Grandmother and child

28 December 2016

Making Smart Financial New Year’s Resolutions 

Ar ddiwrnod olaf y flwyddyn rydym ni’n aml yn gwneud addunedau am y 365 diwrnod nesaf ac mae gennym bob bwriad o’u cadw. Gydag amser, ac wrth i fywyd cyfoes symud mor gyflym, gall yr addunedau hyn ddod yn addewidion gwag. Un adduned blwyddyn newydd a fydd yn talu ar ei ganfed, fodd bynnag, fyddai cael rheolaeth ar eich arian. Yma, mae Kate Murray, Uwch Reolwr Cynhyrchion Cynilo Cymdeithas Adeiladu’r Principality, yn rhannu ei hargymhellion ar gyfer addunedau ariannol yn 2017.

Gadewch i ni fod yn onest, rydym ni i gyd wedi gwneud addunedau yn y gorffennol na wnaethom eu cadw. Ond nawr, yn fwy nag erioed, yw’r amser i bennu nod realistig ar gyfer y flwyddyn i ddod. Yn yr hinsawdd sydd ohoni, ni fu erioed gwell adduned na chael rheolaeth lwyr ar eich arian a chynilo’n rheolaidd. Mae’r Flwyddyn Newydd yn amser delfrydol i edrych o’r newydd ar eich sefyllfa ariannol, a bydd y sgiliau a fyddwch yn eu dysgu drwy gymryd mwy o sylw o’ch cyfrifon yn eich helpu am flynyddoedd i ddod.

Yn syml, cynilwch yn rheolaidd

Mae cynilo arian yn arfer da i’w ddechrau unrhyw adeg o’r flwyddyn. Boed hynny yn ychydig o bunnoedd yr wythnos neu’n sawl cant y mis, ni waeth beth yw’r swm, mae rhoi arian o’r neilltu yn rheolaidd yn arfer gwych (a gallai fod yn llawer haws nag y byddech yn ei ddisgwyl). Os oes gennych chi incwm sefydlog, rheolaidd, gallech sefydlu gorchymyn sefydlog yn syth i gyfrif cynilo, sy’n golygu nad oes angen i chi wneud dim, nac ildio i’r demtasiwn i wario. Bydd y pot cynilo hwn ar gael i helpu i’ch diogelu rhag digwyddiadau annisgwyl bywyd – teiar fflat, boeler yn ffrwydro, tripiau ysgol ac ati – neu eich galluogi i fwynhau bywyd ar yr adeg iawn.

Sicrhau bod amcanion ariannol yn bosibl

Gallai cynilo rheolaidd eich helpu i ddiogelu eich arian ar gyfer y dyfodol, yn ogystal â’ch galluogi i osod amcanion cynilo. A ydych chi’n prynu car newydd, yn cynilo am flaendal ar dŷ neu’n adnewyddu’r gegin? Ni waeth beth yw’r targed, pennwch darged i chi eich hun i’w gyrraedd hanner ffordd drwy’r flwyddyn neu ar ddiwedd 2017. Cofiwch, er hynny, osod amcanion rhesymol y gallwch eu cyflawni, ac na fydd yn eich gadael yn brin o arian wrth fyw o ddydd i ddydd.

Meddyliwch am y dyfodol

Bydd yr hyn yr ydych yn osgoi meddwl amdano eleni yn nesáu yn gyflym. Mae bywyd yn llawn cerrig milltir pwysig sydd weithiau yn dod â baich ariannol yn eu sgil. Bydd paratoi ar gyfer y dyfodol a chynilo er mwyn talu blaendal tŷ, costau gofal plant, ffioedd dysgu a chronfeydd ymddeol, yn rhoi rheolaeth i chi pan ddaw yr adegau hynny. Ie, rydych chi’n iawn, yr hyn sy’n allweddol yw cynilo’n rheolaidd a deall yn iawn faint y byddai angen i chi ei roi o’r neilltu. Pan fyddwch chi wedi pennu hyn, bydd y cyfnodau pwysig hyn yn rhwydd i chi a bydd yr arian gennych i sicrhau mai chi sy’n rheoli’n llawn.

Peidiwch ag ofni chwilio am fargeinion

Mae’n wych bod yn gysurus ac yn gyfarwydd â rhywbeth, ond wrth sôn am eich polisïau yswiriant neu’ch cyflenwyr ynni, fe allai fod cynigion llawer gwell ar gael. Gwnewch adduned yn 2017 i edrych am fargeinion newydd, i siarad â darparwyr newydd ac i weld pa gynigion y gallech eu cael yn rhywle arall. Fel cwsmer, mae gennych hawl i chwilio am fargeinion a siarad â’ch darparwr am brisiau cystadleuol. Fe allech chi arbed arian yn rhan o’r broses, a allai helpu i ychwanegu at yr arian yr ydych yn ei roi o’r neilltu bob mis.

Byddwch yn ddoeth wrth wario

A allwch chi feddwl am rywbeth yr ydych chi wedi’i brynu eleni nad ydych wedi’i ddefnyddio, neu ddillad nad ydych chi wedi eu gwisgo? Mae pob un ohonom yn euog o brynu eitemau diangen o bryd i’w gilydd. Felly, yn 2017, ystyriwch sut y gallech chi wario llai. Meddyliwch am faint yr ydych chi’n ei wario bob mis. Cynlluniwch eich prydau bwyd ymlaen llaw am yr wythnos er mwyn osgoi prynu gormod o fwyd a meddyliwch a oes angen y dilledyn newydd hwnnw arnoch neu a oes rhywbeth tebyg gennych yn eich cwpwrdd dillad eisoes. Byddech chi’n synnu faint y gallech chi ei gynilo drwy fod yn fwy ymwybodol o faint yr ydych yn ei wario.

Edrychwch o’r newydd ar eich arian

Daw, ynghyd â’r Flwyddyn Newydd, gyfle delfrydol i edrych o’r newydd ar eich arian, gan gynnwys canslo tanysgrifiadau diangen, clirio dyledion, canslo cardiau credyd nad oes bellach eu hangen arnoch. Yn ogystal â bod eich datganiadau banc yn edrych yn llai anniben, bydd gennych lechen lân ar gyfer y flwyddyn i ddod a fydd yn eich rhoi mewn sefyllfa dda i gael blwyddyn lwyddiannus a llewyrchus yn 2017.

Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth Gymdeithas Adeiladu’r Principality.

Published: 28/12/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.