3 August 2016

Perfformiad Hanner Blwyddyn Cryf Iawn gan y Principality

Heddiw, mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi cyhoeddi perfformiad cryf iawn a chanlyniadau masnachu rhagorol ar gyfer hanner cyntaf 2016.

Mae cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru wedi sicrhau asedau gwerth mwy na £8 biliwn am y tro cyntaf yn hanes y Gymdeithas, sy’n cefnogi’r flaenoriaeth i fod yn gartref cryf, cydnerth a diogel ar gyfer aelodau.

Meddai Graeme Yorston, Prif Weithredwr Cymdeithas Adeiladu Principality: “Rwy’n falch iawn bod parhau i gyflawni’r strategaeth y dechreuasom ei gweithredu yn 2012 wedi sicrhau perfformiad hanner cyntaf cryf iawn ar gyfer Grŵp y Principality. Mae’r strategaeth hon wedi bod yn hynod o bwysig wrth greu llwyfan cryf ar gyfer rhagor o drawsnewid a’r gallu i ymdopi â pheth o’r ansicrwydd yr ydym bellach yn ei wynebu wrth i ni ymateb i’r bleidlais i adael yr UE.

Mae cryfder mantolen y Principality yn ein rhoi mewn sefyllfa gref a fydd yn ein galluogi i ymdopi’n dda ag unrhyw ddirywiad yn y marchnadoedd a allai ddilyn pleidlais yr UE. Rydym mewn sefyllfa gryfach nag yr oeddem ar ddechrau’r dirywiad diwethaf yn 2009 ac felly rwy’n parhau i fod yn hyderus ynglŷn â’r dyfodol a’n gallu i ddiogelu a gwasanaethu ein cynilwyr ffyddlon yn ogystal â pharhau i gefnogi’r farchnad dai. Bydd trawsnewid y Gymdeithas Adeiladu graidd yn parhau wrth i ni ailffurfio’r busnes ar gyfer y cenedlaethau nesaf gan wella ein gwasanaethau a’n cynhyrchion ar gyfer ein haelodau presennol.”

Cliciwch yma am ein Ffeithlun Canlyniadau Interim

Uchafbwyntiau Perfformiad Allweddol:

  • Asedau’r Grŵp yn fwy nag £8 biliwn, gan gyrraedd £8.2 biliwn
  • Cynnydd o £298.7 miliwn yn y balansau cynilo
  • Balansau morgeisi manwerthu net o £5.6 biliwn (31 Rhagfyr 2015: £5.2 biliwn)
  • Benthyca morgeisi preswyl gros ar gyfer chwe mis cyntaf y flwyddyn yn £802.4 miliwn (30 Mehefin 2015: £554.7 miliwn)
  • Elw cyn treth o £23.9 miliwn (30 Mehefin 2015: £23.2 miliwn)
  • 85.7% o forgeisi wedi’u hariannu gan gynilwyr (31 Rhagfyr 2015: 85.9%)
  • Cyfalaf cryf gyda chymhareb Ecwiti Cyffredin Haen 1 o 20.3%* (31 Rhagfyr 2015: 21.0%)
  • Mae lefelau ôl-ddyledion yn parhau yn gyson isel, ac mae canran yr achosion arwystl cyntaf â mwy na 3 mis o ôl-ddyledion yn 0.62% ar hyn o bryd (31 Rhagfyr 2015: 0.62%)

Meddai Graeme ynglŷn â’r perfformiad masnachu: “Mae’r Grŵp wedi perfformio’n dda iawn o ran masnachu yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn ac mae’r elw cyn treth wedi cynyddu i £23.9 miliwn. Golyga hyn ein bod ni hefyd wedi gallu tyfu ein sylfaen gyfalaf ac mae gennym fantolen gadarn iawn ac asedau net o fwy na £8 biliwn bellach. Cyflawnwyd hyn trwy gynyddu mwy fyth ar yr arian yr ydym yn ei fenthyca i bobl i brynu cartrefi. Yn ystod chwe mis cyntaf y flwyddyn hon, bu cynnydd o £364.5 miliwn ym menthyca net y Grŵp.

*Heb gynnwys elw interim heb ei archwilio. 21.2% fyddai’r gymhareb gyfatebol gan gynnwys elw interim hyd at 30 Mehefin 2016.

Ychwanegodd Graeme wrth sôn am yr amgylchedd cyfraddau llog cyfredol: “Yr ansicrwydd pennaf yw cyfraddau llog. Er bod Llywodraethwr Banc Lloegr wedi awgrymu pa gamau y gallai fod angen iddo eu cymryd i ddiogelu sterling a’r economi ehangach, byddwn yn parhau i wneud popeth posibl i barhau i fod yn gystadleuol yn y farchnad gynilo, sy’n hanfodol i’n rhaglen fenthyca. Er mwyn cefnogi twf ein benthyca rydym wedi denu £298.7 miliwn ychwanegol o gynilion ac rydym yn ddiolchgar am deyrngarwch ein haelodau presennol, a hefyd yn croesawu llawer o gynilwyr newydd i’r Gymdeithas.”

Busnesau’r Grŵp

Mae Grŵp y Principality yn cynnwys tri busnes allweddol, sef Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Principality Masnachol, ei gangen benthyca masnachol, a Nemo Personal Finance, ei fusnes benthyciadau gwarantedig.

Gan sôn am eu perfformiad, meddai Graeme: “Mae ein Hadran benthyca masnachol wedi cyflawni ei pherfformiad cryfaf ers sawl blwyddyn, gan lofnodi nifer o gytundebau proffil uchel ledled Cymru ac yn y de-ddwyrain. Roedd yr achosion o gwblhau yn werth £85.8 miliwn yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn, a hynny i fyny o £52.2 miliwn yn 2015. Mae Principality Masnachol yn parhau i gefnogi ei hethos cydfuddiannol i helpu pobl i gael cartref ac, yn aml trwy fabwysiadu dulliau arloesol o roi cyllid, mae’n gallu cefnogi’r agenda tai yng Nghymru a thu hwnt. Mae’r tîm yn gweithio ar rai prosiectau cyffrous gan gynnwys parhau â’r gwaith ym Melin Trelái, sy’n dod â thai fforddiadwy y mae dirfawr angen amdanynt i Gaerdydd, datblygiad newydd ar gyfer pobl o oedran penodol yn Ninas gyda Grŵp Portabella, sydd â’r nod o ddarparu tai newydd addas i bobl hŷn, ynghyd â sawl prosiect gyda Waterstone Homes gan gynnwys Bible College yn Sgeti a chynllun newydd ar draeth y de yn Ninbych-y-pysgod.

Er bod y farchnad fasnachol wedi gwella’n sefydlog dros y flwyddyn ddiwethaf, mae gan effaith yr ansicrwydd ynghylch Brexit y potensial i achosi arafu wrth i ni weld ansicrwydd yn y farchnad yn achosi i benderfyniadau gael eu hoedi, yn enwedig yn y sector hon. Mae’r adran mewn sefyllfa dda i ddarparu ar gyfer hyn.”

Yn dilyn y penderfyniad i aildrefnu busnes Nemo yn gynharach yn 2016, ychwanegodd Graeme: “Mae ein strategaeth o dyfu a thrawsnewid y Gymdeithas Adeiladu wedi golygu ein bod wedi gorfod gwneud rhai penderfyniadau anodd. Cyhoeddwyd un o’r rhain yn ein canlyniadau ar gyfer 2015 ym mis Chwefror eleni, sef y penderfyniad i beidio â derbyn busnes newydd i’n his-gwmni Nemo Personal Loans. Roedd hyn yn effeithio ar 67 o bobl yn y busnes ond rwy’n falch o ddweud bod busnes Nemo yn parhau i berfformio’n dda iawn, ac yn fwy pwysig na hyn, bod ryw 95% o’r bobl a effeithiwyd gan y penderfyniad wedi cael swyddi eraill, gyda Grŵp y Principality neu y tu allan. Mae ein pobl yn bwysig iawn i ni ac rwy’n falch iawn â’r dull a ddefnyddiwyd gennym i gefnogi’r rhai hynny a effeithiwyd i ddod o hyd i swyddi newydd.

Unwaith eto, mae Nemo wedi gwneud cyfraniad ystyrlon i’r canlyniadau cyffredinol ac rwy’n falch o adrodd bod y busnes yn perfformio’n dda ac yn unol â’n cynlluniau. Mae’r gwaith o aildrefnu Nemo wedi ei weithredu i safon uchel iawn wrth i ni ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i’w gwsmeriaid presennol”

Cefnogi ein Haelodau, Cymunedau a Chydweithwyr

Mae’r Principality yn cymryd y swyddogaeth sydd ganddi yn economi Cymru yn ddifrifol iawn. Er bod y Gymdeithas Adeiladu yn parhau i dyfu ei busnes yng Nghymru a thu hwnt, mae’r Principality yn ymwybodol o’r heriau y mae cymunedau yng Nghymru yn eu hwynebu a allai, o ystyried y digwyddiadau diweddar, gynyddu yn ystod y misoedd a’r blynyddoedd sydd i ddod.

Meddai Graeme: “Rydym yn credu’n angerddol yn nhreftadaeth ddiwylliannol Cymru a thrwy barhau i gefnogi meysydd pwysig fel yr Eisteddfod, menter Only Boys Aloud a Sioe Frenhinol Cymru, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu’r hyn sydd mor annwyl i lawer yng Nghymru.

“Bydd ein cymunedau yn parhau i dderbyn ein cefnogaeth trwy ddarparu gwasanaeth rhagorol yn ein Rhwydwaith o Ganghennau ac Asiantaethau i’r rhan fwyaf o’n cynilwyr a pharhau i gefnogi timau i wirfoddoli yn eu cymunedau lle maent eisoes wedi rhoi mwy na 500 o oriau o’u hamser gan weithio â mwy na 70 o grwpiau lleol, gan roi cymorth gwerth £40,000, eleni.

“Eleni am y tro cyntaf yn hanes y Principality rydym wedi penderfynu cefnogi tair elusen leol yn hytrach nag un, a bydd y tair yn cael budd o weithgareddau codi arian ein timau elusen. Yr elusennau y mae ein cyflogeion wedi eu dewis yw Llamau, elusen digartrefedd arweiniol; School of Hard Knocks, sy’n cefnogi cymunedau difreintiedig yng Nghymru a’r elusen atal a thrin canser, Ymchwil Canser Cymru.

“Rydym wedi pennu ein hamcanion a’n uchelgeisiau ar gyfer ein hagenda Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol o’r newydd, gan weithio a chefnogi tri maes allweddol yn unol â’r heriau y mae llawer o bobl yng Nghymru yn eu hwynebu heddiw. Byddwn yn canolbwyntio yn fwy nag erioed o’r blaen ar helpu pobl i gael cartref a’u helpu i aros yn eu cartrefi yn hirach, sy’n hollbwysig o ystyried bod y boblogaeth yn heneiddio; Iechyd a Lles; ac Addysg Ariannol.

“Yn olaf, rydym yn ymrwymedig i wneud y Principality yn lle da i weithio a thrwy wneud hynny rydym yn gwybod y bydd y Busnes mewn sefyllfa dda i gefnogi Cymru gyfan i barhau i ffynnu. “Mae’r holl waith hwn cyn bwysiced â’r canlyniadau ariannol ac rwyf yn ddiolchgar i bob un o’n cyflogeion am eu cymorth wrth ddarparu’r agenda bwysig ond heriol hon, yn ogystal â gwneud eu gwaith bob dydd. Dyma beth sy’n gwneud y Principality yn unigryw ym maes gwasanaethau ariannol heddiw.”

Rhagolwg ar y dyfodol

Gan edrych ymlaen at y chwe mis nesaf, ychwanegodd Graeme: “Rwyf wedi dweud o’r blaen bod ychydig o ostyngiad yn y rhifau pennawd i’w ddisgwyl dros y blynyddoedd sydd i ddod, wrth i ni weld pwysau parhaus ar faint yr elw yn ogystal â chynyddu’r buddsoddiad ym musnes y Principality i’w drawsnewid ar gyfer y dyfodol. Mae hyn yn debygol o ddechrau yn 2017 ac mae’r rhagolwg ar gyfer gweddill 2016 yn parhau i fod yn sefydlog. Mae’r trefniadau hyn wastad wedi bod yn rhan o’n cynlluniau ar gyfer ein cyfeiriad strategol. Fodd bynnag, mae’r penderfyniad diweddar i adael yr UE wedi ychwanegu rhagor o heriau ac mae’n rhaid i ni adolygu ein strategaeth yn sgil unrhyw faterion sy’n codi, ac rydym yn barod i wneud hynny. Mae’n parhau i fod yn wir fod mantolen y Principality yn gryf ac mae mewn sefyllfa dda iawn i wrthsefyll dirywiad difrifol, pe byddai’r digwyddiad annhebygol hwnnw yn codi.

“Ar y cyfan, mae’r Principality mewn sefyllfa dda i allu ymdopi ag unrhyw ddirywiad posibl yn y marchnadoedd a bydd angen i ni weithio drwy’r heriau wrth iddynt godi dros y misoedd a’r blynyddoedd sydd i ddod. Rydym eisoes wedi cynllunio ar gyfer nifer o sefyllfaoedd posibl ac rydym yn parhau i fod yn wyliadwrus ac mewn sefyllfa dda i fwrw ymlaen drwy hyn gyda thîm Gweithredol a Bwrdd profiadol.”

Datganiad cyfunol o incwm ar gyfer y cyfnod a ddaeth i ben ar 30 Mehefin 2016 (141 KB)

Published: 03/08/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.