Grandmother and child

13 September 2016

Deall eich Polisi Yswiriant Cartref

Gyda newid tymor daw newid yn yr hinsawdd ac, er na allwn ddarogan pa mor oer, gwlyb a gwyntog y bydd hi yn ystod yr hydref a’r gaeaf hwn, gallwn wneud yn siŵr bod ein polisïau yswiriant cartref wedi’u sefydlu ac yn ein diogelu ni waeth beth fo’r tywydd. Yma, mae Naveed Mohamed, Pennaeth Cynhyrchion, yn cynnig cyngor i berchnogion tai ar sut i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am eich polisïau a’r camau i’w cymryd pe byddai angen i chi wneud hawliad yn ystod yr hydref neu’r gaeaf hwn.  Wrth i ddyddiau heulog yr haf ffarwelio â ni am flwyddyn arall, mae’n debyg y byddwn yn wynebu’r ffryntiau tywydd Cymreig anochel mewn dim o dro, gan wneud ein cartrefi yn llawer mwy agored i dywydd oer neu stormus a allai achosi difrod neu gyflymu traul. Er bod y tywydd hydrefol yn adeg berffaith i swatio’n glyd ar y soffa gyda’r cyfresi diweddaraf ar y teledu, mae’n bwysig sicrhau yn gyntaf bod eich polisïau yswiriant cartref yn gwbl gyfredol. Yna, gallwch ymlacio a chroesawu’r tymor newidiol. 

Gwirio eich polisi 

Gadewch i ni ddechrau gyda’r pethau sylfaenol: a oes gennych chi yswiriant cartref eisoes? Ac os felly, a yw’r polisi’n parhau i fod yn ddilys? Gwiriwch hyn cyn gynted â phosibl; bydd hyn yn rhoi digon o amser i chi adnewyddu neu ddechrau polisi newydd cyn i’r tymhorau newid o ddifrif. Ceir tri math o yswiriant cartref: adeiladau, cynnwys a pholisi sy’n cyfuno’r ddau. Dyma grynodeb cyflym …

Yswiriant cynnwys 

Bydd y polisi hwn yn diogelu’r eiddo y tu mewn i’ch cartref rhag difrod neu os byddant yn cael eu dwyn. Os ydych wedi prynu rhywbeth drud iawn yn ddiweddar (unrhyw beth dros £3000), rhowch wybod i’ch darparwr yswiriant fel y gellir ei gynnwys yn eich polisi. Cofiwch y gallai cost eich polisi gynyddu oherwydd hyn. 

Yswiriant adeiladau 

Mae hwn yn diogelu gosodiadau parhaol eich cartref; mae hyn yn arbennig o bwysig yn ystod y gaeaf. Bydd polisi yswiriant adeiladau yn diogelu eich cartref rhag stormydd, mellt, llifogydd, coed sy’n cwympo ac ati. 

Deall eich polisi 

Gorau po gyntaf y byddwch yn darllen eich polisi yswiriant yn ofalus, er mwyn i chi fod yn siŵr ei fod yn diwallu eich anghenion wrth i’r tywydd gaeafol gau amdanom. Yn bwysicaf oll, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwybod faint o gost ychwanegol y bydd yn rhaid i chi ei thalu – hynny yw, y rhan gyntaf o hawliad y bydd angen i chi ei thalu eich hun. Mae’n bosibl y bydd gan wahanol adrannau o’ch polisi wahanol lefelau o gost ychwanegol, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwybod beth yw’r rhain rhag ofn y bydd angen i chi wneud hawliad. 

Gwnewch beth bynnag y gallwch i ddiogelu eich cartref 

Peidiwch ag eistedd yn ôl ac aros i’r ffryntiau tywydd posibl daro. Yn hytrach, cymerwch gamau cadarnhaol eich hunan i ddiogelu eich cartref yn y cyfamser. Er enghraifft, gwnewch yn siŵr bod eich gwres canolog wedi’i osod i ddod ymlaen o leiaf unwaith bob dydd er mwyn atal peipiau rhag rhewi ac, o bosibl, byrstio. Neu os ydych chi’n byw mewn ardal sy’n dueddol o gael llifogydd, gosodwch friciau aer gwrth-llifogydd sy’n cau’n dynn os oes dŵr yn ceisio dod i mewn. Mae hwn yn gam cost isel a allai leihau cost eich polisi misol ac osgoi’r angen i wneud hawliad. 

Ac os bydd yn rhaid i chi wneud hawliad yn ystod y gaeaf hwn… 

Yn gyntaf oll, sicrhewch fod manylion eich polisi wrth law. Gall tywydd gwael daro’n annisgwyl ac mae’n bosibl y bydd angen i chi ymateb yn gyflym i lifogydd posibl neu goed yn cwympo. Yn hytrach na threulio oriau yn chwilota trwy gannoedd o ddarnau o bapur neu sgrolio yn ôl trwy fisoedd o negeseuon e-bost, sicrhewch fod y manylion hynny wrth law nawr rhag ofn. Cofiwch, os bydd angen i chi wneud hawliad, peidiwch â bod yn rhy fyrbwyll a thaflu eitemau wedi’u difrodi oni bai eu bod yn achosi perygl i iechyd. Bydd eich cwmni yswiriant eisiau archwilio’r eitemau yn ôl pob tebyg, ond byddant hwy yn eich cynghori ar hynny. Mae’n debyg mai eich cartref yw un o’ch asedau mwyaf a’r eiddo yr ydych yn fwyaf balch ohono. Er na allwn ddarogan y tywydd, gallai’r gwahaniaeth rhwng hawliad mawr i’ch darparwr yswiriant, neu ddiwedd diogel a chysurus i 2016 yn eich cartref, ddibynnu ar sicrhau bod eich cartref wedi’i ddiogelu cyn i’r gaeaf gyrraedd.

Published: 13/09/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.