Grandmother and child

10 October 2016

Energy Saving Tips

Rydym yn yr adeg honno o’r flwyddyn pan fo’r tymheredd yn dechrau disgyn a’r boreau yn teimlo’n oerach, a ninnau’n mynd at y deial gwres canolog ac yn dechrau defnyddio mwy o ddŵr poeth nag y byddem wedi’i wneud ychydig wythnosau yn ôl. Dim ond cynyddu wnaiff hyn wrth nesáu at y Nadolig. Felly cyn ailddechrau arferion gwael, mae Pennaeth Rheoli Cynhyrchion a Phrisio Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Naveed Mohamed, yn rhannu ei syniadau gorau i arbed ynni o amgylch y cartref, gan chwalu camsyniadau a chynnig awgrymiadau defnyddiol i fyw yn effeithlon yn ystod yr hydref a’r gaeaf hwn. 

1. Rheiddiaduron neu wresogyddion trydanol? 

Wrth geisio penderfynu defnyddio rheiddiaduron neu wresogyddion trydanol, mae’r ateb yn syml: gwresogyddion trydanol yw un o’r dulliau drytaf o wresogi. Ar y cyfan, system gwres canolog nwy effeithlon yw’r rhataf i’w rhedeg, wedi’i rheoli â thermostat ac amserydd, sy’n golygu y gallwch ddewis a dethol yn ofalus yr amser mwyaf effeithlon i’ch gwres fod ymlaen. 

2. Rwy’n mynd i ffwrdd am y penwythnos, a ddylwn i adael fy ngwres ymlaen? 

Mae’r tymheredd yn debygol o ddisgyn dros y misoedd nesaf, felly dylai gosod eich gwres i ddod ymlaen am gyfnod byr bob dydd, hyd yn oed pan nad ydych yn y tŷ, helpu i osgoi unrhyw berygl y bydd eich pibellau yn rhewi ac yn ffrwydro. Gallai hyn arbed cannoedd o bunnoedd i chi yn y pen draw, felly mae’n werth dod i’r arfer hon os ydych chi i ffwrdd yn aml dros y gaeaf.  

3. Rwyf wedi gadael fy ngwres ymlaen yn isel trwy’r dydd oherwydd fy mod wedi clywed sôn bod hyn yn fwy effeithlon. A yw hyn yn wir? 

Mae hyn yn gamsyniad cyffredin sy’n baglu llawer o bobl. Yn gyffredinol, ni fydd gadael eich gwres ymlaen ar dymheredd isel trwy’r dydd yn arbed arian i chi yn y pen draw, a gallai hefyd olygu eich bod yn gwastraffu gwres pan nad ydych yn y tŷ. Argymhellir gosod thermostat sy’n troi eich gwres ymlaen ac i ffwrdd pan fo angen, a hynny ar y tymheredd iawn i chi. Awgrym da yw gosod eich gwres i ddod ymlaen 30 munud cyn i chi ddod adref fel bod eich tŷ yn gynnes braf wrth i chi gerdded trwy’r drws. 

4. A fyddaf i’n arbed arian trwy droi’r boeler dŵr poeth ymlaen dim ond pan fo’i angen? 

Mae hyn yn dibynnu ar ba system ddŵr sydd gennych. Ar gyfer systemau gwres canolog nwy neu olew, byddwch yw’r ateb. Amserwch eich dŵr poeth i ddod ymlaen pan fo’i angen yn ystod y dydd – yn y bore a gyda’r nos fel arfer. Fodd bynnag, os oes gennych chi dwymwr tanddwr trydanol, mae’n rhatach i wresogi’r dŵr yn ystod y nos, a fydd yn cael ei gadw mewn tanc dŵr poeth, yn barod i’w ddefnyddio yn ystod y dydd; ond cofiwch, mae’n rhaid i’r tanc dŵr gael ei insiwleiddio yn dda er mwyn ei atal rhag oeri yn ystod y dydd a bod yn aneffeithlon.  

5. Mae fy nhŷ yn oer, a ddylwn i droi’r thermostat i fyny yn uchel er mwyn ei gynhesu’n gynt? 

Na ddylech yw’r ateb. Pwrpas eich thermostat yw troi y system wresogi ymlaen ac i ffwrdd ar amser penodol, felly nid yw’n effeithio ar ba mor gyflym y mae eich tŷ yn cynhesu. Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd cynhesu eich tŷ yn gyflym, ceisiwch osod system insiwleiddio well, a fydd yn atal y gwres rhag gadael eich cartref. Dylech fod yn ymwybodol na fydd hyn yn ddull rhad, ond gallai fod yn fuddsoddiad gwych yn y pen draw. 

6. A ddylwn i gael boeler cyfunol? 

Rwyf wedi clywed ei fod yn rhatach i’w redeg. Mae hyn yn dibynnu ar eich ffordd o fyw a faint o ddŵr poeth yr ydych chi’n ei ddefnyddio. Mae boeler safonol yn cynhesu dŵr ac yn ei storio mewn tanc dŵr poeth i’w ddefnyddio pan fo’i angen, tra bod boeleri cyfunol yn cynhesu dŵr yn awtomatig pan fo’i angen. Yn y bôn, dylai cartrefi bach nad ydynt yn defnyddio llawer o ddŵr ystyried boeler cyfunol nad yw’n cadw dŵr mewn tanc, na chaiff ei ddefnyddio o bosib, ac sy’n colli gwres. Fodd bynnag, gallai boeler safonol a thanc wedi’i insiwleiddio yn dda fod yn well i aelwydydd mawr. 

7. A oes angen thermostat ar gyfer pob rheiddiadur yn y tŷ? 

Dim pob rheiddiadur, o reidrwydd, ond bydd cael cynifer o reolyddion â phosibl yn rhoi rheolaeth lwyr i chi ar sut y caiff eich cartref ei gynhesu. Dylech o leiaf ddefnyddio thermostat i reoli’r gwres yn y mannau lle’r ydych yn treulio’r rhan fwyaf o’ch amser; ond gallech ystyried gosod falfiau thermostatig ar y rheiddiaduron mewn ystafelloedd nad ydych yn defnyddio cymaint arnynt. Mae’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn awgrymu y gallai defnyddio’r ddau fath ar y cyd arbed rhwng £20 a £50 i chi bob blw

Published: 10/10/2016