Christmas New

16 December 2016

How can you protect your home during Christmas?

Mae tymor y Nadolig yn ei anterth erbyn hyn, a bydd llawer o deuluoedd yng Nghymru yn llwytho’u ceir ag anrhegion a danteithion yr ŵyl i dreulio’r gwyliau gyda pherthnasau ledled y wlad. Gan fod y tŷ yn wag, sut gallwch chi ddiogelu eich cartref yn ystod y cyfnod hwn? Yma, mae Naveed Mohamed, Pennaeth Rheoli Cynnyrch a Phrisio yng Nghymdeithas Adeiladu’r Principality, yn rhoi cyngor ar ddiogelu eich cartref wrth i chi fwynhau’r Nadolig yn rhywle arall.

Anrhegion. Tic. Gwin poeth. Tic. Cracers. Tic. Bydd y bobl drefnus yn eich plith eisoes wedi gorffen lapio’r anrhegion i’r teulu ac yn gwylio’r rhagolygon tywydd yn eiddgar i weld a ydyn nhw’n addo Nadolig gwyn eleni. Ac os ydych chi’n treulio’r ŵyl oddi cartref, efallai byddwch chi’n cynllunio beth yn union y bydd angen i chi ei roi yn y car cyn cychwyn. Ond, wrth bacio eich cesys i’w llwytho, a ydych chi wedi meddwl am y camau y dylech chi eu cymryd i ofalu am eich cartref pan fyddwch chi i ffwrdd? Gan ystyried y tywydd ac ymwelwyr digroeso, mae yna amrywiaeth o gamau effeithiol y gallwch eu cymryd i gadw eich tŷ yn ddiogel, hyd yn oed pan nad ydych chi yno.

Archwilio’r cloeon

Edrychwch yn fanwl ar bob drws a ffenestr allanol cyn i chi fynd ac ewch drwy restr wirio gryno. A yw pob clo yn gweithio ac a yw’r ffenestri’n cau yn dynn? A oes gennych chi larwm rhag lladron, a yw ymlaen ac a yw’r batris yn gweithio? Yn y sefyllfa anffodus bod rhywun yn llwyddo i fynd i mewn i’ch cartref, os nad oedd y ffenestri a’r drysau wedi’u cau yn dynn, mae’n bosibl na fydd eich darparydd yswiriant yn talu swm llawn eich hawliad oherwydd na ofalwyd yn rhesymol am yr eiddo.

Gwneud i’r goleuadau ddod ymlaen yn strategol

Er nad ydych chi gartref, gallwch roi’r argraff eich bod chi yno trwy ddefnyddio amseryddion i oleuo a diffodd y prif oleuadau ar adegau allweddol yn ystod y dydd. Er bod oriau’r dydd yn llawer byrrach ar hyn o bryd, mae aelwydydd yn fwyaf tebygol o droi goleuadau ymlaen yn ystod gyda’r nosau. O ystyried hyn, gwnewch i’r goleuadau agosaf i’r drws ffrynt ddod ymlaen gyda’r nos. Os na allwch chi wneud hyn yn awtomatig, gallwch brynu amseryddion sy’n cysylltu â’r goleuadau am gyn lleied â deg punt.

Cuddio eitemau gwerthfawr

Bydd gwneud i’ch goleuadau ddod ymlaen unwaith y dydd yn dda i atal lladron, ond bydd cadw eitemau drud neu werthfawr lle gall pawb eu gweld trwy’r ffenestri yn gweithio i’r gwrthwyneb. Rhowch y rhain yn ddiogel o’r neilltu pan nad ydych chi yno, ac yn yr un modd, sicrhewch fod eich polisi yswiriant cartref yn gwbl gyfredol ac yn cynnwys yr eitemau drud hyn. Ar ôl dydd Nadolig, gallech chi gael gwared ar y bocsys y daeth eich anrhegion ynddynt yn gyflym – yn enwedig anrhegion mawr drud. Gallai hysbysebu bod nwyddau drud yn eich cartref ddenu sylw digroeso.

Amseru eich boeler

Os ydych chi oddi cartref ac yn methu ag ymateb i’r amodau tywydd newidiol, mae amseru eich boeler i ddod ymlaen unwaith neu ddwy bob dydd yn ffordd hawdd o atal y pibau rhag ffrwydro neu rewi a’r posibilrwydd o gael bil mawr ar ddechrau’r Flwyddyn Newydd.

Peidio â rhannu gormod ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae’r Nadolig yn gyfnod hynod gyffrous i lawer o bobl, ond gallai cyhoeddi pob cam o daith y teulu ar y cyfryngau cymdeithasol beryglu eich cartref. Osgowch ddweud ble yr ydych chi ar Facebook, Twitter neu Instagram, oherwydd bod hynny yn dangos y bydd eich cartref yn wag am gyfnod. Ac os ydych chi’n mwynhau rhannu lluniau o’ch teulu ar y cyfryngau cymdeithasol â pherthnasau pell neu hen ffrindiau ysgol, gwnewch hynny ar ôl i chi ddychwelyd adref.

Siarad â chymydog y gallwch ymddiried ynddo

Os ydych chi’n ffodus o gael cymdogion dibynadwy a chyfeillgar, gallech chi roi gwybod iddynt pryd yn union y byddwch yn gadael am y Nadolig a gofyn iddyn nhw gadw golwg ar y tŷ. Os ydych chi wedi eu nabod ers cryn amser ac yn gallu ymddiried ynddynt, gallech chi adael allwedd gyda nhw rhag ofn y bydd argyfwng a gofyn iddynt symud unrhyw bost neu daflenni oddi wrth y drws. Bydd hyn, unwaith eto yn rhoi’r argraff eich bod chi gartref – mae pentyrrau o bost ar y stepen drws yn arwydd clir nad oes neb gartref.

Published: 16/12/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.