Get safe online

21 October 2016

Half Term Savings

Mae’r Nadolig ar y gorwel, a gallai gwario llawer yn ystod hanner tymor yr wythnos hon fod yn niweidiol iawn i’ch cynilion. Mae’n anodd osgoi’r ffaith bod diddanu’r teulu am wythnos gyfan yn waith costus. Fodd bynnag, eglura Kate Murray, Uwch-reolwr Cynhyrchion Arbedion ar gyfer Cymdeithas Adeiladu’r Principality, mae digonedd o ffyrdd i gael hwyl gyda’r teulu heb wario’n wirion.

Bwyta allan... am bris rhesymol

Nid oes yn rhaid i chi wario’n ormodol wrth fynd â’r teulu allan am ginio i’w hoff fwyty yn ystod hanner tymor. Mae talebion ar-lein yn cynnig arbedion sylweddol, a rhai yn cynnig gostyngiad o hyd at 75%. Edrychwch yn fanwl ar ba gynigion sydd ar gael, ond sicrhewch eich bod yn darllen y print mân gan y bydd y talebau hyn yn siŵr o gynnwys telerau ac amodau llym.

Arbed arian yn ystod dyddiau allan i’r teulu

Os yw’r plant yn swnian i ymweld ag atyniad lleol, gallwch chi wneud arbedion drwy brynu tocynnau trên a mynediad wedi’u cyfuno, sef bargen a gynigir gan rai gweithredwyr teithio cenedlaethol. Gall hyn gynnwys tocynnau ar gyfer amgueddfeydd, parciau thema a llawer mwy wrth i chi brynu tocynnau trên ar yr un pryd. Gwnewch ychydig o waith ymchwil cyn ymrwymo i brynu tocynnau er mwyn sicrhau bod y cynnig yn un gwerth chweil o’ch cyrchfan gychwynnol.

Gweithdai rhad ac am ddim

Os ydych chi’n benderfynol o arbed arian yr hanner tymor hwn, cymerwch olwg ar weithdai lleol a gynhelir am bris bach neu am ddim. Lle da i gychwyn chwilio yw’r llyfrgell, lle y gallwch ddod o hyd i weithgareddau hanner tymor wedi’u trefnu ar gyfer pobl ifanc a phlant am bris bach iawn. I gael gwybod pa ddigwyddiadau sydd wedi’u trefnu, ewch i wefan eich cyngor neu eich llyfrgell leol i weld yr amserlenni.

Mwynhau’r awyr agored

Rydym ni’n ffodus iawn yng Nghymru. Mae gennym ni arfordiroedd prydferth, trefi hanesyddol a digonedd o lwybrau cerdded a beicio i fanteisio arnynt yn ystod hanner tymor. Os yw’r tywydd yn caniatáu, ewch allan i fwynhau’r awyr iach gyda’r teulu. Gall hyn gostio’r nesaf peth i ddim, yn dibynnu ar ba mor bell y byddwch chi’n dewis teithio. Mae gan wefannau’r byrddau twristiaeth lleol lawer o wybodaeth ynglŷn â llwybrau cerdded a beicio, felly fyddwch chi byth yn brin o gyrchfan newydd i’w harchwilio.

Os nad yw’r tywydd yn caniatáu

Ni allwn fod yn siŵr o gael tywydd da ar yr adeg hon o’r flwyddyn, felly mae’n syniad da cael cynllun wrth gefn i gadw’r plant yn brysur. Ar wahân i weithgareddau yn y tŷ nad ydynt yn costio llawer – fel celf a chrefftau a phobi – ceir digonedd o bosibiliadau eraill. Mae rhai cadwyni sinema ledled y wlad yn dangos ffilmiau bob bore yn ystod hanner tymor gan werthu tocynnau oedolion a phlant am bris llawer rhatach nag arfer. Gweithgaredd sy’n cynnig gwerth gwych am arian!

Ac os ydych chi awydd dianc ar wyliau yn ystod yr hanner tymor hwn

Os yw eich teulu wedi cynilo ar gyfer mynd ar wyliau yr hanner tymor hwn, ceir nifer o wefannau gwyliau ‘munud olaf’ a allai arbed arian i chi. Defnyddiwch wefannau sy’n cymharu prisiau teithio i gael syniad da o gostau cyfartalog eich cyrchfan ddewisol. Neu defnyddiwch wefannau gwyliau munud olaf sy’n enwog am gynnig bargeinion ar gyfer gwyliau pecyn a allai fod yn addas ar gyfer y teulu cyfan.

Ond cofiwch…

Ni waeth beth yr ydych chi wedi’i gynllunio ar gyfer yr hanner tymor hwn, rhowch gyllideb realistig i’ch hunain ar ddechrau’r wythnos, gan ystyried unrhyw gostau mawr eraill a allai fod ar y gorwel yn y dyfodol agos. Mae’n anochel y byddwch chi’n gwario arian yn ystod hanner tymor er mwyn cadw’r teulu’n brysur ac yn hapus, ond bydd pennu cyllideb yn eich galluogi chi i gadw rheolaeth ar eich arian ac yn helpu i osgoi unrhyw sioc annisgwyl y tro nesaf y byddwch chi’n edrych ar falans eich cyfrif.

Published: 21/10/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.