Water leak in the house

30 August 2016

Prosiectau Adnewyddu Tŷ Dros yr Haf

Efallai ein bod wedi cael pob math o dywydd yr haf hwn, ond gan fod diwrnodau sych a nosweithiau golau yn brin yn nhymor yr hydref, nawr yw’r amser i wneud y gwaith cynnal a chadw angenrheidiol. Yma, mae Chris Johnson, Uwch Reolwr Cynnyrch Morgais yng Nghymdeithas Adeiladu’r Principality, yn trafod y tasgau cynnal a chadw hollbwysig hynny, megis paentio, a glanhau eich landeri a pheipiau glaw, a allai gynyddu gwerth eich cartref, ac mae’n rhoi cyngor ar gyllidebu ar gyfer gwneud hynny ar yr un pryd.

Wrth i’r nosweithiau gwtogi, ac i'r tebygrwydd o dywydd garw gynyddu, a realiti cyllidebu ar gyfer y Nadolig yn dod yn nes i’r wyneb bob dydd, nid yw’n debygol y bydd prosiectau adnewyddu’r tŷ ar frig eich rhestr o flaenoriaethau wrth ddynesu at ddiwedd y flwyddyn. Felly, gallai manteisio ar y diwrnodau hir a’r tywydd sych (weithiau) yn ystod yr haf i wneud y tasgau cynnal a chadw na ellir eu hosgoi yn y cartref, arbed llawer o ffwdan i chi ymhen ychydig o fisoedd. 

Efallai nad ydyn nhw’n dasgau mawr a chostus, ond gallai hyd yn oed y pethau bach effeithio’n gadarnhaol ar werth eich tŷ. Mae arbenigwyr tai yn argymell y dylai perchnogion tai wario un y cant o werth eu cartref ar welliannau bob blwyddyn i gynnal ei werth ar y farchnad. Fodd bynnag, fel perchennog y tŷ, dylech chi allu penderfynu pa waith sydd angen ei wneud.

Rhoi sylw i’r landeri a’r peipiau glaw

Yn ystod glaw trwm, sy’n gyffredin iawn yn y wlad hon, gall landeri a pheipiau glaw eich tŷ, yn aml, fod yr achubwr tawel, gan arbed eich cartref rhag llifogydd posibl a phyllau glaw yn gorlifo gan dynnu’r system gyfan yn rhydd o’r tŷ. I wneud eu gwaith yn effeithiol, mae’n rhaid i’r landeri fod yn gwbl lân heb unrhyw ddail nac ysbwriel, sy’n golygu eu glanhau o leiaf unwaith y flwyddyn. Dylech ddisgwyl talu tua £150 os byddwch yn defnyddio gwasanaeth proffesiynol. Fodd bynnag, os oes gennych ysgol a rhywun arall i ddal y gwaelod er diogelwch, gallech arbed arian trwy lanhau’r landeri a’r peipiau glaw eich hun. Os oes coed yn union uwchben eich to, efallai y bydd yn rhaid i chi ystyried eu glanhau yn fwy rheolaidd.

Haen o baent

Mae’n swnio’n amlwg, ond weithiau gall rhywbeth mor syml â haen newydd o baent effeithio’n helaeth ar werth eich cartref. Yn wir, yn ôl arolwg a gomisiynwyd gan Dulux y llynedd, gall haen newydd o baent ychwanegu bron i chwarter at werth y tŷ (23%). Yn ogystal, bydd paentio ar yr adeg hon o’r flwyddyn, pan fo nosweithiau goleuach a hirach o’ch plaid, yn gwneud bywyd llawer yn haws gan fod y paent yn sychu’n gyflym. Gellir gweld arwyddion amlwg o amgylch y cartref sy’n rhoi syniad i chi pryd y dylid mynd ati i baentio, megis craciau yn y waliau, silffoedd ffenestr yn colli eu lliw ac ôl tywydd ar y drws ffrynt. Gall potiau mawr o baent gostio cyn lleied â £10, ond cofiwch eich bod yn cyfateb y lliw yn gywir cyn ei brynu er mwyn osgoi gwastraffu.

Bwrw golwg ar y to (a chael gaeaf sych)

Gall teils to rhydd fod yn un o’r pethau cyntaf i ddigwydd mewn tywydd stormus, a gall un chwa gref o wynt beri pob math o broblemau. Mae toeau neu simneiau ansefydlog yn beryglus, a gallant hefyd fod y cam cyntaf at leithder yn y tŷ neu ddŵr yn gollwng i mewn i'r tŷ. Gall bod yn berchennog tŷ osod llawer o wahanol gyfrifoldebau arnoch, boed hynny’n dalu biliau, neu sicrhau bod y polisïau yswiriant cywir gennych. Ond er mwyn sicrhau bod gwerth eich cartref yn aros mor uchel ag y gallai, mae’n hanfodol nad ydych yn gwthio'r tasgau cynnal a chadw i waelod y rhestr o flaenoriaethau. Bydd manteisio ar fisoedd yr haf i wneud y tasgau hyn yn golygu eich bod yn barod am unrhyw beth a ddaw yn y gaeaf, gan wybod bod eich cartref yn y cyflwr gorau posibl.  

Pwy a ŵyr, efallai bydd yr haul yn gwenu arnoch!

Published: 30/08/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.