Grandmother and child

12 April 2016

Rhowch drefn ar eich cyllid

Mae’r gwanwyn wedi dod, ac mae hi’n amser cael trefn. Ac ar drothwy’r flwyddyn dreth newydd, bydd llawer ohonom yn ailasesu ein sefyllfa ariannol.

Mae Kate Murray, Rheolwr Cynhyrchion Cynilo Cymdeithas Adeiladu’r Principality, yn trafod ei hawgrymiadau gwych ar gyfer twtio’ch cartref a’ch cyllid personol y mis hwn – gydag ambell syniad am ffyrdd hawdd o wneud arian ychwanegol ar hyd y ffordd.

Mae’r gwanwyn yn amser perffaith i ailasesu eich trefniadau ariannol, yn arbennig wrth i’r flwyddyn dreth newydd ddechrau ddydd Mercher (6 Ebrill). Trwy wneud newidiadau bach yn awr, byddwch yn gallu elwa i’r eithaf ar unrhyw lwfansau sy’n weddill yn ystod yr haf – a rhoi persbectif newydd i chi ar eich sefyllfa ariannol wrth i ni symud i flwyddyn dreth newydd.

Lle i bopeth a phopeth yn ei le

Mae’n swnio’n syml, ond mae treulio amser yn rhoi trefn ar eich gwaith papur yn fuddsoddiad da. Ewch ati i ffeilio eich cyfriflenni banc, eich polisïau yswiriant car a chartref, eich biliau cyfleustodau, ffôn symudol a threth gyngor ac unrhyw gostau mawr eraill sy’n gadael eich cyfrif. Efallai ei bod yn dasg lafurus, ond mae’n ffordd ddefnyddiol o gadw llygad ar eich sefyllfa ariannol. Yn gyffredinol, cynghorir eich bod yn cadw biliau am ddwy flynedd o leiaf, oherwydd bod angen y rhain yn aml wrth brynu pethau mawr, megis rhoi blaendal am dŷ.

Cael gwared ar daliadau diangen

Fel rhan o’r dasg o drefnu eich cyfriflenni a’ch biliau yn gyffredinol, gallai edrych yn drylwyr ar eich cyfriflenni banc dynnu sylw at unrhyw ddebydau uniongyrchol sy’n gadael eich cyfrif nad ydych chi’n ymwybodol ohonynt, neu danysgrifiadau nad oes eu hangen arnoch bellach. Efallai bod angen canslo’ch contract â’r gampfa neu danysgrifiad i gylchgrawn. Trwy gael gwared ar daliadau diangen, ni waeth pa mor fach, gallech arbed arian a gwella eich sefyllfa ariannol.

Cymharu a chyferbynnu

Os nad ydych chi’n fodlon â chyfradd llog eich cyfrif ISA presennol, neu os ydych chi o’r farn nad ydych chi’n cael gwerth da gan eich darparwr ynni, mae’r gwanwyn yn amser perffaith i edrych am gynigion gwell. Mae newid darparwyr yn haws o lawer erbyn hyn o ganlyniad i wefannau cymharu, ac mae gan y rhan fwyaf o’r gwefannau ddadansoddiad llawn o’r cynigion gorau sydd ar y farchnad ar unrhyw adeg benodol.

Cael gwared ar eich eitemau diangen... a chael arian amdanynt

Nid oes yn rhaid i’r broses o roi trefn ar eich arian ddod i ben gyda’ch cyfriflenni banc. Bydd cael gwared ar eitemau diangen o’r tŷ yn gwneud i’ch cartref deimlo’n ffres ar gyfer y gwanwyn - a gall hyd yn oed arwain at arian ychwanegol i chi. Mae gwefannau arwerthu ar-lein neu arwerthiannau cist car yn ffordd wych o werthu dillad, dodrefn neu offer nad oes arnoch chi eu hangen bellach.

Os nad yw rhai o’ch eitemau mewn cyflwr digon da i’w gwerthu, mae eu rhoi i siop elusen neu mewn banc dillad lleol yn ddewis da arall – efallai na fydd yn eich helpu chi’n ariannol, ond byddwch chi’n sicr yn helpu rhywun mewn angen.

Manteisiwch i’r eithaf ar yr hyn sydd gennych

Bydd yr holl bethau hyn yn helpu i wella’ch sefyllfa ariannol, ond cofiwch hefyd os oes gennych gyfrif ISA, bod amser i fanteisio i’r eithaf ar y lwfans personol o £15,240. Drwy roi cymaint â phosibl yn y cyfrif, cewch y llog mwyaf posibl hefyd.

Mae hefyd yn syniad da i edrych ar y farchnad gynilion, morgeisi ac yswiriant i weld pa newidiadau a chynhyrchion sydd ar gael i’ch helpu i elwa i’r eithaf ar eich arian.

Nid yw adolygu eich arian yn gorfod bod yn faich. Bydd cadw cofnod o’r arian sy’n mynd allan o’ch cyfrif ac o’ch cynilion yn eich rhoi chi ar y blaen pe bai rhywbeth annisgwyl yn digwydd. Trwy ffeilio eich biliau a gwneud newidiadau rhagweithiol i’ch cyfrifon cyn y flwyddyn dreth newydd, bydd eich sefyllfa ariannol yn iachach nag erioed a bydd yn hwb i chi ar gyfer y tymor sydd i ddod.

Published: 12/04/2016