Personal Savings Allowance

21 November 2016

Saith Syniad am Gynilo

Mae gennym ni i gyd arferion cynilo gwahanol ac fel arfer rydym yn deall yr hyn sy’n gweithio orau i ni wrth gynilo ar gyfer y dyfodol. Ond mae tactegau syml y gellir eu defnyddio unrhyw bryd er mwyn eich helpu i wneud y defnydd gorau o’ch arian. Dyma Kate Murray, Uwch Reolwr Cynhyrchion Cynilo Cymdeithas Adeiladu’r Principality, yn rhannu ei saith syniad i gynilo’n ddoeth.

Deall incwm a thaliadau

Ffordd syml o gadw ar ben eich pethau o ran eich arian yw ymgyfarwyddo â’ch incwm bob mis yn erbyn eich taliadau rheolaidd, megis taliadau morgais, biliau cartref a chostau teithio. Drwy fod yn sicr o symiau eich holl ddebydau uniongyrchol ac archebion sefydlog, bydd llai o gyfle i chi gael eich dal gan gostau annisgwyl. Bydd yn bwysig bod gennych syniad clir o faint o arian fydd yn weddill yn eich cyfrif bob mis, a allai fynd yn syth i’ch cyfrifon cynilo.

Dysgu i ddweud na

Gall prynu ar fympwy fod yn ffaeledd mwyaf rhywun sy’n cynilo, gan ddiystyru’r holl waith caled o gynilo pob mis trwy brynu rhywbeth ar hap. Gallai gofyn i’ch hun ‘a oes wir angen hwn arna i?’ cyn cyrraedd y ddesg dalu adael rhagor o arian i’w gynilo ar ddiwedd y mis a chyfrif cyfredol mwy dymunol hefyd.

Cadw golwg ar brisiau cystadleuol

Mae cymryd yr amser bob blwyddyn i adolygu eich materion ariannol yn arfer gwych i’w ddechrau; edrychwch am fargeinion, siaradwch â darparwyr am bris cystadleuol yr ydych wedi’i weld yn rhywle arall, a sicrhewch nad ydych yn talu mwy nag sydd ei angen. Mae’r rhain i gyd yn ffyrdd effeithiol o archwilio eich cyllid. Dadansoddwch eich biliau misol, a phwy a ŵyr, gallech chi gael bargen well i’ch hun yn yr hirdymor.

Rheoli dyled

Pan fydd gennych chi ddigon o gynilion ar gyfer argyfwng, ystyriwch ddefnyddio unrhyw gynilion sy’n weddill i dalu dyledion sydd â’r gyfradd log uchaf yn gyntaf. Mae hwn yn arfer da i’w fabwysiadu, gan sicrhau nad ydych yn colli gafael ar eich dyled. Adolygwch eich dyledion presennol bob tro cyn meddwl am brynu pethau mawr neu wneud ymrwymiadau ariannol mawr eraill megis cael morgais neu brynu car newydd. Ystyriwch pa un a oes gennych chi ddigon o gynilion i brynu rhai eitemau yn hytrach na chynyddu eich lefel o ddyled.

Bod yn ddoeth gyda chynilion

Mae yna arbedion syml y gellir eu gwneud o amgylch y tŷ, a allai helpu i gynilo ceiniogau prin. Mae pethau megis diffodd unrhyw oleuadau neu offer trydan segur yn amlwg, ond gallai gosod cynhyrchion arbed ynni yn y tŷ leihau eich biliau hefyd. Ystyriwch ddefnyddio bylbiau golau ynni isel, thermostatau ac inswleiddio.

Archwilio eich materion ariannol

Gallai dadansoddi eich datganiad banc yn fanwl dynnu sylw at daliadau nad ydych wedi sylweddoli eich bod yn eu talu. Hen danysgrifiadau i gylchgronau, prisiau campfa sydd wedi cynyddu neu gynlluniau talu am siopa ar-lein yr ydych wedi eich ychwanegu atyn nhw yn ddiarwybod i chi – mae’r rhain i gyd yn bethau all godi. Sicrhewch eich bod yn ymchwilio i unrhyw daliadau nad ydych chi’n credu eu bod yn gywir – meddyliwch y gallai hynny fod yn arian a ddylai fod yn eich cyfrif cynilo. Ar yr un pryd, gofynnwch i’ch hun a oes angen y tanysgrifiad hwnnw mwyach, neu a ellid cynilo’r arian hwnnw yn rhywle arall?

Blaengynllunio

Yn olaf, mae cynllunio ar gyfer y dyfodol yn rheol gynilo sy’n berthnasol ym mhob cam o’ch bywyd, ond gorau po gyntaf. A oes gwyliau mawr ar y gweill gennych? A ydych chi’n paratoi i’ch plant neu’ch wyrion fynd i’r brifysgol? Neu a fydd angen i’ch car fynd am MOT fis nesaf? Drwy flaengynllunio ar gyfer y tymor hirach, gallwch osgoi cael un mis mwy cynnil na'r nesaf a gallai olygu bod gennych ddigon o arian yn eich cyfrifon cynilo i dalu costau annisgwyl.

Published: 21/11/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.