22 July 2016

Tŷ coffi sydd wedi ennill nifer o wobrau yn cydweithio â chymdeithas adeiladu fwyaf Cymru

Mae dau o frandiau mwyaf adnabyddus Cymru yn gweithio mewn partneriaeth yn dilyn gorffen y gwaith o adeiladu gofod masnachol yng nghanol Caerdydd. 

Mae disgwyl i Coffee#1 agor ar Heol y Brodyr Llwydion ar 21 Gorffennaf, yn y gofod sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar o flaen pencadlys Cymdeithas Adeiladu Principality ar Heol y Frenhines. Hon fydd yr 11eg siop Coffee#1 i’w hagor hyd yn hyn yn 2016. 

Yn dilyn gwaith adeiladu angenrheidiol gan Principality i drawsnewid ochr adeilad ei phencadlys, mae cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru wedi llwyddo i greu gofod masnachol sylweddol sy’n ddigon mawr i gynnwys uned fanwerthu hunangynhwysol ar wahân i Dŷ Principality. Roedd gorffen adeiladu’r gofod masnachol hwn yn gyfle i Principality rentu’r gofod allan ar gyfer incwm busnes pellach yn ogystal â chefnogi’r economi leol yr un pryd.   

Mae gan y ddau fusnes wreiddiau dyfnion yng Nghymru. Mae Coffee#1, sydd wedi ennill nifer o wobrau, wedi tyfu yn ystod y 15 mlynedd ddiwethaf o’i gangen gyntaf yn Stryd Wood, i gynnwys 67o leoliadau ledled y De a’r Gorllewin, y De-orllewin ac Arfordir y De, bellach fel rhan o gwmni S.A. Brain & Co. Mae Cymdeithas Adeiladu Principality wedi bod yn help i bobl ffynnu yn eu cartrefi ers 1860 a bellach mae ganddi 53 o ganghennau ac 18 o asiantaethau ledled Cymru a’r gororau. 

Dywedodd Julie-Ann Haines, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid Principality, wrth siarad am y penderfyniad i gydweithio â Coffee#1: “Mae Principality yn fusnes sy’n falch o’r ffaith ei fod yn dod o Gymru ac mae bob amser wedi ymrwymo i ddarparu ar gyfer y fro Gymreig. O ganlyniad i greu’r gofod masnachol newydd hwn sy’n rhan o du blaen y pencadlys, mae wedi bod yn gyfle i gydweithio â busnes sy’n rhannu ethos tebyg.

“Rydym yn hyderus y bydd y safle hwn yn un poblogaidd iawn i Coffee#1, gydag aelodau staff Principality  ac aelodau’r cyhoedd yn manteisio i’r eithaf ar y tŷ coffi cysurus.”

Mae’r gefnogaeth i Coffee#1 yng Nghymru wedi tyfu dros y degawd diwethaf o ganlyniad  i’w goffi chwaethus moesegol a’i awyrgylch cartrefol. 

Dywedodd Scott Waddington, Prif Swyddog Gweithredol Brains: “Mae Coffee#1 wedi bod yn stori lwyddiant wych i ni ac rydym yn parhau i fuddsoddi yn natblygiad ein siopau a’n pobl. Ein bwriad yw parhau i weld y brand hwn yn tyfu a’n nod bellach yw agor 100 o dai coffi. Mae gennym strategaeth syml iawn ar gyfer llywio’r busnes, sef canolbwyntio ar roi i’n cwsmeriaid yr hyn y maent ei eisiau; coffi rhagorol, gwasanaeth gwych ac amgylchedd cyfforddus. Mae’r gangen ar Heol y Brodyr Llwydion yn bartneriaeth wych rhwng dau frand o Gymru.” 

Cooke & Arkwright, yr asiant eiddo masnachol, a oruchwyliodd y gwaith o osod y gofod ar Heol y Brodyr Llwydion. 

Dywedodd Huw Thomas, un o gyfarwyddwyr Cooke & Arkwright: “Mae gan y ddau fusnes gysylltiadau cryfion â Chymru ac maent yn chwarae rhan bwysig yn yr economi leol. Felly, mae wedi bod yn bleser gweithio ar ran Principality wrth osod y gofod i Coffee #1. 

“Rydym yn falch o fod wedi dod o hyd i leoliad addas ar gyfer Coffee#1 fel y gall dyfu’i fusnes ac ehangu ei ddarpariaeth yn y De. Mae lleoliad Heol y Brodyr Llwydion yn denu cymudwyr ar eu llwybrau dyddiol yn ôl ac ymlaen i’r gwaith, aelodau staff Principality, siopwyr hamddenol a phobl sy’n pasio heibio ag amser ar eu dwylo. Felly rydym yn hyderus y bydd y lleoliad newydd hwn yn gwneud yn dda iawn.”

Bydd Coffee#1 ar Heol y Brodyr Llwydion ar agor i’r cyhoedd yfory, ddydd Iau 21 Gorffennaf. 

Published: 22/07/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.