7 June 2016

Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn canolbwyntio ar ei strategaeth twf gyda phenodiad newydd i’r Bwrdd

Mae cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru wedi cryfhau ei Bwrdd drwy benodi aelod newydd a fydd yn dod â rhagor o sgiliau ac arbenigedd i’r grŵp.

Bydd Julie-Ann Haines, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid presennol Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn ymuno â’r Bwrdd Cyfarwyddwyr sydd wedi ei wneud yn fwy, a hynny ar unwaith. Ymunodd Julie-Ann, a fydd yn Gyfarwyddwr Gweithredol ar y Bwrdd, â’r Principality yn 2007 ac mae’n dod â mwy nag ugain mlynedd o brofiad mewn busnesau arweiniol sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid.

Mae penodiad Julie-Ann wedi ei ysgogi gan bwyslais eglur ar strategaeth twf y Principality. Fel Cyfarwyddwr Cwsmeriaid, â chyfrifoldeb am farchnata, gwerthu, gwasanaethau cwsmeriaid a gweithrediadau, bydd Julie-Ann, sy’n 43 oed, yn dod â chraffter a phrofiad gwerthfawr i’r Bwrdd, fel rhan o bwyslais y Gymdeithas ar ei chynhyrchion, dulliau marchnata a phrofiad cwsmeriaid.

I gyd-fynd â’i swyddogaeth newydd ar Fwrdd y Principality, Julie-Ann yw’r fenyw gyntaf i fod yn gadeirydd Cyngor Benthycwyr Morgeisi Cymru, sy’n cynrychioli benthycwyr morgeisi ac yn hybu cyllid tai cynaliadwy yng Nghymru. Hefyd, mae Julie-Ann yn aelod o Banel Arbenigol Llywodraeth Cymru ar Dai i Bobl Hŷn, lle mae ei swyddogaeth yn cynnwys rhoi arweiniad ynglŷn â’r camau y gellir eu cymryd i sicrhau bod pobl yn gallu parhau i ffynnu yn eu cartrefi pan fyddant yn oedrannus.

Wrth sôn am ei phenodiad, dywedodd Julie-Ann: “Rwyf wrth fy modd fy mod yn ymuno â Bwrdd cwmni mor glodfawr â’r Principality. Rydym mewn sefyllfa gref yn ariannol, wedi cynyddu ein hasedau i dros £7 biliwn ac rydym ar daith gyffrous iawn i dyfu ein busnes a helpu rhagor o bobl i ffynnu yn eu cartrefi. Rwy’n edrych ymlaen at ddod â llais ein haelodau a’n cwsmeriaid i galon y sefydliad a chreu pwyslais cryfach fyth ar eu hanghenion ar lefel y Bwrdd.”

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Julie-Ann wedi bod yn rhan allweddol o’r gwaith o arwain y trafodaethau ynglŷn â phartneriaeth 10 mlynedd hanesyddol y Principality ag Undeb Rygbi Cymru a gafodd ei nodi pan ailenwyd stadiwm genedlaethol Cymru yn Stadiwm Principality ar ddechrau’r flwyddyn. Bydd y bartneriaeth yn helpu i annog, datblygu a thyfu gêm genedlaethol Cymru ar bob lefel.

Wrth ei llongyfarch hi ar ei swyddogaeth, dywedodd y Cadeirydd Laurie Adams: “Roedd Julie-Ann yn ddewis naturiol i ymuno â’r Bwrdd, penodiad sydd wedi ei gymeradwyo gan aelodau’r Bwrdd a’n rheoleiddwyr. Mae ei hamrywiaeth o ran sgiliau a phrofiad, ynghyd â’i dealltwriaeth ddofn o’r diwydiant, ein Haelodau, ein cwsmeriaid a’n cymunedau yn cryfhau’r wybodaeth sydd gennym fel grŵp ar hyn o bryd.

Published: 07/06/2016