Christmas New

7 November 2016

Cyllidebu ar gyfer y Nadolig

Mae’r Nadolig ar y gorwel, ac rydym ni i gyd yn wynebu’r her o geisio peidio â gorwario dros yr Ŵyl. Mae goroesi gwyliau’r Nadolig heb wagio’r cyfrif banc neu wario mwy nag y gallwn ni ei fforddio yn dasg anodd i bawb ohonom. Yma, mae Kate Murray, Uwch-reolwr Cynhyrchion Arbedion Cymdeithas Adeiladu’r Principality, yn rhannu ei hawgrymiadau ar sut i osgoi gorfod poeni am arian yn ystod gwyliau’r Nadolig a sicrhau eich bod mewn sefyllfa ariannol dda yn y flwyddyn newydd.

Y gwir amdani yw nad yw hi byth yn rhy gynnar i ddechrau cyllidebu ar gyfer y Nadolig. Ond gan fod modd i ni ddweud yn awr bod dydd Nadolig fis nesaf (anodd credu, rydym ni’n gwybod!), mae hi’n amser dechrau cynllunio ymlaen llaw o ddifri er mwyn cyfrifo eich cyllideb a sicrhau na fyddwch chi’n gwario gormod. O wario fesul dipyn i ymestyn y gost dros amser, i fanteisio ar gynigion gwych ar-lein, ceir ambell dechneg syml i arbed arian a ddylai’ch helpu chi i oroesi tymor y Nadolig heb wario’n wirion.

Pennu cyllideb  

Treuliwch rywfaint o amser yn cynllunio cyllideb realistig i chi eich hun, a hynny mor gynnar â phosibl, a’i defnyddio i’ch arwain chi drwy fis Tachwedd a mis Rhagfyr. Cofiwch gynnwys anrhegion, siopa bwyd ar gyfer yr ŵyl, prynu’r goeden Nadolig a phethau eraill y mae’n hawdd anghofio amdanynt, megis gwisg parti Nadoligaidd neu gostau teithio i ymweld â’r teulu. Gosodwch gyfyngiad ar yr arian y byddwch chi’n ei wario ar anrhegion fel na chewch chi eich temtio i wario gormod ar anrheg ddrudfawr nad allwch chi ei fforddio mewn gwirionedd. Cymharwch eich cyllideb â’ch cyflog gan sicrhau eich bod yn cynnwys biliau misol y cartref, taliadau morgais ac ati. Yn olaf, wrth i chi gynllunio eich cyllideb, cofiwch os cewch chi eich talu’n gynnar ym mis Rhagfyr, efallai y bydd yn rhaid i’r taliad cyflog olaf hwnnw o’r flwyddyn bara dros y Nadolig, y Flwyddyn Newydd a mis Ionawr i gyd (a gall hynny deimlo fel cyfnod hir iawn os nad ydych chi wedi cyllidebu ar ei gyfer ymlaen llaw).

Ymestyn costau’r Nadolig dros amser

Efallai nad yw hi ond dechrau mis Tachwedd, ond bydd ymestyn cost y Nadolig dros y mis hwn a’r mis nesaf yn golygu llai o bwysau ariannol ym mis Rhagfyr, a gallai helpu hefyd i groesi rhai pethau oddi ar eich rhestr yn gynnar. 

Gwario llai yn yr archfarchnad 

Er bod y Nadolig yn esgus perffaith i fwynhau bwyd blasus a diod neu ddau, ceisiwch gofio rhestr siopa’r llynedd. A wnaethoch chi wastraffu bwyd? A oedd yna rai pecynnau na chawsant eu hagor hyd yn oed?  Torrwch yn ôl lle y gallwch i osgoi gwastraffu bwyd a gwario’n ddiangen. Gallai fod o fudd i’ch enillion yn y tymor hir, ac mae’n siŵr y bydd gennych chi ddigonedd o ddanteithion Nadoligaidd blasus i lenwi eich bol heb fynd dros ben lestri. 

Arbed arian ar anrhegion Nadolig

Os ydych chi’n benderfynol o arbed arian ar hyn o bryd, ceisiwch gadw eich nod yn y cof wrth wario – y blaendal hwnnw ar gyfer tŷ newydd, y gwaith o adnewyddu’r cartref neu rywbeth drud i’w brynu cyn bo hir. Nid oes yn rhaid i chi roi’r gorau i arbed arian dros y Nadolig. Eleni, beth am wneud pethau mewn ffordd wahanol, megis trefnu ‘santa cudd’ lle mae pawb yn prynu anrheg i un aelod arall o’r teulu yn unig, neu os ydych chi’n prynu anrheg i bartner, gallech chi ymrwymo i roi’r arian y byddech chi’n ei wario ar anrhegion yn eich cyfrif cynilo (ar ôl i’ch partner gytuno â hynny!).

Arbed costau postio wrth archebu ar-lein

Mae’r Nadolig yn amser perffaith i gefnogi eich stryd fawr leol ac yn amlach na pheidio, gallwch chi ddod o hyd i anrhegion unigryw sy’n plesio’n arw. Ond os ydych chi’n penderfynu prynu anrhegion ar-lein, cofiwch fod llawer o wefannau yn cyflwyno cynigion arbennig, megis cludo am ddim, yr adeg hon o’r flwyddyn. 

Llunio rhestr (a chadw ati)

Mae’n beth syml, ond un o’r ffydd gorau o sicrhau nad ydych chi’n gorwario neu’n prynu anrhegion diangen yw llunio rhestr. Gall hyn fod yn rhestr o anrhegion yr ydych chi’n bwriadu eu prynu ac anrhegion yr ydych chi eisoes wedi’u prynu, sy’n arbennig o ddefnyddiol os ydych chi wedi prynu anrheg beth amser yn ôl.

Published: 07/11/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.