First time buyer

5 December 2016

Gwerthu eich cartref yn ystod y gaeaf

Er bod teuluoedd ledled y wlad yn meddwl am dynnu eu haddurniadau Nadolig o’r blychau storio y penwythnos hwn, gall fod yn anodd i berchnogion tai, y mae eu cartrefi ar y farchnad, feddwl am unrhyw beth heblaw am symud i gartref newydd. Ond heb darth heulog yr haf i amlygu rhinweddau gorau’r tŷ, mae’n rhaid i berchnogion tai weithio ychydig yn galetach i wneud gwerthiant ar yr adeg hon o’r flwyddyn. Yma, mae Pennaeth Rheol Cynhyrchion a Phrisio Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Naveed Mohamed yn rhannu ei awgrymiadau ar gyfer gwerthu tŷ yn ystod y gaeaf.

Efallai yr ystyrir mai’r gwanwyn a’r haf yw’r tymhorau gorau i werthu tŷ, ond mae’r farchnad dai yn parhau i weithredu drwy gydol y flwyddyn. Er bod llawer o bobl yn draddodiadol yn disgwyl tan y Flwyddyn Newydd i wneud penderfyniadau pwysig o’r fath, i’r rhai hynny sydd wrthi’n ceisio gwerthu eu cartref, mae gwybod sut i wneud y defnydd gorau o’r hyn sydd gennych, yn arbennig o bwysig. Drwy ddilyn rhywfaint o awgrymiadau defnyddiol, bydd gennych well cyfle i werthu yn ystod cyfnod prysur o’r flwyddyn, gan roi cyfle i chi achub y blaen ar y rhai hynny sy’n aros tan y Flwyddyn Newydd.    

Cynnig croeso cynnes

Gan fod y tywydd oer wedi ymsefydlu’n gadarn, bydd gwneud i’r rhai hynny sy’n chwilio am dŷ deimlo’n gynnes ac yn gysurus wrth iddynt gamu drwy’r drws, yn ffordd dda o sicrhau eu bod yn teimlo’n gartrefol ac yn gyfforddus yn y tŷ. Ystyriwch droi’r gwres ymlaen cyn i ddarpar brynwyr gyrraedd fel nad oes unrhyw bosibilrwydd y byddant yn teimlo’n oer oherwydd y tymheredd nac oherwydd eich cartref. Meddyliwch hefyd am yr aroglau fydd yn cyfarch eich darpar brynwr wrth iddo gyrraedd; gallai defnyddio gwasgarwr persawr yn y cyntedd er enghraifft, beri i’ch cartref arogli’n ffres i ymwelwyr. 

Trwsio’r problemau DIY 

Pan eich bod yn gwerthu eich cartref yn ystod y gaeaf, mae’n debygol y byddwch chi’n treulio llawer o amser yn tywys eich darpar brynwyr o amgylch y tu mewn i’ch cartref. O gofio hyn, sicrhewch eich bod wedi trwsio’r holl broblemau addurnol o amgylch y tŷ a allai achosi i’r prynwyr beidio â’i brynu. Gan feddwl am dapiau’n gollwng, paent wedi cracio ar y waliau, a sicrhau bod pob golau ym mhob ystafell o’r tŷ yn gweithio, gwnewch yr hyn a allwch i drwsio’r pethau bychain hyn cyn i’r darpar brynwr gael cyfle i sylwi. 

Bydded goleuni 

Yn wahanol i’r haf, ni fydd gwerthwyr yn gallu dibynnu ar olau dydd naturiol i ddisgleirio mewn gwahanol ystafelloedd, gan beri iddynt ymddangos yn olau ac yn fawr. Yn hytrach, bydd gwerthwyr ar yr adeg hon o’r flwyddyn yn wynebu’r her o greu yr un argraff drwy ddefnyddio goleuadau artiffisial, yn enwedig yn ystod ymweliadau gyda’r nos. Crëwch awyrgylch clud drwy ddefnyddio’r goleuadau priodol sydd ar gael, heb fynd dros ben llestri. Gwnewch yn siŵr eich bod yn agor y llenni a’r bleinds er mwyn cynnig unrhyw oleuni naturiol sydd ar gael. 

Ailwampio’r ardd 

Hyd yn oed os yw’r tywydd yn oer, bydd prynwr craff yn dal i fod eisiau edrych ar yr ardd. Gall gardd flêr beri i ddarpar brynwr ddewis peidio â phrynu tŷ ar unrhyw adeg o’r flwyddyn, ond yn ystod y gaeaf yn sicr nid oes gan berchnogion tai goed gwyrdd peraidd nac aroglau gwair newydd ei dorri i wneud yr ardd yn fwy deniadol. Yn hytrach, mae’n rhaid i werthwyr yn ystod y tymor hwn gystadlu yn erbyn dail slwtsh, ysgyrion a choed noeth. Cribiniwch neu ysgubwch ddail sydd wedi disgyn, oddi ar lawnt yr ardd ac oddi ar unrhyw lwybrau at y tŷ, yn ogystal â chael gwared ar unrhyw blanhigion marw y gellir eu gweld. Os oes gennych chi ddodrefn gardd, mae’n syniad da eu cadw pan fo hynny’n bosibl, oherwydd gallant edrych fel pe byddai’r tywydd wedi’u treulio yn ystod y gaeaf yn dilyn cawodydd o law. Mae gan y triciau syml hyn y potensial i wneud i’r ardd edrych yn ddeniadol, hyd yn oed os yw hi’n oer y tu allan.

Sicrhau bod yr addurniadau’n chwaethus 

Peidiwch â bod ofn gosod addurniadau Nadolig yn eich cartref; bydd yn gwneud i’r lle deimlo’n gartrefol. Os caiff ei wneud yn chwaethus, ni fydd darpar brynwyr yn newid eu meddwl ynglŷn â phrynu’r tŷ oherwydd goleuadau Nadolig a rhywfaint o dinsel. Gall mynd dros ben llestri newid barn y prynwr ynglŷn â byw yn y tŷ eu hunain a gallai hefyd beri i’r ystafelloedd deimlo’n anniben. Yr hyn sy’n allweddol yw cadw’r addurniadau yn goeth ac yn soffistigedig.

Published: 05/12/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.