First time buyer

12 August 2016

Clymog Japan a’ch Eiddo

Daeth Clymog Japan i bridd Prydain am y tro cyntaf ar ddiwedd y 1840au, pan wnaeth ffermwyr blannu’r planhigyn er mwyn bwydo eu hanifeiliaid. Erbyn troad yr 20fed ganrif, fodd bynnag, roedd ei dyfiant di-baid yn cael ei ystyried yn niwsans, ac mae’n deg dweud bod y planhigyn wedi bod yn gwneud llawer o ddifrod ers hynny. Mae presenoldeb Clymog Japan yn elfen hanfodol a ystyrir wrth brisio tŷ yn ystod y broses o’i brynu a’i werthu, felly mae wedi dod yn hunllef i berchnogion tai. Yma, mae Rheolwr Cynhyrchion y Principality, Christopher Johnson, yn rhannu’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi – am forgeisi a dirwyon posibl – wrth ymdrin â’r chwynnyn ofnadwy hwn. 

Beth yw Clymog Japan?

Mae’n siŵr y byddwch eisoes wedi clywed am Clymog Japan, ond heblaw eich bod wedi wynebu’r planhigyn hwn yn eich cartref, neu eich darpar gartref, mae’n bosibl na fyddwch wedi cymryd llawer o sylw ohono. Y gwir amdani yw bod Clymog Japan yn blanhigyn hynod o ymledol sy’n gallu tyfu llathen yr wythnos. Mae tymor tyfu arferol Clymog Japan rhwng mis Ebrill a mis Hydref ond o ganlyniad i aeafau mwyn a hafau gwlyb a chynnes mae’r tymor tyfu wedi ymestyn. Mae’r dail yn rhai siâp calon a’r blodyn yn flaguryn coch neu borffor yn ystod y gwanwyn. Gall y planhigyn dyfu i uchder o hyd at dair metr. 

Pam ei fod mor ddrwg i’ch eiddo? 

Oherwydd bod ganddo system wreiddiau sy’n ymestyn yn eang, a’i fod yn tyfu mor gyflym, mae’n fygythiad difrifol i adeiledd cyffredinol unrhyw adeilad, ac yn benodol i sylfeini a draeniau. Yn wir, mae’r difrod a wneir gan wreiddiau a choesau Clymog Japan yn costio tua £166 miliwn i’r economi bob blwyddyn, mewn costau rheoli’r chwynnyn ac o ran dibrisio eiddo*. Yr hyn sy’n waeth yw na ellir codi’r planhigyn o’r ddaear gan ei bod mor anodd i gael gwared ar ei holl wreiddiau’n effeithiol. Fodd bynnag, bydd chwistrelli chwynladdwr i’w goesau yn dileu’r planhigyn gydag amser – ond gall gostio’n ddrud. Gall cael gwared ar ardal fechan o Glymog Japan gostio £1500. 

Sut i wybod os yw’n tyfu ar eich tir

Os nad ydych yn siŵr a yw’r planhigyn yn tyfu ar eich tir, mae digon o wefannau i’ch helpu chi i adnabod Clymog Japan yn ystod y gwahanol dymhorau, er enghraifft wiseknotweed.com.

Wrth wneud cais am forgais

Os gwelir ei bod yn bresennol, gall Clymog Japan ddibrisio tŷ yn sylweddol, ac mewn rhai achosion difrifol, gall hyd yn oed fod yn rheswm dros atal y gwerthiant. Os yw’r amheuaeth bod y planhigyn yn bresennol yn cael ei nodi ar arolwg morgais, bydd archwiliad arall yn cael ei gynnal i nodi’r risg i’r eiddo. 

Gallai rhai benthycwyr wrthod benthyca pan fo Clymog Japan yn tyfu ar dir eiddo neu hyd yn oed yn tyfu yng ngardd cymydog. Fodd bynnag, yn amlach na pheidio, bydd y rhan fwyaf yn fodlon benthyca ar yr amod bod cynllun trin neu reoli ar waith i’w weithredu gan weithiwr proffesiynol a chymwys a gydnabyddir gan y Property Care Association (PCA). Fel arfer, bydd gofyn cael gwarant wedi ei gefnogi gan yswiriant. Bydd y rhan fwyaf o fenthycwyr, fel y Principality, yn ystyried pob achos yn unigol ac yn nodi sylwadau’r prisiwr. Gair o rybudd, fodd bynnag, os na fyddwch yn cymryd camau gweithredol i gael gwared ar Glymog Japan o’ch eiddo, gallech wynebu ASBO (Gorchymyn Ymddygiad Gwrthgymdeithasol), a chael dirwy o hyd at £2500.

Wrth werthu eich tŷ 

Mae’n rhaid i chi gymryd camau tebyg pan fyddwch yn gwerthu tŷ a bod amheuaeth bod Clymog Japan yn tyfu ar y tir. Bydd y dogfennau swyddogol y mae’n rhaid eu llenwi pan fyddwch yn gwerthu eich tŷ yn cynnwys adran ar Glymog Japan, ac mae’n rhaid i chi ddatgelu pa un a yw’r planhigyn yn effeithio ar yr eiddo ai peidio. Yn yr un modd â phan fyddwch yn prynu tŷ, mae’n rhaid i chi ddweud a oes cynllun rheoli ar waith i ymdrin ag ef ac mae’n rhaid darparu’r dystiolaeth angenrheidiol. 


Yr hyn y dylech fod yn ymwybodol ohono 

Mae cyfyngiadau cyfreithiol amrywiol yn berthnasol i Glymog Japan, felly’r dewis mwyaf diogel yw i gael cymorth gan weithiwr proffesiynol i drin y planhigyn. Wrth drin achos o Glymog Japan, mae’n allweddol bwysig eich bod yn cael gwarant na fydd y planhigyn yn dychwelyd. Hyd yn oed ar ôl ei drin, gall y gwreiddiau aros yn segur am flynyddoedd lawer ond yna ymwthio i’r hollt lleiaf mewn adeilad. O ystyried hyn, argymhellir yn gryf eich bod yn cael gwarant wedi ei gefnogi gan yswiriant. Bydd hyn yn rhoi tawelwch meddwl i chi yn yr hirdymor ac yn eich helpu i fodloni eich benthycwr ar yr un pryd. 

Er bod Clymog Japan yn rhywbeth y byddai pob un ohonom yn dymuno ei osgoi yn ein bywydau, o ystyried pa mor gyflym y mae’n tyfu, nid oes unrhyw sicrwydd na fydd byth yn effeithio arnoch. Yn allweddol, mae’n bwysig bod yn onest os yw’n bresennol yn eich eiddo a’ch bod yn cymryd camau gweithredol i’w drin. Os nad ydych yn siŵr beth yw’r camau cywir i’w cymryd wrth drin y chwynnyn, gofynnwch am gyngor gan eich benthycwr neu gan gwmni proffesiynol sy’n trin chwyn. Hyd yn oed os yw’r broses o’i waredu’n llwyr yn un hir, bydd hi’n werth gwneud hynny er mwyn gwybod na fydd angen i chi ymdrin â Chlymog Japan yn eich eiddo byth eto. 

A WYDDECH CHI?

  • Mae Clymog Japan mor gyffredin yn y DU, mae cofnodion yn dangos nad oes llecyn chwe milltir sgwâr yn y wlad lle nad yw’n bresennol
  • Amcangyfrifwyd bod y gost bosibl o geisio gael gwared ar y planhigyn yn y DU yn fwy na £1.25 biliwn
  • Mae Clymog Japan yn effeithio ar fwy na thai yn unig – roedd y broses o gael gwared ar Glymog Japan o’r 10 erw o dir ar gyfer Gemau Olympaidd Llundain wedi costio £70 miliwn, a threuliwyd pedair blynedd yn gwneud y gwaith.*


Published: 12/08/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.