, fe’i henwyd yn Fusnes Mawr Cyfrifol y Flwyddyn Cymru 2015 yng Ngwobrau Busnes yn y Gymuned am ei rhaglenni allgymorth cymunedol.

Am ragor o wybodaeth am bob un o’r elusennau, ewch i http://www.llamau.org.uk* ; http://www.cancerresearchwales.co.uk* ; http://www.schoolofhardknocks.org.uk*

*Wrth glicio ar y dolenni, byddwch yn gadael gwefan Principality – nid yw Principality yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Published: 13/04/2016