Moving home

20 December 2016

Agweddau cwsmeriaid at ddewisiadau gwasanaeth talu ar gyfer cyfrifon cynilo a morgeisi

Mae’r ffordd y mae defnyddwyr yn talu ac yn rheoli eu harian wedi newid yn gyflym yn ystod y pum mlynedd diwethaf, ac nid oes disgwyl i’r pum mlynedd nesaf fod yn ddim gwahanol.

Mae anghenion defnyddwyr yn newid ac rydym yn gweld ein Haelodau yn gofyn am ein gwasanaethau mewn ffyrdd newydd – yn gofyn am fwy o hygyrchedd, mwy o ryngweithio ar-lein a gwasanaeth sy’n ddi-dor ar draws ein canghennau, ein canolfan gyswllt a’n gwefan. Rydym ni yng Nghymdeithas Adeiladu’r Principality yn gweithio i sicrhau y bydd ein busnes yn addas ar gyfer y dyfodol, yn arbennig wrth helpu technoleg a phrosesau.

Arolwg

Dangosodd arolwg ar-lein a gynhaliwyd eleni o gwsmeriaid a darpar gwsmeriaid Cymdeithas Adeiladu’r Principality mai cyfraddau cystadleuol sydd ar frig y rhestr pwysigrwydd wrth ystyried morgais a’r darparwr.

Mae wyth deg y cant o gwsmeriaid o’r farn bod cael y gwasanaethau talu maen nhw eu heisiau yn bwysig wrth ystyried cyfrif cynilo/morgais a’r darparwr.

Mae llawer o gwsmeriaid yn cael y gwasanaethau talu y maen nhw eu heisiau gan y Principality, yn enwedig debydau uniongyrchol, a chyswllt personol â staff gwybodus.

Bancio ar-lein yw’r dull talu pwysicaf ar y cyfan o ran rheoli cyfrif morgais tymor sefydlog (er bod taliadau morgais yn fwyaf tebygol o gael eu gosod ar ffurf debydau uniongyrchol/gorchmynion sefydlog, bydd cwsmeriaid sy’n bancio ar-lein yn monitro eu cyfriflenni morgais wrth fewngofnodi).

Roedd oddeutu hanner y rhai a arolygwyd yn gyfarwydd â thechnoleg adnabod ôl bys, ond mae ymwybyddiaeth a defnydd o fiometreg a thechnoleg dreuliadwy arall ar lefel eithaf isel ar hyn o bryd. Defnyddir mwy ar dechnoleg cyfrinair ôl bys ac fe’i hystyrir yn bwysicach na biometreg arall, ond mae pwysigrwydd y nodweddion diogelwch hyn o gymharu â gwasanaethau talu gwirioneddol, yn ddealladwy, yn isel.

Morgeisi

Mae’r rhan fwyaf o gwsmeriaid a darpar gwsmeriaid (70 y cant) yn gwneud taliadau morgais trwy ddebyd uniongyrchol, ond dangosodd y canlyniadau mai prin oedd yr awydd am reoli morgeisi ar-lein/ar ffôn symudol, ac mai dulliau traddodiadol a ddefnyddir fwyaf o hyd.

Wrth ystyried darparwr morgais, dywedodd darpar gwsmeriaid a arolygwyd bod nodweddion y cynnyrch, y gallu i fenthyg mwy, cyfleuster gwrthbwyso, cyfleuster gordalu, a hyd y tymor, gwasanaeth cwsmeriaid, oriau agor, ffioedd a chynigion arbennig, yn nodweddion pwysig i’w hystyried. Roedd bron bob un (97 y cant) o ddarpar gwsmeriaid o’r farn mai cyfradd llog gystadleuol yw’r nodwedd bwysicaf, ac roedd 87 y cant o’r farn mai’r math o wasanaethau talu syddar gael yw’r ail bwysicaf.

Mae gan draean o’r darpar gwsmeriaid forgais gyda darparwr eu prif gyfrif banc, sy’n cadarnhau ymchwil allanol a ddangosodd bod pobl yn fwyaf tebygol o agor cyfrif morgais/cynilo â’u prif ddarparwr.

Cynilion

Bancio ar-lein yw’r dull talu pwysicaf i bawb o ran rheoli cyfrif cynilo mynediad uniongyrchol, oherwydd rhwyddineb mynediad.

Mae’r rhan fwyaf o gwsmeriaid yn defnyddio sawl dull o reoli eu harian ac yn disgwyl gallu gwneud hynny. Fodd bynnag, mae’r mwyafrif yn gwneud eu bancio o ddydd i ddydd ar-lein. Mae bancio ar-lein yn rhoi cyfle i gwsmeriaid ‘hunanreoli’ sy’n briodol ar gyfer y rhan fwyaf o drafodiadau bob dydd. Mae bancio ar ffôn symudol hefyd yn cynnig mwy o hwylustod a rheolaeth ac mae llawer eisoes yn symud i ffwrdd o fancio ar-lein i gael cyngor ac arweiniad. Ystyrir bod arbenigedd hefyd yn bwysig ac mae cwsmeriaid eisiau’r dewis o gael siarad â chynghorwr i ofyn cwestiynau os bydd problem yn codi.

Ni ystyrir bod bancio dros y ffôn yn ffordd effeithlon o gynnal trafodiadau erbyn hyn. Mae’n cymryd gormod o amser i fynd trwy’r dewisiadau a’r prosesau diogelwch. Fodd bynnag, mae bancio dros y ffôn yn ffordd arall o siarad â rhywun pan fydd problemau, ond yn llai tebygol o gael ei ddefnyddio ar gyfer trafodiadau neu ymchwilio i gynhyrchion. Mae defnyddio gwefannau cyfansawdd a chyfrifyddion ar-lein yn galluogi cwsmeriaid i gael yr wybodaeth angenrheidiol cyn siarad â darparwr.

Casgliad

Bancio ar-lein/symudol yw’r brif ffordd o reoli arian o ddydd i ddydd erbyn hyn. Mae llawer o’n hymatebwyr eisoes yn symud o fancio ar-lein i fancio symudol oherwydd ei fod yn fwy cyfleus.

Y fantais allweddol a gynigir i gwsmeriaid drwy fancio ar-lein/symudol yw’r rhyddid i hunanreoli a symud arian yn rhwydd rhwng eu gwahanol gyfrifon. Y disgwyliad erbyn hyn yw gallu symud arian mewn ‘amser real’ ac i'r trosglwyddiadau fynd i mewn ac allan o gyfrifon cyfredol yn syth oni bai bod telerau ac amodau’r cynnyrch yn nodi fel arall.

Mae ymddygiad a disgwyliad defnyddwyr yn esblygu’n barhaus ac mae technoleg yn chwarae mwy a mwy o ran. Mae’r defnydd cymysg o dechnoleg a phobl yn cynnig y cyngor a’r dechnoleg angenrheidiol i’w gwneud yn haws ac yn fwy effeithlon i gwsmeriaid reoli eu harian. Rydym ni’n ymrwymedig i ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau ariannol i’n Haelodau a’n cwsmeriaid sy’n diwallu eu hanghenion ac mae hyn yn cynnwys adolygu ein prosesau a’n gweithdrefnau yn rhagweithiol er mwyn sicrhau ein bod yn gwella’n barhaus. Dylai ein Haelodau allu ymdrin â ni ym mha ffordd bynnag y maent yn dymuno pan eu bod fwyaf angen gwneud hynny. Boed hynny mewn cangen, ar-lein neu dros y ffôn, rydym ni eisiau iddynt allu symud rhwng dewisiadau a pharhau i dderbyn y safonau gwasanaeth y maen nhw wedi dod i’w disgwyl gan y Principality.

Cynhaliwyd yr ymchwil uchod i daliadau mewn 2 gam, gan gynnwys 898 o gyfweliadau holiaduron ar-lein (429 o gwsmeriaid Cymdeithas Adeiladu’r Principality a 469 nad oeddent yn gwsmeriaid) rhwng 27 Gorffennaf a 10 Awst 2016 ac ymchwil o 4 trafodaeth grŵp ansoddol yn cynnwys cyfuniad o gwsmeriaid a rhai nad oeddent yn gwsmeriaid, ym mis Medi 2016.

Published: 20/12/2016