Personal Savings Allowance

26 September 2016

Arbed arian ar eich biliau

A allwch chi ddweud â’ch llaw ar eich calon eich bod bob amser yn mynd drwy eich datganiadau banc misol â chrib fân? Wrth i gyfnod prysur yr haf dynnu at ei derfyn, mae’n amser delfrydol i adolygu eich taliadau rheolaidd ac edrych am fargeinion gwell a allai arbed arian i chi. Mae Naveed Mohamed, Pennaeth Rheoli Cynnyrch a Phrisiau Cymdeithas Adeiladu’r Principality, yn rhannu ei awgrymiadau ar gyfer asesu datganiadau banc misol a’r posibilrwydd o arbed arian yn sgil hyn.

Yn nghanol prysurdeb bywyd – hebrwng y plant yn ôl ac ymlaen i’r ysgol neu ruthro o un cyfarfod i’r llall - gall fod yn anodd dod o hyd i’r amser i edrych ar eich sefyllfa ariannol. Rydym fel arfer yn derbyn y ffigurau sydd ar ein datganiadau trydan, nwy neu ffôn symudol misol heb asesu mewn gwirionedd pa un a ydym yn cael cynnig da neu, yn bwysicach fyth, a ellid arbed arian trwy siopa yn rhywle arall. Fodd bynnag, mae neilltuo amser i ddadansoddi eich biliau yn orchwyl hynod gwerth chweil a allai arbed cannoedd o bunnoedd i chi mewn blwyddyn.

Y rhai amlwg: trydan a nwy

Mae’n debygol mai un o’ch taliadau blynyddol mwyaf yw cyfleustodau tŷ sy’n cadw eich cartref yn rhedeg yn esmwyth. Mae digonedd o gyfraddau hynod gystadleuol yn cael eu cynnig gan amryw ddarparwyr, a photensial mawr i chi arbed arian. Nodwch eich taliadau nwy a thrydan dros nifer o fisoedd a’u defnyddio fel cymhariaeth wrth siopa am gynnig gwell. Mae’n bwysig gwybod pa dariff yr ydych arno, ac os ydych chi’n ansicr, edrychwch ar eich bil ynni diweddaraf neu ffoniwch eich darparwr ynni i gael dadansoddiad. Mae gwefannau cymharu prisiau yn ddefnyddiol i wneud y math hwn o ymchwil oherwydd byddant yn dangos cynigion gan y darparwyr mawr adnabyddus yn ogystal â chwmnïau llai, gan roi darlun clir i chi o’r farchnad. Ystyriwch ddefnyddio cynlluniau prisio ar-lein neu dalu trwy ddebyd uniongyrchol sy’n gallu arwain at ostyngiadau eraill. Mae’n werth edrych ar wefan eich darparwr i weld sut y gallwch arbed ynni yn y cartref. Er enghraifft, ystyriwch pa un a oes angen i chi gadw eich boeler dŵr poeth ymlaen drwy’r dydd ai peidio, oherwydd gallai newid hyn eich helpu i ostwng eich biliau nwy.

Y rhai na ddylech anghofio amdanynt: llinell dir a band eang

Mae tuedd i aros gyda’ch darparwr band eang neu linell dir er mwyn peidio ag ychwanegu rhywbeth arall at eich rhestr hir o bethau i’w gwneud, ond drwy beidio ag adolygu eich contractau am fisoedd, neu flynyddoedd hyd yn oed, mae’n bosibl bod y pris yr ydych yn ei dalu yn cynyddu neu eich bod yn colli allan ar fargeinion mwy cost effeithiol o lawer. Yr hyn sy’n allweddol yw edrych ar eich band eang a’ch llinell dir gyda’i gilydd; mae’r gwasanaethau hyn ar y cyfan yn gysylltiedig â’i gilydd, sy’n golygu nad yw rhai cynigion yn caniatáu i chi gael un heb y llall. Hyd yn oed os nad ydych chi’n dymuno gadael eich darparwr, ewch atynt â chynnig gwell gan ddarparwr arall i weld pa ostyngiadau y gallant eu cynnig i chi. Bydd hyn yn arbennig o ddefnyddiol os ydych yn gwsmer da er sawl blwyddyn.

Yr un â grym bargeinio: ffôn symudol

Mae llawer ohonom yn dibynnu’n fwy ar ffôn symudol i gyfathrebu nag ar linell dir erbyn hyn, ac yn ei ddefnyddio bob dydd ar gyfer gwaith ac i siarad â theulu neu ffrindiau. Am y rheswm hwn, rydym yn aml yn derbyn nad yw’r rhestr o brisiau contract misol a bennir gan ddarparwyr ffôn symudol yn agored i drafodaeth. Anghywir. Mae gennych ddigon o ‘rym bargeinio’ yma, yn enwedig os ydych yn dod at ddiwedd eich contract. Byddwch yn ymwybodol o’ch defnydd misol gan fod hyn yn effeithio’n uniongyrchol ar y pris y byddwch yn ei dalu, ac mae’n ddefnyddiol weithiau cael cyllideb benodol mewn golwg a rhoi gwybod i’ch darparydd na allwch chi fynd y tu hwnt iddi. Os nad ydych chi’n gofyn, ni fyddwch chi yn gwybod pa fargen y gallech chi ei sicrhau i’ch hun. Dewis arall yw cael contract SIM yn unig a chadw eich ffôn am flwyddyn neu ddwy arall.

Ac i fod yn gwbl siŵr… darllenwch eich datganiadau

A ydych chi’n gwybod pa daliadau yn union sy’n gadael eich cyfrif bob mis? Yn yr un modd, a ydych chi’n gwybod pa orchmynion sefydlog yn union sydd gennych wedi’u sefydlu? Treuliwch amser yn darllen eich datganiadau banc yn drylwyr er mwyn croesgyfeirio pa daliadau a ddylai fynd allan bob mis. Efallai y byddwch yn synnu gweld beth sydd arno nad oeddech chi’n ymwybodol ohono, felly gallech chi arbed arian yn hawdd. Mae’n werth edrych ar eich tanysgrifiadau misol a chanslo’r taliadau ailadroddus nad oes eu hangen bellach, ac yn ogystal â diweddaru eich datganiadau banc, bydd gennych ragor o arian i’w gadw wrth gefn.

Awgrym da ar gyfer cael rheolaeth ar eich cyllid yw creu cyllideb. Nid yw’n anodd, ac mae’r rhan fwyaf o’r bobl sy’n creu cyllideb yn dweud ei bod yn rhoi tawelwch meddwl iddynt. Gall osod cyllideb hefyd olygu bod costau annisgwyl yn llai tebygol o effeithio arnoch a’ch bod yn gallu nodi meysydd lle y gallwch arbed arian.

Mae’n deimlad gwych i allu arbed arian, yn enwedig pan fo hynny’n effeithio’n sylweddol ar faint y gallwch chi ei gynilo bob mis. Byddwch yn realistig: er bod peidio â phrynu coffi bob dydd, er enghraifft, yn gallu arbed ychydig o bunnoedd yr wythnos, gallai treulio amser yn edrych ar eich biliau mawr arwain at arbedion mwy sylweddol o lawer. Bydd angen i chi gymryd amser, ymchwilio’n ofalus a thrafod â’ch darparwyr, ond bydd yn rhoi tawelwch meddwl i chi bod gennych y fargen orau bosibl a’r posibilrwydd o gannoedd o bunnoedd ychwanegol i’w cynilo ar gyfer y dyfodol.

Published: 26/09/2016